Trwyddedau Casglu ar y Stryd

Trwydded - casglu ar y stryd

Mae angen trwydded gasglu ar y stryd (oddi wrth Gyngor Powys, fel yr awdurdod trwyddedu) ar unrhyw unigolyn sy'n bwriadu naill ai casglu arian ar y stryd neu werthu eitemau er budd elusen neu ddiben arall.

Mae stryd yn cynnwys unrhyw briffordd neu bont gyhoeddus, lôn ffordd, troedffordd, sgwâr, cwrt, ale, neu dramwyfa, boed yn benagored neu'n bengaead.  Mae man cyhoeddus yn cynnwys unrhyw ardal y mae gan y cyhoedd fynediad iddo.

Nid yw codi arian trwy ddebyd uniongyrchol yn cael ei gynnwys dan Ddeddf yr Heddlu, Ffatrïoedd, ac ati (Darpariaethau Amrywiol) 1916, yn ôl dehongliad Cyngor Powys o'r Ddeddf.

Cyflwyno cais i gasglu ar y stryd

Cyn gwneud cais, bydd angen i chi wirio gyda'r gwasanaeth trwyddedu a yw'r dyddiad/dyddiadau ar gael i chi. 

Defnyddiwch y dolenni ar ochr dde'r dudalen hon i gyflwyno'ch cais.

Neu, defnyddiwch y manylion cysylltu ar ochr dde'r dudalen i wneud ymholiadau, a gofyn am ffurflen gais i gasglu ar y stryd.

Unwaith y bydd y ffurflen wedi'i chyflwyno, mae angen i chi gyflwyno ffurflen sy'n datgan manylion y casgliad.

Gwybodaeth Bwysig

Mae'n hanfodol fod hyrwyddwr y casgliad yn gwbl ymwybodol o ofynion y rheoliad dan y Ddeddf. Fel y nodwyd eisoes, mae'n drosedd methu â chydymffurfio â hyn.

Gwnewch yn siwr bod y datganiadau angenrheidiol yn cael eu dychwelyd ar eu ffurf ragnodedig, o fewn un mis i'r casgliad. Mae'r ffurflenni hyn ar gael gyda'r drwydded.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ynghylch casglu o dy i dy ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Ffioedd

Ni fydd tâl yn cael ei godi am gasglu ar y stryd nac o dy i dy. 

Oes yna broses apelio?

Cysylltwch â Chyngor Sir Powys yn y lle cyntaf.

Cwynion Defnyddwyr

Os oes gennych gwyn ynghylch elusen yn casglu arian ar y stryd, yna cysylltwch â'ch swyddfa leol.

Cyswllt Gwasanaeth

Mae manylion cyswllt ar gyfer nifer o safleoedd ar gael ar gyfer y Gwasanaeth hwn. Dewiswch eich tref agosaf:

Ffurflenni Cais

Mae'r dolenni isod yn eich tywys at wefan arall sy'n prosesu'r ceisiadau hyn ar ran Cyngor Sir Powys.

Cais am drwydded i wneud casgliad ar y stryd

Dychwelyd ffurflen ar ol cwblhau'r casgliad ar y stryd

http://fs4b.wales.gov.uk/bdotg/action/piplink?agency_id=490&service_id=15800013101&site=230

 

Deddfwriaeth

Deddf Heddlu, Ffatrïoedd ac ati (Darpariaethau Amrywiol) 1916 

Logo EUGO Dolen i'r tudalennau am y Gyfarwyddeb Gwasanaethau