Gwrychoedd

Crewyd gwrychoedd yn wreiddiol i gadw stoc o fewn neu allan o gaeau ac i nodi ffiniau perchnogaeth.  Erbyn hyn, maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi am eu cysylltiadau diwylliannol ac hanesyddol a'u pwysigrwydd mawr i fywyd gwyllt.

I gael gwybodaeth am fioamrywiaeth gwrychoedd ewch i'n tudalennau Partneriaeth Bioamrywiaeth Powys.  Mae adran Adar y tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth am adar sy'n nythu mewn gwrychoedd.

 

 

Cyfrifoldeb y perchennog tir neu ddeiliad yw torri a phlygu gwrychoedd. Mae hyn yn cynnwys gwrychoedd wrth ymyl priffyrdd cyhoeddus neu hawliau tramwy cyhoeddus. Gall y Cyngor Sir dorri ochrau gwrychoedd ar hyd y briffordd er mwyn cadw mynediad, os nad yw hyn wedi'i wneud eisoes gan y perchennog tir.  Fel arfer bydd hyn yn effeithio ar wrychoedd sy'n tyfu allan i'r ffordd neu os yw gwrych yn gorchuddio arwydd ffordd.

I roi gwybod am broblem gyda gwrych sy'n tyfu wrth ymyl ffordd gyhoeddus defnyddiwch ein ffurflen er mwyn rhoi gwybod am broblem. 

Os ydych yn cael gwared ar wrych mae'n rhaid i chi gydymffurfio â Rheoliadau Gwrychoedd 1997.  Mae'n anghyfreithlon i symud neu ddinistrio rhai gwrychoedd heb ganiatâd Cyngor Sir Powys.  Os oes gennych gwestiwn am gael gwared ar wrychoedd, cysylltwch â Gwasanaethau Cynllunio.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y rheoliadau a chadwraeth a rheoli gwrychoedd ar y gwefannau canlynol:  

Gall y Cyngor Sir ymyrryd mewn anghydfodau am wrychoedd a choed ar ffiniau rhwng perchnogion tir preifat ond dim ond os yw Rheoliadau Gwrychoedd Uchel 2005 yn berthnasol. Os ydych am gyngor neu os ydych am wneud cwyn dan y rheoliadau, cysylltwch â Gwasanaethau Cynllunio

I gael gwybodaeth am y rheoliadau, datrys anghydfod a gwneud cwyn ewch i Gov.UK

 

 

qwerty