Themâu

Themâu

Ystadegau yn seiliedig ar themâu megis Iechyd, Cyfraddau troseddu a Phoblogaeth

Gallwch weld yr Ystadegau Gwladol diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/7 a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar  wefan Llywodraeth Cymru .

Pwyntiau allweddol

Oedolion a ddywedodd iddynt fwyta pum darn o ffrwythau a llysiau neu fwy'r diwrnod cynt - 30% (Cymru 24%)

Oedolion sy’n ordew – 19% (Cymru 23%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn ysmygu ar hyn o bryd – 18% (Cymru 19%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn defnyddio e-sigaret – 5% (Cymru 7%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn yfed dros 14 uned o alcohol yr wythnos – 18% (Cymru 20%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn cael eu trin am anhwylder meddwl – 5% (Cymru 8%)

Oedolion a ddywedodd eu bod yn cael eu trin am anhwylderau anadlol – 8% (Cymru 8%)

Oedolion sydd â 2 neu ragor o salwch tymor hir – 14% (Cymru 14%)

 

Cyfartaledd sgôr oedolion Powys wrth hunanasesu iechyd meddwl (0 yw’r gwaethaf, a 100 yw’r gorau) - 52.3 (Cymru 20.9) 

Amcangyfrifon Cartrefi

Amcangyfrifon Cartrefi 2016

Rhent yn y Sector Preifat

Mae Swyddogion Rhent Cymru yn monitro'r rhent sy'n cael ei dalu yn y sector rhenti preifat ar sail flynyddol.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i asesu lefelau rhent cyfartalog o fewn y farchnad rhenti preifat yng Nghymru. 

Gweld y data o 2010 i 2016

Sipsiwn a Theithwyr

Bob yn ail flwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi ystadegau'n dangos nifer y carafanau Sipsiwn a Theithwyr sydd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad diweddaraf i'w weld isod: 

http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2013/gypsy-traveller-caravan-count-july-2013/?skip=1&lang=cy

Cyfrif Carafanau Sipsiwn a Theithwyr Gorffennaf 2017

Nifer yr Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra

Gorffennaf 2018 Hawlwyr Budd-daliadau Diweithdra Powys