Website problems
This website was unavailable to most people on the morning of 24th October. Access has been restored, but you might not be able to view documents (eg: links to pdf files) and images. You might also be unable to access the Planning Application System and some other systems. We apologise for this interruption and hope to restore normal service shortly.

Canlyniadau'r Cyfrifiad 1841 - 1911

Gwnaed cyfrifiad o boblogaeth Cymru a Lloegr bob deg mlynedd ers 1801 (heblaw am 1941). 

Cofnodion

Mae'r daliadau sydd ar fiche/ffilm wedi'u rhestru isod: 

Sir Frycheiniog

Llyfrgell Ranbarthol Aberhonddu: Ar ficrofilm/fiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901

Archifdy'r Sir: Ar ficrofiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901 

Sir Drefaldwyn

Llyfrgell Ranbarthol Y Drenewydd: Ar ficrofilm/fiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901

Archifdy'r Sir: Ar ficrofiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901 

Sir Faesyfed

Llyfrgell Ardal Llandrindod: Ar ficrofilm/fiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901

Archifdy'r Sir: Ar ficrofiche: 1841, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901 

O 1801 i 1831, cofnodwyd nifer y bobl ym mhob plwyf, ond ni chofnodwyd eu henwau nag unrhyw fanylion personol; hefyd, nodwyd tai yr oedd rhywun yn byw ynddynt a thai gwag, a rhoddwyd galwedigaethau pobl yn fras. Lluniwyd y data hwn gan Arolygwyr y Tlawd lleol a chlerigwyr.

O 1841, lluniwyd y wybodaeth gan rifwyr y cyfrifiad, ac roedd pob un o'r rhain yn gyfrifol am ranbarth (yng nghefn gwlad, diffiniwyd rhanbarth fel ardal lle na fyddai rhaid i rifwr gerdded mwy na 15 milltir, ac mewn trefi, diffiniwyd rhanbarth fel tua 200 o dai).  Roedd pob penteulu yn llenwi ei ffurflen ei hun, ac felly roedd camgymeriadau'n gyffredin. Cafodd y ffurflenni hyn eu copio i mewn i lyfrau gan y rhifwyr, a'u hanfon i Swyddfa'r Cyfrifiad yn Llundain: y rhain yw "canlyniadau'r cyfrifiad", ac roedd rhaid eu llenwi yn Saesneg. Erbyn hyn, caiff y copiau gwreiddiol eu cadw yn y Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus, ond maent wedi cael eu rhoi ar ficroffilm ac maent ar gael yn lleol.

Gwnaed cyfrifiad 1841 ar noson y 6/7 Mehefin. Am y tro cyntaf, cofnodwyd enw unigolion, eu hoed (i'r 5 agosaf ar gyfer pawb dros 15 oed) a'u galwedigaeth. Gofynnwyd i drigolion nodi a oeddent wedi'u geni yn y sir yr oeddent yn byw ynddi ar y pryd.

Gwnaed cyfrifiad 1851 ar noson y 30/31 Mawrth. O hyn ymlaen, cofnodwyd yr union oed, statws priodasol a pherthynas unigolion â'r penteulu. Mae mannau geni yng Nghymru a Lloegr wedi'u nodi'n fanwl.

Gwnaed cyfrifiad 1861 ar noson y 7/8 Ebrill; gwnaed cyfrifiad 1871 ar noson yr 2/3 Ebrill; gwnaed cyfrifiad 1881 ar noson y 3/4 Ebrill; a gwnaed cyfrifiad 1891 ar noson y 5/6 Ebrill. Mae pob un o'r rhain yn cynnwys yr un wybodaeth gyffredinol â chyfrifiad 1851 a nodir uchod.

Yn 1891 ychwanegwyd rhagor o wybodaeth ynglyn â nifer yr ystafelloedd a ddefnyddiwyd, os ychwanegwyd llai na phump, yn ogystal â chwestiwn ar y gallu i siarad Cymraeg.

Roedd cwestiynau cyfrifiad 1901 mwy neu lai yr un fath â chwestiynau 1891.

Roedd cyfrifiad 1911 yn gyfrifiad aelwydydd a wnaed ar nos Sul 2 Ebrill.  Cyfrifiad 1911 oedd y cyntaf lle cadwyd rhestr deiliad y cartref fel y prif gofnod, yn hytrach na nodiadau'r cyfrifydd, felly bydd modd i chi weld llawysgrifen eich cyndadau yn y rhan fwyaf o achosion wrth edrych ar ganlyniadau cyfrifiad 1911.

Mae'r holl wybodaeth bersonol ar y cyfrifiad yn aros yn gyfrinachol am 100 mlynedd, felly'r canlyniadau diweddaraf y gellir eu defnyddio yw canlyniadau 1911.

Mae Archifau Powys a holl lyfrgelloedd Powys yn cynnig mynediad am ddim i wefannau Findmypast ac Ancestry lle gallwch chwilio trwy gofnodion cyfrifiadau 1841-1911. 

 

 

Clirio