Cysylltwch â ni

Os ydych chi'n ddefnyddiwr / yn unigolyn preifat ac angen cyngor arnoch am eich hawliau cyfreithiol (e.e. mewn perthnasol â nwyddau neu wasanaethau diffygiol), cysylltwch â Cyngor ar Bopeth. Os yw eich cwyn yn gofyn am weithredu neu gyngor pellach, bydd yn cael ei gyfeirio at yr adran Safonau Masnach, a byddan nhw'n cysylltu â chi.

Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau yma:

  1. Os ydych chi'n fusnes ym  Mhowys ag angen cyngor Safonau Masnach arnoch.
  2. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â mater Iechyd yr Amgylchedd (hylendid bwyd, rheoli plâu, iechyd a diogelwch, trwyddedu alcohol/tacsi ac ati.)
  3. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â thy preifat

Er mwyn i ni allu trin eich ymholiad yn effeithiol, rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch os gwelwch yn dda.

Sut hoffech chi i ni ateb eich ymholiad?

Datganiad Preifatrwydd

Mae Cyngor Sir Powys yn derbyn y cyfrifoldebau canlynol am wybodaeth bersonol a gofnodir drwy’r dudalen we hon:-

  1. Defnyddir yr wybodaeth am y rheswm a gytunwyd ac edrychir ar ei hôl yn ddiogel
  2. Cedwir yr wybodaeth am gyhyd ag sy’n angenrheidiol yn unig neu i gydymffurfio â gofynion statudol ac yna bydd yn cael ei dinistrio yn ddiogel.
  3. Os oes angen rhannu eich gwybodaeth gydag asiantaethau eraill bydd yr adran neu’r gwasanaeth dan sylw yn gofyn am ganiatâd penodol (wedi ei arwyddo) cyn gynted â phosibl oni bai ei bod yn ofynnol i ni yn ôl y ddeddf ddatgelu’r wybodaeth.

Gellir canfod gwybodaeth fanwl ar ein tudalennau gwe Rhyddid Gwybodaeth neu gan y Tîm Rheoli Gwybodaeth.