Prydau Bwyd a Llaeth Ysgol

image of an apple

Rydym yn cynnig prydau bwyd iach a maethlon mewn ysgolion ar draws Powys.  Mewn ysgolion cynradd rydym yn cynnig dewis o brydau bwyd traddodiadol a salad.  Rydym yn hybu bwyta'n iach trwy'r dewisiadau sydd ar ein bwydlenni ac rydym yn osgoi ychwanegion niweidiol.

Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno systemau talu heb arian ym mhob un o’i ysgolion uwchradd, cynradd ac arbennig i dalu am ginio ysgol, tripiau, gwisg ysgol a phethau eraill y mae rhieni / gofalwyr yn gorfod talu amdanynt.

I ddarganfod rhagor ewch i’n tudalen system heb arian Ysgolion.

Pryd

Lawrlwytho Rhestr Brisiau Ysgol Uwchradd

Bwydlen Ysgol Gynradd £2.25 y pryd

Rhaid talu am brydau  bwyd ar ddechrau bob wythnos.  Dylai’r amlenni gynnwys enw’r plentyn, y dosbarth a’r swm sydd yn yr amlen, a pha ddiwrnodau bydd y plentyn yn derbyn cinio ysgol.

image of glass of milk

Llaeth i Blant dan 5 oed

Mae hawl gan blentyn sydd mewn gofal dydd cofrestredig am fwy na 2 awr y dydd dderbyn 1/3 peint o laeth cyflawn am ddim.

Os yw eich plentyn mewn ysgol sy'n darparu lleoedd i blant 3 oed, byddant yn cael eu cynnwys.

Llaeth i Ddisgyblion yn y Cyfnod Sylfaen/Cyfnod Allweddol 1

Bydd pob disgybl 5–7 oed yn cael 1/3 peint o laeth cyflawn am ddim yn ystod amser egwyl.

 

 

Prydau Ysgol Am Ddim

Merch yn bwyta mefus

Os ydych chi ar incwm isel, efallai gallwch gael prydau ysgol am ddim.  I gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i'n tudalen Prydau Ysgol am Ddim