Y Defnydd o'r Iaith Gymraeg yn Ysgolion Powys

Image of two boys reading

Rydym eisiau sicrhau fod addysg cyfrwng Gymraeg ar gael i’r holl blant y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn dymuno iddynt dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes angen i chi allu siarad Cymraeg er mwyn i'ch plentyn gael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar lefel gynradd, caiff y Gymraeg ei dysgu ym mhob ysgol fel pwnc sylfaen.

Y ffordd orau o ddod yn hollol rugl yn y Gymraeg yw mynd i ysgol gynradd sy'n cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ym Mhowys, mae addysg gynradd cyfrwng Cymraeg ar gael mewn dwy fath wahanol o ysgol:

  • Categori 1 – Ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • Categori 2 – Ysgolion dwy ffrwd, lle mae'r ddarpariaeth Gymraeg a Saesneg yn bodoli ochr yn ochr

Mewn ysgolion neu ffrydiau cyfrwng Cymraeg, dysgir y plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (hyd at 7 oed). Mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn brif gyfrwng dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 (7 i 11 oed), gyda'r Saesneg yn cael ei chyflwyno fel pwnc.

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bob plentyn sy'n byw ym Mhowys ac os nad oes ysgol neu ffrwd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal lle'r ydych chi'n byw,  bydd Cyngor Sir Powys yn darparu cludiant i'r ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf ym Mhowys.

Edrychwch ar: Dod o hyd i ysgol ym Mhowys am ragor o wybodaeth am bob ysgol, gan gynnwys manylion cyswllt, gwefannau ac adroddiadau Estyn.

I gael cymorth a chefnogaeth ychwanegol , edrychwch ar ein Dolenni i wefannau eraill yr adran isod.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael ar draws Powys, ac ym mhob cyfnod o addysg, o’r cyfnod meithrin, trwy’r cynradd ac ymlaen i’r uwchradd. Daw’r rhan fwyaf o ddisgyblion sy’n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o gartrefi di-Gymraeg.

Mae nifer o fanteision i’ch plentyn trwy fod yn ddwyieithog, ac os ydych yn ystyried addysg cyfrwng Cymraeg, mae’r cyngor wedi llunio taflen o’r enw ‘Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i’ch plentyn?’, sy’n cynnwys mwy o wybodaeth am addysg Gymraeg.

Categori 2 – Ysgolion Cynradd Dwy Ffrwd

Ysgol Ffôn
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt (01982) 553600
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon, Trefeglwys (01686) 430644
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion (01938) 810470
Ysgol Gynradd Llanfyllin (01691) 648207
Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant (01691) 780352
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth (01654) 704 200
Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy (01597) 810288
Ysgol Gynradd Rhiw Bechan, Tregynon (01686) 650303
Ysgol Gynradd Pontsenni (01874) 636268
Ysgol Gynradd Trefonnen, Llandrindod (01597) 822190

Categori 1 – Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg

Ysgol Ffôn
Llanerfyl Foundation School 01938 820294
Ysgol y Bannau, Aberhonddu (01874) 622207
Ysgol Carno (01686) 420209
Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd (01686) 622162
Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan (01938) 820226
Ysgol Glantwymyn (01650) 511394
Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr (01639) 846060
Ysgol Gymraeg y Tallwng (01938) 552005
Ysgol Llanbrynmair (01650) 521339
Ysgol Llanerfyl (01938) 820294
Ysgol Pennant, Pen-y-bont-fawr (01691) 860326
Ysgol Pontrobert (01938) 500394

Yn y cyfnod uwchradd, dysgir y Gymraeg fel pwnc ym mhob ysgol, ac mewn nifer o ysgolion, y Gymraeg yw cyfrwng dysgu'r pynciau eraill.

Er nad oes unrhyw ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, mae darpariaeth Gymraeg uwchradd ar gael mewn ffrydiau Cymraeg mewn nifer o ysgolion uwchradd ar draws y Sir.  Er bod nifer a natur y pynciau a gaiff eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn amrywio rhwng ysgolion uwchradd, nod Cyngor Sir Powys a phob ysgol uwchradd sydd â ffrwd Gymraeg yw i ddysgu cymaint â phosibl o bynciau yn y Gymraeg a'r Saesneg ym mhob Cyfnod Allweddol, er mwyn sicrhau cyfle cyfartal a darpariaeth gyfartal ar gyfer yr holl ddisgyblion ym Mhowys.

Yn ardal Ystradgynlais, mae Cyngor Sir Powys yn darparu cludiant allan o'r sir i ddarpariaeth uwchradd Gymraeg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

 

 

Ewch i: Dod o hyd i ysgol ym Mhowys am ragor o wybodaeth am bob ysgol, gan gynnwys manylion cyswllt, gwefannau ac adroddiadau Estyn.

Mae Llywodraeth Cymru'n mynnu bod y Cyngor yn llunio Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn trafod dau fater pwysig sy'n gysylltiedig â'i gilydd:

  • cynyddu canran y disgyblion cyfrwng Cymraeg yn y sectorau blynyddoedd cynnar a chynradd
  • gwella'r cwricwlwm cyfrwng Cymraeg sydd ar gynnig i ddisgyblion uwchradd ac ôl-16  

Bydd y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn arwain at:

  • fwy o ddisgyblion yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • mwy o ddisgyblion yn symud ymlaen i ffrwd/ysgol cyfrwng Cymraeg yn y sector uwchradd, gan ganiatau cynnig dewis ehangach o bynciau
  • ystod well o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn pob ysgol dwy ffrwd ym Mhowys
  • mwy o ysgolion sydd naill ai'n cyfrwng Cymraeg neu'n cyflwyno darpariaeth cyfrwng Cymraeg trwy system dwy ffrwd 
  • dilyniant ieithyddol gwell o gyn oed ysgol hyd at ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 ac Addysg ôl-16

Lawr lwythwch y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP)

Lawrlwytho Adroddiad Cynnydd Rhagfyr 2014 ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

Lawrlwytho Adroddiad Cynnydd Rhagfyr 2015 ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru

www.aber.ac.uk/cymraegioedolion
www.aber.ac.uk/welshforadults

Twf - prosiect i annog rhieni a darpar rieni i fagu eu plant yn ddwyieithog.

Ffôn: 0845 6051551
www.twfcymru.com
www.twfwales.com

Rhieni dros Addysg Gymraeg

Ffon: 029 2073 9207 / 07912175403

www.rhag.net
 

Llywodraeth Cymru - Dy Ganllaw I Addysg Gymraeg