Ysgol Uwchradd Newydd Canol Powys

Gyda diwedd y broses ymgynghori statudol, mae cynlluniau ar droed i uno dwy o ysgolion uwchradd y sir.  O fis Medi 2018, bydd Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt ac Ysgol Uwchradd Llandrindod yn uno i greu un ysgol ar ddau safle.

 

 

 

Y Prosiect

 

Bydd yr ysgol newydd yn gweithio o safleoedd presennol Ysgol Uwchradd Llandrindod ac Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, gan gynnig addysg i ddisgyblion 11 – 18 oed.  Bydd yn ysgol ddwyieithog gyda’r ddarpariaeth Saesneg yn cael ei gyflwyno ar y ddau safle ac addysg Gymraeg ar safle Llanfair-ym-Muallt.

‘Does dim cynlluniau i adeiladu un campws – bydd addysg uwchradd yn parhau yn y ddwy dref.

Amserlen

Bydd yr ysgol newydd yn agor ar 1af Medi 2018.

Mae’r corff llywodraethu dros dro wedi’i sefydlu a bydd gwybodaeth i ddisgyblion, staff, rhieni a chymunedau wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

 

Dogfennau

Gallwch weld dogfennau am y cynnig hwn yma:

Datganiad i'r wasg, 28 Chwefror 2018

Taflen

Newyddion

Diweddariad y corff llywodraethu dros dro:

Rydym wedi llunio’r rhestr fer ar gyfer swydd y dirprwy bennaeth, oedd wedi’i hysbysebu’n allanol, a bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal ddydd Mercher 29 Tachwedd yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a dydd Iau 30 Tachwedd yn Ysgol Uwchradd Llandrindod.

Mae rhestr fer hefyd wedi’i chreu o awgrymiadau ar gyfer enw i’r ysgol newydd a byddwn yn ymgynghori ag aelodau o’r cynghorau ysgol yngl?n â’r enw a ffefrir ac awgrymiadau ar logo’r ysgol. Byd y corf llywodraethu dros dro yn penderfynu’n derfynol ar yr enw ar 12 Rhagfyr cyn iddo gael ei gyflwyno i’r Aelod Portffolio ar faterion Addysg i’w gymeradwyo.

Bydd yr is-bwyllgorau Cwricwlwm, Staffio a Chyllid yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd iawn er mwyn llunio’r trefniadau terfynol a chyflwyno’u cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd i’r corff llywodraethu dros dro llawn yng nghyfarfod mis Rhagfyr. Yn dilyn y cyfarfod, byddwn yn cyflwyno diweddariad unwaith eto i’r staff a’r disgyblion

Penodi Pennaeth ar gyfer yr ysgol ddwyieithog 11-18 newydd yng Nghanolbarth Powys - Gorffennaf 2017

Yn dilyn cyfweliadau'r wythnos ddiwethaf, mae aelodau’r corff llywodraethu dros ar gyfer yr ysgol ddwyieithog 11-18 newydd yng Nghanolbarth Powys wedi penodi Mrs Ionwen Spowage fel pennaeth yr ysgol newydd.  Y bwriad yw y bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd ym mis Ionawr 2018.

Dywedodd Ionwen Spowage "Rwy’n falch dros ben o gael fy mhenodi fel Pennaeth yr Ysgol Ddwyieithog 11 - 18 newydd.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda’r gymuned i lunio dyfodol addysg yng nghanolbarth Powys.  Bydd hon yn ysgol newydd i bawb lle bydd cynhwysiant a dyheadau’n atgyfnerthu popeth ry’n ni’n ei wneud. 

“Rwy’n hollol ymroddedig i ymestyn a sicrhau cyfle cyfartal i’n teuluoedd sydd am dderbyn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg a ddwyieithog rhagorol yng nghalon Cymru.  Bydd ein hysgol yn ganolfan o ddisgwyliadau uchel, lle bydd dysgwyr yn datblygu’r agweddau, nodweddion a hunanhyder i ddelio ag unrhyw heriau ac sy’n gallu gwneud cyfraniad go iawn i’n cymuned leol, genedlaethol a byd-eang."

Dywedodd Sharon Hammond, Cadeirydd y corff llywodraethu “mae’r corff llywodraethu dros dro yn falch iawn o gyhoeddi penodiad y pennaeth newydd ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Mrs Spowage i lunio dyfodol y ddarpariaeth ddwyieithog 11 - 18 yng nghanol Powys.  Ein gweledigaeth yw sicrhau cyfnod pontio didrafferth wrth i ni weithio tuag at y cyfuno ac i osod sylfeini cadarn ar gyfer darpariaeth ragorol yn yr ysgol newydd”.

Gellir anfon unrhyw gwestiynau neu sylwadau at y Corff Llywodraethu Dros Dro drwy e-bost at newmidpowysschool@gmail.com

Penodi Pennaeth ar gyfer yr ysgol ddwyieithog 11-18 newydd yng Nghanolbarth Powys - Gorffennaf 2017

Yn dilyn cyfweliadau'r wythnos ddiwethaf, mae aelodau’r corff llywodraethu dros ar gyfer yr ysgol ddwyieithog 11-18 newydd yng Nghanolbarth Powys wedi penodi Mrs Ionwen Spowage fel pennaeth yr ysgol newydd.  Y bwriad yw y bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd ym mis Ionawr 2018.

Dywedodd Ionwen Spowage "Rwy’n falch dros ben o gael fy mhenodi fel Pennaeth yr Ysgol Ddwyieithog 11 - 18 newydd.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda’r gymuned i lunio dyfodol addysg yng nghanolbarth Powys.  Bydd hon yn ysgol newydd i bawb lle bydd cynhwysiant a dyheadau’n atgyfnerthu popeth ry’n ni’n ei wneud. 

“Rwy’n hollol ymroddedig i ymestyn a sicrhau cyfle cyfartal i’n teuluoedd sydd am dderbyn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg a ddwyieithog rhagorol yng nghalon Cymru.  Bydd ein hysgol yn ganolfan o ddisgwyliadau uchel, lle bydd dysgwyr yn datblygu’r agweddau, nodweddion a hunanhyder i ddelio ag unrhyw heriau ac sy’n gallu gwneud cyfraniad go iawn i’n cymuned leol, genedlaethol a byd-eang."

Dywedodd Sharon Hammond, Cadeirydd y corff llywodraethu “mae’r corff llywodraethu dros dro yn falch iawn o gyhoeddi penodiad y pennaeth newydd ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Mrs Spowage i lunio dyfodol y ddarpariaeth ddwyieithog 11 - 18 yng nghanol Powys.  Ein gweledigaeth yw sicrhau cyfnod pontio didrafferth wrth i ni weithio tuag at y cyfuno ac i osod sylfeini cadarn ar gyfer darpariaeth ragorol yn yr ysgol newydd”.

Gellir anfon unrhyw gwestiynau neu sylwadau at y Corff Llywodraethu Dros Dro drwy e-bost at newmidpowysschool@gmail.com

Newyddion diweddaraf

Mehefin 2017

Sefydlwyd Corff Llywodraethu dros dro i’r ysgol ddwyieithog 11 – 18 oed newydd yng nghanol Powys, sy’n cynnwys llywodraethwyr o’r ddwy ysgol yn Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.  Y Cadeirydd yw Sharon Hammond a’r Is-gadeirydd yw Andrew Willemsen.

Mae’r broses o benodi Pennaeth i’r ysgol newydd wedi cychwyn.  Hysbysebwyd y swydd yn genedlaethol a’r dyddiadau cyfweld yw 6/7 Gorffennaf.

Gallwch e-bostio unrhyw gwestiynau neu sylwadau i’r Corff Llywodraeth dros dro at:  school.modernisation@powys.gov.uk