Ysgolion arbennig a chanolfannau arbenigol

 

Fel arfer bydd anghenion addysgol arbennig plant yn cael eu diwallu o fewn ysgolion neu leoliadau prif ffrwd.  I rai plant, ni fydd ysgol prif ffrwd yn gallu cynnig y gefnogaeth angenrheidiol, ac i helpu’r rhai hynny sydd ag anghenion difrifol a chymhleth, mae nifer o ganolfannau arbenigol sy’n gysylltiedig ag ysgolion babanod, iau, cynradd ac uwchradd prif ffrwd.  Hefyd mae tair ysgol arbennig sy’n gwasanaethu’r rhai hynny sydd angen cefnogaeth ddwys ac arbenigol.

 

Ysgol Penmaes

ysgol penmaes logo

Ysgol gydaddysgol yn Ne Powys sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau cyfathrebu difrifol

Neuadd Brynllywarch

Logo Ysgol Neuadd Brynllywarch

Ysgol gydaddysgol sy’n darparu addysg ar gyfer plant ag anawsterau dysgu cymedrol a/neu anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol

 

 

Ysgol Cedewain

Ysgol gydaddysgol yng Ngogledd Powys sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac anawsterau cyfathrebu difrifol

Mae yna ganolfannau arbenigol sy'n darparu gwasanaethau arbennig mewn rhai ysgolion cynradd yn Ystradgynlais, Aberhonddu, Crughywel, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llanidloes, Tref-y-clawdd, Y Trallwng, Machynlleth a'r Drenewydd.  Ceir canolfannau arbenigol cyn ysgol yn Aberhonddu, Llandrindod, Y Drenewydd ac Ystradgynlais.

Ceir unedau yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Ysgol Uwchradd LlandrindodYsgol Uwchradd Llanidloes ac Ysgol Maesydderwen sy'n cynnig darpariaeth arbenigol i ddisgyblion sydd wedi cael diagnosis o Syndrom Aspergers.

Ein polisi yw darparu addysg arbennig mor agos i gartref y plentyn ag sy'n bosibl, ac i wneud trefniadau ar gyfer y plentyn mewn ysgolion prif ffrwd, ond bydd anghenion pob plentyn yn cael eu hystyried yn unigol.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am gludiant ysgol - Anghenion Addysgol Arbennig, ewch i dudalen cludiant ysgolion.

 

 

 

 

Pryd bynnag y gallwn, byddwn yn darparu ar gyfer plentyn sydd â nam ar y synhwyrau yn ei gymuned ei hunan.  Fel arfer, bydd disgyblion sydd â nam ar y clyw neu nam ar y golwg yn derbyn cymorth mewn ysgolion prif ffrwd gan athrawon arbenigol a staff cymorth.  Mewn achosion priodol bydd trefniadau'n cael eu gwneud i'r plentyn fynychu ysgol breswyl.