Themâu

Themâu

Ystadegau yn seiliedig ar themâu megis Iechyd, Cyfraddau troseddu a Phoblogaeth

Cyhoeddwyd yr Ystadegau Gwladol diweddaraf o Arolwg Iechyd Cymru, a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru, ar 22 Mehefin 2016 ac maent i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru .

Pwyntiau allweddol

Oedolion a ddywedodd iddynt fwyta pum darn o ffrwythau a llysiau neu fwy'r diwrnod cynt - 37% (Cymru 32%)

Oedolion a ddywedodd na wnaethant unrhyw weithgarwch corfforol ar unrhyw ddiwrnod dros yr wythnos flaenorol – 25% (Cymru 34%)

Oedolion sy’n ordew – 20% (Cymru 23%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn ysmygu ar hyn o bryd – 20% (Cymru 20%)

Oedolion a ddywedodd iddynt oryfed ar o leiaf ddiwrnod yn ystod yr wythnos flaenorol – 24% (Cymru 24%)

Oedolion sy’n cael eu trin am salwch meddwl ar hyn o bryd – 10% (Cymru 12%)

Oedolion sy’n cael eu trin am bwysedd gwaed uchel ar hyn o bryd – 17% (Cymru 20%)

Oedolion sy’n cael eu trin am salwch anadlol ar hyn o bryd – 13% (Cymru 14%)

Oedolion sy’n cael eu trin am arthritis ar hyn o bryd – 10% (Cymru 12%)

Oedolion sy’n cael eu trin am afiechyd y galon heblaw am bwysedd gwaed uchel – 8% (Cymru 8%)

Oedolion sy’n cael eu trin am ddiabetes ar hyn o bryd – 7% (Cymru 7%)

Cyfartaledd sgôr oedolion Powys wrth hunanasesu iechyd corfforol (0 yw’r gwaethaf, a 100 yw’r gorau) - 48.8 (Cymru 48.9)

Cyfartaledd sgôr oedolion Powys wrth hunanasesu iechyd meddwl (0 yw’r gwaethaf, a 100 yw’r gorau) - 50.5 (Cymru 49.4)

Amcangyfrifon Cartrefi

Amcangyfrifon Cartrefi 2016

Rhent yn y Sector Preifat

Mae Swyddogion Rhent Cymru yn monitro'r rhent sy'n cael ei dalu yn y sector rhenti preifat ar sail flynyddol.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i asesu lefelau rhent cyfartalog o fewn y farchnad rhenti preifat yng Nghymru. 

Gweld y data o 2010 i 2015

Sipsiwn a Theithwyr

Bob yn ail flwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ystadegau'n dangos nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr sydd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad diweddaraf i'w weld isod: 

http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2013/gypsy-traveller-caravan-count-july-2013/?skip=1&lang=cy

Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr Gorffennaf 2017

Nifer yr Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

Tachwedd 2017 Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys

Clirio