Addysg wedi'i chyllido yn y Blynyddoedd Cynnar

 

M ae Llywodraeth Cynulliad CYmru'n dymuno sicrhau bod pob rhiant a gofalwr yng Nghymru yn gallu manteisio ar ddysgu rhan amser i'w plant yn y blynyddoedd cynnar, a hynny am ddim o ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed.

 

 

Mae modd cynnig addysg Blynyddoedd Cynnar wedi'i chyllido mewn sawl lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo, gan gynnwys cylchoedd chwarae, Cylchoedd Meithrin a meithrinfeydd dydd.

Rhaid I bob darparwr gyflawni a chadw at set o feini prawf, gan gynnwys cymarebau staffio a chymwysterau, er mwyn sicrhau bod ansawdd a chyfleoedd y dysgu yn debyg, lle bynnag y bo'r ddarpariaeth. Bydd Tîm Cyfnod Sylfaen Powys yn cynorthwyo'r lleoliadau cofrestredig, a'r AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru) ac Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru Ei Mawrhydi (ESTYN) yn ei arolygu. Bydd y cyllid ar gyfer y lleoedd i blant 3 a 4 oed yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r darparwr.  Gweld rhestr o leoliadau cymeradwy yma

 

Pa ddarpariaeth alla' i fynd â'm plentyn iddyn nhw?

Gall rhieni a gofalwyr ddewis anfon eu plentyn i hyd at 2 o leoliadau cymeradwy., cyn belled ac y bydd lle ar gael yno.arents and carers may choose to send their child to up to 2 approved settings, provided there is a place available. Each qualifying child can receive up to 12.5 hours per week of funded Early Years Education.
 

How can I access a place?

I wneud cais am le yn y lleoliad rydych chi wedi'i ddewis, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru (ar gael o'r lleoliad rydych wedi'i ddewis) a chadarnhau cymhwysedd, h.y. trwy Dystysgrif geni, i'r lleoliad ei ddilysu.

This provision for 3 and 4 year olds is not obligatory - children are not required to attend, however once a parent has decided that they wish to secure a place for their child there will be an expectation that the child will attend. If Parents/carers choose not to use the whole of the 12.5 hours offered, the remaining time may be made available to other children.

For further information and advice, please see our admissions information or contact Powys Family Information Service.

 

 

Clirio