Rheoli Datblygu

Mae'r Adrannau Rheoli Datblygu wedi'u lleoli yn y lleoliadau  canlynol:

  • Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng
  • Y Gwalia, Heol Ithon, Llandrindod

Mae Rheoli Datblygu yn ymdrin â phob agwedd ar y canlynol:

  • Prosesu ceisiadau cynllunio a rhai tebyg o gan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
  • Ceisiadau am Hawl Adeilad Rhestredig a Hawl Ardal Gadwraeth.
  • Diogelu coed, Gorchmynion Cadw Coed, ceisiadau i gwympo coed o fewn Ardaloedd Cadwraeth a Rheoliadau Gwrychoedd.
  • Gorfodi rheolau cynllunio
  • Ceisiadau i echdynnu mwynau a chael gwared ar wastraff
  • Cofrestrau o geisiadau am ganiatâd cynllunio, gwaith ar goed sydd wedi'u diogelu a Sylweddau Peryglus.

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno â'r Porth Cynllunio Cenedlaethol sydd yn rhan o'r weledigaeth gyffredin gan Lywodraeth Cynulliad Cymru  ar gyfer gwella'r broses gynllunio.  Mae'r Porth Cynllunio yn cynnig cyfarwyddyd a gwybodaeth am wneud ceisiadau cynllunio, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer ymchwil ac astudio.

 

Mynediad y Cyhoedd at Gynllunio

Edrychwch ar fanylion Ceisiadau Cynllunio a gyflwynir i Gyngor Sir Powys

Mynediad y Cyhoedd at Gynllunio
Y Porth Cynllunio
Y Porth Cynllunio

Manylion Cyswllt Siaradwr Cymraeg

Julian Edwards

Teleffon: 01874 612274

Cyfeiriad:
Cyfarwyddiaeth Adfywio Cymunedol ac Economaidd
Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HR

David Ladd

Teleffon: 01938 551232

Cyfeiriad:
Cyfarwyddiaeth Adfywio Cymunedol ac Economaidd
Neuadd Maldwyn
Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AS

Edrychwch ar y manylion cyswllt swyddogol ar gyfer y gwasanaeth hwn