Amgueddfa Sir Faesyfed

Image of museum

Mae Amgueddfa Sir Faesyfed yng nghanol Llandrindod. Mae'n cynnwys arteffactau sy'n perthyn i hen Sir Faesyfed. Hen Llyfrgell Carnegie yw cartref yr Amgueddfa.

Image of objects from the museum

Dechreuodd pobl ddod i Landrindod i yfed y dyfroedd yn y ddeunawfed ganrif ac mae Amgueddfa Sir Faesyfed yn adrodd hanes yr arfer hwn a oedd yn ei anterth ar ddiwedd yr Oes Fictoria.

Yn ogystal â'n casgliadau, mae gennym lyfrgell gyfeirio gan gynnwys copiau o Radnorshire Society Transactions.  

 

 

Oeddech chi'n gwybod: gallwch gyfrannu gwrthrychau i'r Amgueddfa (Rhoddion)

Rydym yn annog  ysgolion  i ddod i'r amgueddfa yn rhad ac am ddim, ond rydym yn gwerthfawrogi bod costau ac anawsterau ynghlwm wrth drefnu trafnidiaeth, felly mae gennym amrywiaeth fawr o gasgliadau y mae modd eu trin a'u trafod, a gall y swyddog addysg ddod â'r rhain i'ch ysgol i'w benthyg. Byddwn yn codi £10 am y gwasanaeth yma. Cysylltwch â ni am fanylion. 

 

 

image of events room.

Mae gan yr Amgueddfa ystafell ddigwyddiadau gyda system AV llawn. Gallwch logi'r ystafell hon ar gyfer cyfarfodydd, darlithoedd a seminarau, ac mae lle i hyd at 30 o bobl.

Mae gennym ystafell ymchwil y gallwch ei llogi, gyda llyfrgell gyfeirio sy'n cynnwys copiau o Radnorshire Society Transactions. Mae yna gyfrifiadur gyda mynediad i'r Rhyngrwyd, microsgop, camera digidol, argraffydd lliw ac offer sganio.

Os hoffech logi unrhyw un o'r cyfleusterau hyn, cysylltwch â ni.

 

 

 

Ebrill - Medi

Diwrnod Amser
Dydd Mawrth i ddydd Gwener 10 a.m. – 4 p.m.
Dydd Sadwrn 10 a.m. – 4 p.m.
Dydd Sul Ar gau
Dydd Llun Gwyl y Banc 10 a.m. – 4 p.m.

 

 

Hydref - Mawrth

Diwrnod Amser
Dydd Mawrth - Dydd Gwener 10 a.m. – 4 p.m.
Dydd Sadwrn 10 a.m. – 1 p.m.
Dydd Sul Ar gau

Oedolion: £1.00; 
Pensiynwyr: 50c
Plant a Thrigolion Powys: Am ddim

Delwedd o fap
Cliciwch i'w wneud yn fwy
image of artefacts

Ffotograffau - Mae gennym gasgliad mawr o ffotograffau sy'n dyddio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at heddiw. Gallwch ddefnyddio'r  adnodd poblogaidd hwn at ddibenion ymchwil.

Archaeoleg – arteffactau o gyfnodau Neolithig, Oes Efydd, Oes Haearn, Rhufeinig a Chanoloesol.

Palaeontoleg ffosilau o gyfnod Canol Ordofigaidd, yn cynnwys sbyngau ac  echinodermau.

Hanes cymdeithasol – arteffactau o'r Ffynnon Fictoraidd a bywyd cefn gwlad. Mae gennym gasgliad da o eitemau o ddyddiau'r Ffynhonnau Fictoraidd, gan gynnwys gwisgoedd, serameg, ffotograffau Fictoraidd ac Edwardaidd a chardiau post, cawod bres a chadeiriau baddon. Mae yma ardal benodol hefyd ar gyfer bywyd gwledig y pentrefi cyfagos. Mae hyn yn cynnwys arteffactau o'r efail, offer fferm a hanes llafar diddorol.   

Casgliad Cymdeithas Kilvert – mae arddangosfa Cymdeithas Kilvert sy'n ymwneud â'r dyddiadurwr enwog, y Parch. Francis Kilvert, yn arddangosfa barhaol. Bu Francis Kilvert yn gwasanaethu fel curadur yng Nghleirwy ac yna fel ficer yn Saint Harmon yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Model Rhithwir archwiliwch hanes Basn Walton o gyfnodau ôl-rewlifol, Neolithig, Celtaidd / Rhufeinig, Clawdd Offa a'r Canol Oesoedd ar ein model rhithwir rhyngweithiol arloesol.

Celfyddyd gain - Tirluniau o Sir Faesyfed gan Thomas Jones, P.A.F. Villiers, J.M.Ince, llyfr brasluniau Catherine Lyons.

Cyn-Rufeinig - cyfarpar fflint, carreg ac efydd.

Rhufeinig - eitemau o gloddiad yng Nghastell Collen gan gynnwys gemwaith, teils a chrochenwaith.

Oesoedd Canol - Sheila-na-gig, pen corbel o Abaty Cwm-hir, cwch boncyff a choffer derw, casgliad Llysdinam.

Fictoraidd ac Edwardaidd - tecstilau, gwisgoedd a sampleri, smoc Sir Faesyfed, baner Cymdeithas Gyfeillgar, Serameg, cawod bigog, siop fferyllydd, dillad a theganau plant, telyn deires John Robert, lluniau, sleidiau gwydr, cadair wiail, dodrefn, benthyciad gan Gymdeithas Kilvert.   

 

 

Nod ArtUK yw dangos casgliad cenedlaethol cyflawn y DU o baentiadau olew, gan ddweud y storïau sydd y tu cefn i'r darluniau, a dweud wrth bobl lle i fynd i'w gweld. Mae'n cynnwys paentiadau o filoedd o amgueddfeydd a sefydliadau cyhoeddus eraill ym mhob cwr o'r wlad.

Mae Sir Faesyfed wedi ychwanegu delweddau o'i gasgliad cyfan o 20 o baentiadau olew ac acrylig i'r wefan Your Paintings.  Mae ein casgliadau yn cynnwys gwaith gan William Mills, John Opie a William Stone.

qwerty