Esbonio Trethi Busnes

Trethi Busnes yw’r ffordd y bydd busnesau a’r rhai sy’n defnyddio eiddo annomestig yn cyfrannu tuag at gostau gwasanaethau lleol.

Y Cyngor sy’n casglu trethi busnes ac yn ei anfon i lywodraeth ganolog sy’n ailddosbarthu’r arian nôl i gynghorau lleol yn ôl nifer y bobl sy’n byw yn yr ardal.  Yr arian hwn,  arian treth y cyngor a nawdd gan y llywodraeth sy’n talu am wasanaethau’r cyngor. Arweiniad i’ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes 2015-16.

Ar wahân i eiddo sydd ddim yn gorfod talu Trethi Busnes, mae ‘gwerth ardrethol’ ar bob eiddo annomestig sydd fel arfer yn cael ei osod gan swyddogion prisio o Asiantaeth y Swyddfa Brisio.   Yr Asiantaeth sy’n llunio ac yn cadw rhestr lawn o’r gwerthoedd ardrethol.  Fel arfer, gwerth ardrethol eiddo yw ei werth rhenti ar y farchnad agored ar 1 Ebrill 2008.

To calculate gross Business rates liability , multiply the rateable value for the business with the rating multiplier set by the Welsh government. The multiplier is the number of pence per pound of rateable value that will have to be paid in business rates, before any relief or discounts are deducted. Multipliers are reviewed every year in line with inflation.

Mae gan wefan y Swyddfa Brisio   <>http://www.voa.gov.uk/ >wybodaeth am werth eiddo busnes.  Mae modd chwilio’r wefan hefyd i weld beth yw gwerth ardrethol presennol eich eiddo.

O ran eiddo cyfansawdd sy’n rhannol ddomestig ac annomestig, bydd y gwerth ardrethol yn ymwneud â’r rhan annomestig yn unig.  Mae gwerthoedd ardrethol pob eiddo masnachol ym Mhowys i’w gweld yn y rhestr ardrethu leol.

Bob pum mlynedd bydd pob eiddo annomestig (busnes) yn cael eu hailasesu ac yn cael gwerth ardrethol newydd.  Mae hwn yn cael ei alw’n ailbrisio a bydd yr un nesaf yn dod i rym ar 1 Ebrill 2015. 

Nid yw’r broses o ailbrisio’n codi arian ychwanegol yn gyffredinol.  Yn lle hynny bydd ailbrisio’n adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ar draws Cymru ac yn ailddosbarthu’r un atebolrwydd ar gyfer trethi busnes.  Bydd rhai biliau treth yn codi, rhai’n aros yr un fath a rhai’n syrthio.

Gallwch weld y rhestr – a rhagor o wybodaeth ar werthusiad 2010 – ar wefan y Swyddfa Brisio.

Pan gewch fanylion eich gwerth ardrethol newydd, dylech edrych dros y manylion a’u cymharu ag eiddo arall yn y rhestr.  Os ydych chi’n credu bod yr asesiad, neu unrhyw fanylion yn anghywir, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar unwaith. 

Sylwch nad yw’r cyngor yn gallu newid eich gwerth ardrethol – dim ond Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy’n gallu gwneud hyn.

Clirio
qwerty