Fforwm Derbyniadau

Mae gan y Fforwm Derbyn rôl bwysig wrth sicrhau bod gan Gyngor Sir Powys system dderbyn deg na fydd yn rhoi un plentyn dan anfantais o’i gymharu ag un arall, a’i fod yn hwylus ac yn hawdd i rieni / gofalwyr ei ddeall.

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn)(Cymru) 2003, yn mynnu bod pob awdurdod lleol yng Nghymru’n sefydlu Fforwm derbyn.

Y fforymau sy’n gyfrifol am fonitro bod yr awdurdod yn cydymffurfio â Chod statudol Derbyn i Ysgolion  Llywodraeth Cymru 2013.  Mae’n rhaid iddynt gwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

Mae’r fforwm ar gyfer Awdurdodau Derbyn a grwpiau allweddol eraill sydd â diddordeb er mwyn trafod effeithiolrwydd trefniadau derbyn lleol, ystyried sut i ddelio â materion derbyn anodd a chynghori’r Awdurdod Derbyn ar sut y gellid gwella’u trefniadau.