Darganfod mwy am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae pob plentyn yn dysgu ar ei gyflymder ei hun ac mae gan bob un bethau gwahanol yn digwydd yn ei fywyd sy'n gallu helpu neu atal y dysgu.

 

 

Mae'n bosibl fod gan y rheiny sy'n dysgu'n arafach na gweddill eu cyfoedion yn yr ysgol angen dysgu ychwanegol. Gallai hynny gael ei amlygu:

  • Wrth darllen neu ysgrifennu neu wneud gwaith rhif
  • Mewn anawsterau emosiynol sy'n eu hatal rhag ymsefyldu yn yr ysgol
  • Oedi wrth ddatblygu iaith
  • Anghenion corfforol neu feddygol neu anawsterau gyda golwg a chlyw

Gall unrhyw un o'r uchod hefyd arwain at broblem gyda'r gweddill.

Yn achos llawer o'r plant, nid yw'r anawsterau hyn yn rhai difrifol, neu anawsterau dros dro ydynt, er enghraifft, dysgu iaith newydd. Ond i eraill, fodd bynnag, bdyd yr heriau a wynebant yn rhai mwy parhaol a bydd angen i'r ysgol, y rheini, y plentyn/yr unigolyn ifanc a'r awdurdod lleol (ac weithiau asiantaethau eraill) weithio gyda'i gilydd i gynllunio, i roi ar waith ac i adolygu'r cymorth angenrheidiol.

Mae gan bob ysgol ym Mhowys arian yn eu cyllidebau ar gyfer ADY, ac mae ganddynt fynediad i amrywiaeth o wasnaethau cymorth, er mwyn iddynt allu adnabod dysgwyr sy'n profi anawsterau a gyda'u dysgu, a darparu cymorth ychwanegol ar eu cyfer.

 

 

 

 

Rhagor o wybodaeth

Dolenni i'n dogfennau:

Polisi Anghenion Gofal Iechyd