Sefydliadau Marchogaeth

Pam fod angen trwydded?

I redeg sefydliad marchogaeth (lle mae ceffylau neu ferlod yn cael eu llogi ar gyfer marchogaeth neu'n cael eu defnyddio ar gyfer gwersi marchogaeth) yng Nghymru, Yr Alban neu Loegr, rydych angen trwydded gan Gyngor Sir Powys.

Pwy ddylai wneud cais?

Rhaid i unrhyw un sy'n cadw sefydliad marchogaeth gael trwydded gan yr awdurdod lleol. Mae angen Trwydded Sefydliad Marchogaeth gydag unrhyw eiddo neu dir a ddefnyddir i gadw ceffylau, merlod ac ati sy'n cael eu llogi i dalu am farchogaeth neu sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gwersi marchogaeth.

Rhaid i ymgeiswyr fod dros 18 oed. Yng Nghymru a Lloegr, ni ddylent fod wedi cael eu gwahardd rhag:

 • cadw sefydliad marchogaeth
 • cadw siop anifeiliaid anwes dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • cadw anifeiliaid dan Ddeddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygiad) 1954
 • cadw sefydliadau lletya ar gyfer anifeiliaid dan Ddeddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963
 • cadw neu berchen anifeiliaid, gallu dylanwadu ar sut mae anifeiliaid yn cael eu cadw, delio ag anifeiliaid neu gludo neu fod yn gysylltiedig â chludo anifeiliaid dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006
 • perchen, cadw, delio mewn anifeiliaid neu eu cludo dan Ddeddf Iechyd Lles Anifeiliaid (Yr Alban) 2006

Sut i wneud cais

Defnyddiwch y dolenni ar ochr dde'r dudalen hon i wneud cais neu i gyfnewid gwybodaeth.

Fel arall, gellir cael ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar ochr dde'r dudalen hon. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Cyn penderfynu cais, rhaid i Gyngor Sir Powys ystyried cais gan filfeddyg neu ymarferydd yn manylu o ran a yw'r eiddo yn addas ar gyfer sefydliad marchogaeth ai peidio ac yn manylu ar gyflwr yr eiddo ac unrhyw geffylau.

Bydd Cyngor Sir Powys hefyd yn ystyried a yw'r ymgeisydd yn addas ac yn gymwys i ddal trwydded. Rhaid iddynt fod yn fodlon hefyd am y canlynol:

 • y dylid rhoi ystyriaeth i gyflwr y ceffylau ac y byddant yn cael eu cadw mewn iechyd da, yn cael eu cadw'n heini'n gorfforol a lle y bydd ceffyl yn cael ei farchogaeth neu ei ddefnyddio yn ystod gwersi marchogaeth y bydd yn addas ar gyfer y diben hwnnw
 • bod traed yr anifeiliaid yn cael eu trimio'n gywir a bod pedolau'n cael eu gosod yn gywir a'u bod mewn cyflwr da
 • y bydd lle addas ar gyfer y ceffylau
 • ar gyfer ceffylau a gedwir ar laswellt, fod tir pori, cysgod a dwr addas ac y bydd bwyd atodol yn cael ei ddarparu fel a phryd y bydd ei angen
 • y bydd bwyd a diod addas a gwellt i'w roi ar y llawr ar gyfer y ceffylau ac y byddant yn cael ymarfer corff, yn cael eu paratoi a'u tacluso, yn cael gorffwys ac y bydd rhywun yn ymweld â hwy ar adegau addas
 • y bydd rhagofalon yn cael eu cymryd i leihau afiechydon heintus rhag ymledu ac y bydd offer cymorth cyntaf a meddyginiaethau milfeddygol yn cael eu darparu a'u cynnal
 • fod gweithdrefnau priodol ar waith i ddiogelu a symud y ceffylau mewn achos o dân ac fel rhan o hyn, bydd enw, cyfeiriad a rhif ffôn deilydd y drwydded yn cael eu harddangos y tu allan i'r eiddo. Bydd cyfarwyddiadau tân yn cael eu harddangos
 • y bydd cyfleusterau  storio yn cael eu darparu ar gyfer bwyd anifeiliaid, gwellt, offer stabl a chyfrwyau

Yn ychwanegol at unrhyw amodau eraill, rhaid i drwydded sefydliad marchogaeth fod yn ddibynnol ar yr amodau canlynol:

 • na fydd unrhyw geffyl sy'n cael ei archwilio gan swyddog awdurdodedig ac a welir sydd angen sylw milfeddygol yn dychwelyd i weithio tan fydd deilydd y drwydded wedi cael tystysgrif filfeddygol yn cadarnhau fod y ceffyl yn iawn i weithio
 • na fydd ceffyl yn cael ei logi na'i ddefnyddio mewn gwers farchogaeth heb gael unigolyn cyfrifol 16 oed neu hyn yn goruchwylio, oni bai fod deilydd y drwydded yn fodlon nad oes angen goruchwyliaeth ar y marchog
 • na fydd y busnes yn cael ei adael yng nghofal rhywun 16 oed neu iau
 • fod gan ddeilydd y drwydded yswiriant digolledu
 • fod deilydd y drwydded yn cadw cofrestr o'r holl geffylau sydd yn ei feddiant sy'n tair blwydd oed neu iau a bod y gofrestr ar gael i'w harchwilio ar bob adeg resymol

Ffioedd

Cliciwch yma i weld ein ffioedd.

A oes proses apelio?

Cysylltwch â Chyngor Sir Powys yn y lle cyntaf.

Gall ymgeisydd sydd â'i gais wedi cael ei wrthod apelio i'r llys ynadon lleol. Yn yr Alban, gall ymgeisydd sydd â'i gais wedi cael ei wrthod apelio i'r siryf lleol.

Gall daliwr y drwydded sydd am apelio yn erbyn amod wneud hynny i'r llys ynadon lleol. Yn yr Alban, gall daliwr y drwydded sydd am apelio yn erbyn amod wneud hynny i'r siryf lleol.

Cyswllt Gwasanaeth

Mae manylion cyswllt ar gyfer nifer o safleoedd ar gael ar gyfer y Gwasanaeth hwn. Dewiswch eich tref agosaf:

Ffurflenni Cais

Mae'r dolenni isod yn mynd â chi i wefan arall sy'n prosesu'r ceisiadau hyn ar ran Cyngor Sir Powys.

Gwneud cais am drwydded i redeg sefydliad marchogaeth

Rhoi gwybod am newid i'ch trwydded sefydliad marchogaeth bresennol

 

Deddfwriaeth

Deddf Sefydliadau Marchogaeth 1964

Dolen i dudalennau am y Gyfarwyddeb Gwasanaethau

Cymdeithasau Masnach

Association of British Riding Schools (ABRS)

British Dressage

British Equestrian Federation (BEF)

British Equestrian Trade Association (BETA)