Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol

Gallwch fynegi eich dewis o ysgol gynradd, iau neu uwchradd ym Mhowys.

Darllen am y newidiadau i’r oed derbyn i’r ysgol.

Mae rowndiau derbyn 2018/2019 ar fin agor.

Dyddiadau pwysig ar gyfer pob rownd o dderbyniadau

Ew ch i'r pennawd priodol i wneud cais ar-lein ar gyfer nail  ai Blwyddyn 7 yn yr Ysgol Uwchradd, Blwyddyn 3 mewn Ysgol Iau neu Ddosbarth Derbyn mewn Ysgol Gynradd fis Medi  2018.

PEIDIWCH Â llenwi unrhyw ffurflen ar-lein os ydych chi’n symud i’r ardal neu’n trosglwyddo rhwng ysgolion unrhyw bryd.  Dylwch lawr lwytho ac argraffu’r ffurflen drosglwyddo yn ystod y flwyddyn yn hynny o beth.

 
Pan fyddwch chi'n dewis ysgol i'ch plentyn:

  • Gofynnwch am brosbectws yr ysgol i gael gwybodaeth gyffredinol. Gallai copïau o adroddiadau arolygon diweddar yr ysgol a chanlyniadau'r arholiadau hefyd fod yn ddefnyddiol.
  • Ewch i ymweld â'r ysgol rydych yn ei hystyried, a rhestrwch y cwestiynau yr hoffech chi ofyn amdani
  • Gwnewch yn siwr eich bod yn cyfarfod â'r pennaeth neu'r dirprwy a rhai o'r athrawon dosbarth
  • Gofynnwch am y cyfleusterau fyddai'n cynorthwyo diddordebau eich plentyn (e.e. cerddoriaeth, chwaraeon)
  • I weld y trefniadau derbyn ar gyfer Ysgolion Cynradd Sefydledig a'r Ysgolion Cynradd Gwirfoddol a Gynorthwyir,  gweler y llyfryn derbyniadau ar y dudalen yma.
image of a powys school

Byddwn yn defnyddio polisi dalgylch. Byddwn yn dyrannu lleoedd hyd at nifer derbyn yr ysgol heb ddefnyddio unrhyw amodau. Ond os yw nifer y ceisiadau'n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn defnyddio meini prawf gordanysgrifiadau.

Os ydych am weld pa ysgolion sydd ymhob dalgylch, ewch i: Dod o hyd i ysgol ym Mhowys.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein tudalen am feini prawf derbyn.

Sylwch: os dewiswch ysgol a chithau'n byw y tu allan i'r dalgylch arferol, chi fydd yn gyfrifol am ddarparu cludiant. Dim ond i'r ysgol agosaf y bydd y cyngor yn darparu cludiant.

Mae gennych hawl i wneud apêl yn erbyn penderfyniad derbyn yr ysgol.

 

 

 

 

Mae Awdurdod Lleol Powys wedi newid yr oedran derbyn disgyblion i’w ysgolion.  O’r 1af Medi 2017 dim ond unwaith mewn blwyddyn ysgol bydd yn bosibl dechrau’r ysgol – sef dechrau tymor yr Hydref ar ôl i’r plentyn gael ei ben-blwydd yn 4 oed.

Nid yw bod â lle yn yr ysgol feithrin neu'r dosbarth cyn-ysgol yn gwarantu y bydd gan eich plentyn le yn yr ysgol ei hun pan fydd yn cyrraedd 4 oed. Bydd angen i chi wneud cais am y lle yr un fath yn union. Os na wnewch gais, a'ch dewis ysgol yn llawn, bydd y rhai sydd wedi gwneud cais yn cael y flaenoriaeth.

Oherwydd problemau technegol gyda’n system, yn anffodus, nid oes modd i rieni/gofalwyr ddewis ysgol Uwchradd y tu allan i’r sir ar hyn o bryd. Yn anffodus, bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r Tîm Derbyniadau a Chludiant  - admissionsandtransport@powys.gov.uk – i ofyn am gopi called o’r ffurflen gais. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

SYLWCH gallwch ddim ond defnyddio’r ddolen derbyn ar-lein isod os ydych chi’n gwneud cais am le mewn Dosbarth Derbyn Ysgol Gynradd  ym mis Medi 2018.  I ddisgyblion a gafodd eu geni rhwng 01/09/2013 -31/08/2014.

Byddwn yn gwneud trefniadau i ddisgyblion gael eu derbyn i'r ysgol iau yn ystod Tymor yr Hydref cyn diwrnod y trosglwyddo. Bydd pecynnau cais yn cael eu dosbarth yn yr Ysgolion Babanod yn ystod Tymor yr Hydref.

Bydd pennaeth ysgol fabanod eich plentyn yn rhoi gwybod i chi pa ysgol iau fyddai'r plant yn mynd iddi fel arfer, er bod croeso i chi ddewis ysgol arall os dymunwch.

Nid yw bod â lle mewn ysgol fabanod yn gwarantu y bydd lle ar gael yn yr ysgol iau sy'n gysylltiedig â hi, ac os oes mwy o alw na'r lle sydd ar gael yn yr ysgol, byddwn yn defnyddio meini prawf derbyniadau.

SYLWCH gallwch ddim ond defnyddio’r ddolen derbyn ar-lein isod os ydych chi’n gwneud cais am le mewn Ysgol Iau ym mis Medi 2018.  I ddisgyblion a gafodd eu geni rhwng 01/09/2010 – 31/08/2011.

Mae pob ysgol uwchradd ym Mhowys yn gyfun ac yn gydaddysgol ac yn cynnwys disgyblion 11-18 oed.

Fel arfer, byddwn yn gwneud trefniadau i dderbyn disgyblion i'r ysgol uwchradd yn ystod Tymor yr Hydref cyn dyddiad y trosglwyddo.

Bydd pennaeth ysgol gynradd eich ysgol yn rhoi gwybod i chi pa ysgol uwchradd yr a'r plant iddi fel arfer, er bod croeso i chi ddewis ysgol arall os dymunwch.

Rhaid i ddisgyblion fyw yn ardal ddyrannu'r ysgol gynradd fwydo er mwyn bod yn ardal ddyrannu'r ysgol uwchradd. Dylech gofio hyn gan y bydd yn effeithio ar p'un ai y cewch  gludiant ysgol.

Oherwydd problemau technegol gyda’n system, yn anffodus, nid oes modd i rieni/gofalwyr ddewis ysgol Uwchradd y tu allan i’r sir ar hyn o bryd. Yn anffodus, bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r Tîm Derbyniadau a Chludiant  - admissionsandtransport@powys.gov.uk – i ofyn am gopi called o’r ffurflen gais. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Mae’r Cyfnod Derbyn Plant i Flwyddyn Saith mewn Ysgolion Uwchradd ym Medi 2018 bellach WEDI CAU.  Os oes angen gwneud cais arnoch, cysylltwch â’r Tîm Derbyn i Ysgolion - admissionsandtransport@powys.gov.uk

Mae gan bob plentyn hawl i dderbyn hyd at bum tymor o addysg blynyddoedd cynnar rhan amser cyn dechrau addysg orfodol. Cynigir hon mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cael eu hariannu, gan gynnwys Grwpiau Chwarae, Cylch meithrin, ysgolion a meithrinfeydd dydd.

I ddod o hyd i'ch lleoliad cymeradwy agosaf, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Ieuenctid a Theuluoedd Powys.

Mae athro cymwys/athrawes gymwys yn ymwneud yn uniongyrchol â phob lleoliad cymeradwy. Os na all y lleoliad a ddewiswch gynnig y nifer uchaf o oriau, sef 12.5 awr, o addysg blynyddoedd cynnar, gallwch ddewis defnyddio gweddill yr oriau gyda darparwr arall. 

I  wneud cais am le ar gyfer plentyn sy'n cael ei eni rhwng 01.09.2015 - 31.08.2016 mewn lleoliad cyn-ysgol gallwch lawrlwytho'r ffurflen Dewis Rhieni ar gyfer Lleoliad Cyn-Ysgol (Darpariaeth plant 3 a 4 oed) o'r dudalen hon a'i dychwelyd i'r Adran Derbyniadau a Chludiant, Gwasanaeth Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LD, ynghyd a chopi o dystysgrif geni'r plentyn.  Bydd y ffurflenni hyn hefyd ar gael o'r lleoliadau Cyn-Ysgol ac Ysgolion Cynradd.

A nfonwch e-bost at admissionsandtransport@powys.gov.uk os ydych angen rhagor o gymorth.

 

 

Os ydych yn dymuno trosglwyddo eich plentyn i ysgol wahanol ar unrhyw adeg (ac eithrio wrth symud ty), dylech drafod hyn gyda Phennaeth eich ysgol bresennol. Yna, dylech fynd at Bennaeth yr ysgol rydych wedi'i dewis a thrafod posibilrwydd derbyn y plentyn i'r ysgol honno, gan esbonio pam rydych yn dymuno newid ysgol.

Bydd angen i chi lenwi ‘Ffurflen Symud Ysgol yn ystod y Flwyddyn'

Yna bydd angen i chi lenwi Ffurflen Derbyn i'r Ysgol yn ystod y flwyddyn, sydd ar ddiwedd y llyfryn derbyniadau, ac ar gael i'w lawrlwytho dan y tab 'Gwneud Cais' ar y dudalen yma.

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich plentyn yn newid ysgol ar ddechrau tymor neu hanner tymor. Bydd y trosglwyddiad yn cael ei gymeradwyo fel arfer, cyn belled na fydd yn effeithio ar y gallu i ddarparu addysg effeithlon neu ddefnyddio adnoddau'n effeithlon a'i fod yn unol ag unrhyw weithdrefnau derbyn y mae'r ysgol a'r cytuno wedi cytuno arnyn nhw gyda'r cyngor.

Bydd methu â llenwi pob adran o'r ffurflen gais yn llawn, gan gynnwys yr adran ar gyfer Pennaeth yr ysgol y mae'r plentyn yn ei gadael, yn golygu y bydd y ffurflen yn cael ei dychwelyd, gan arwain at oedi yn y broses.

Ni ddylai ceisiadau gael eu gwneud fwy nag un tymor o flaen llawn. Nid oes modd 'cadw' lle yn yr ysgol, a bydd y lleoedd yn cael eu dyrannu, lle bo modd, yn agos at y dyddiad y bydd y plentyn yn dechrau yno. Pan fydd yr ysgol wedi cynnig lle, dylech chi a'r ysgol gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Does dim modd ystyried ceisiadau sy'n cael eu derbyn yn ystod gwyliau'r ysgol nes i'r ysgol ail-agor.

Allwn ni ddim ystyried ceisiadau nes eich bod yn gallu cadarnhau'r dyddiad y byddwch yn symud. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am gopi o lythyr cyfreithiwr i gadarnhau bod y cytundebau'n cael eu cyfnewid, neu fod gennych gytundeb rhentu, i gefnogi eich cais. Rhowch hwn gyda'ch cais os gallwch.

Os yw'r plentyn yn symud ysgol oherwydd eich bod yn symud i mewn i'r DU, bydd angen i chi anfon copi o basbort y disgybl, ei dystysgrif geni, a llythyr budd-dal plant neu gerdyn meddygol, ynghyd â chopi o'r llythyr cyfnewid cytundebau neu gytundeb rhentu. Anfonwch gopïau o'r rhain gyda'r cais. Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi am ragor o dystiolaeth.

Gallwch nodi dau ddewis ar eich ffurflen gais. Os na allwn gynnig lle yn yr ysgol sy'n ddewis cyntaf neu'n ail ddewis, byddwn yn dyrannu lle yn yr ysgol agosaf at eich cartref sydd â lle.

Os yw cyfeiriad eich cartref yn newid, a chithau'n dymuno trosglwyddo'ch plentyn i ysgol arall, bydd y broses dderbyn arferol yn berthnasol.

 

Am wybodaeth ar Addysg Ddewisol Gartref ym Mhowys, gan gynnwys dogfen gyfarwyddyd yr Awdurdod, cysylltwch â 01597 826431.