Trwydded - Casglu o Dy i Dy

Pam fod angen trwydded?

Ni ellir gwneud unrhyw gasgliad tuag at ddibenion elusennol oni bai fod gofynion Deddf Casgliadau o Dy i Dy 1939 yn cael eu bodloni.

Mae'r Ddeddf yn gofyn am gael trwydded ar gyfer casgliadau o dy i dy er mwyn dibenion elusennol ac mae'r broses ar gyfer hyn wedi'i chynnwys yn y Ddeddf ac yn y Rheoliadau o dan y Ddeddf.

Pwy all wneud cais?

Rhaid i chi fod yn unigolyn addas a chywir.

Sut i wneud cais

Cyn gwneud cais, bydd angen i chi edrych i weld os yw'r dyddiad/dyddiadau yr ydych ei angen/eu hangen ar gael gyda'r gwasanaeth trwyddedu.

Mae'n hanfodol fod hyrwyddwr y casgliad yn llwyr ymwybodol o ofynion y rheoliad dan y Ddeddf fel y nodir eisoes. Mae peidio â chydymffurfio yn drosedd.

Yn benodol, rhaid i'r hyrwyddwr wneud cais i Adran y Llywodraeth i gael bathodynnau ar gyfer casglwyr, awdurdodi casglwyr a sicrhau fod y datganiadau angenrheidiol, yn y ffurf a bennir, yn cael eu dychwelyd o fewn mis i'r casgliad. Mae'r ffurflenni hyn yn cael eu darparu gyda'r drwydded.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol ar gasgliadau o dy i dy ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Defnyddiwch y dolenni ar ochr dde'r dudalen hon i wneud cais neu i gyfnewid gwybodaeth.

Fel arall, gellir cael ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar ochr dde'r dudalen hon.

Beth os na fyddaf yn clywed gan Gyngor Sir Powys o fewn yr amser a ddynodir?

Byddwch yn gallu gweithredu fel petai eich cais wedi'i ganiatau os na fyddwch wedi clywed gan Gyngor Sir Powys o fewn 7 diwrnod calendr o gyflwyno eich cais.

 

 

Ffioedd

Nid oes tâl yn cael ei godi am geisiadau ar gyfer casgliadau stryd neu gasgliadau o dy i dy.

A oes proses apelio?

Cysylltwch â Chyngor Sir Powys yn y lle cyntaf.

Mae gennych hawl i apelio i'r Gweinidog yn y Swyddfa Gabinet.

Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 14 diwrnod o gael eich gwrthod.

Cwyn gan Ddefnyddiwr

Os oes gennych gwyn am fusnes sy’n gweithredu o dan y rheoliadau hyn, cysylltwch â’ch swyddfa leol gan ddefnyddio’r manylion sydd ar ochr dde’r dudalen.

Cyswllt Gwasanaeth

Mae manylion cyswllt ar gyfer nifer o safleoedd ar gael ar gyfer y Gwasanaeth hwn. Dewiswch eich tref agosaf:

Ffurflenni Cais

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi at wefan arall sy'n prosesu'r ceisiadau hyn ar ran Cyngor Sir Powys.

Cais i redeg casgliad elusennol

Rhoi gwybod am ganlyniad y casgliad elusennol

 

Deddfwriaeth

Deddf Casgliadau o Dy i Dy 1939

Logo EUGO - Dolen i dudalennau am y Gyfarwyddeb Gwasanaethau