Prosiect Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Y Prosiect

Bwriedir adeiladu ysgol newydd ar gyfer disgyblion rhwng 11 - 18 oed yn lle Ysgol Uwchradd bresennol Aberhonddu.  Mae'r safle sy'n cael ei ystyried ar gyfer yr ysgol newydd rhwng y ganolfan hamdden a'r trac athletau.

Fe allai’r prosiect olygu buddsoddi hyd at £22 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.  Bydd yn golygu adeiladu ysgol uwchradd newydd sbon i 750 o ddisgyblion rhwng 11 – 18 oed yn lle adeiladau presennol Ysgol Uwchradd Aberhonddu.  Bydd yr ysgol yn ateb anghenion addysg yn yr unfed ganrif ar hugain.

 

 

New Brecon High School- Entrance Hall Design
New Brecon High School-Dining Room Design
New Brecon High School-Library Design
New Brecon High School- External Design

Newyddion Diweddaraf

12 Mawrth 2018

Mae’n bleser gan Gyngor Sir Powys gyhoeddi bod gwaith i adeiladu Ysgol Uwchradd newydd Aberhonddu wedi cychwyn.  Yn bresennol yn y seremoni i dorri’r dywarchen oedd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.   Hefyd yn bresennol oedd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor, y Cynghorwyr Dai Davies a David Meredith a’r Cyfarwyddwr Addysg Ian Budd.

 

 

Mawrth 2018

Erbyn hyn mae’r cynlluniau wedi cael eu cyflwyno am ganiatâd cynllunio.  Mae’r gwaith ar yr adeilad newydd i fod i ddechrau ym mis Mawrth 2018 a bydd disgyblion yn symud i’r adeilad newydd ym mis Medi 2019.  Mae BAM UK Construction, contractwyr y prosiect yn gweithio’n agos gyda’r cyngor, y Ganolfan Hamdden a’r ysgol i sicrhau na fydd y gwaith yn effeithio gormod ar ddisgyblion, staff a’r cyhoedd yn ystod y gwaith.  Bydd ffens o amgylch y safle gan sicrhau bod y cyhoedd a disgyblion yn ddiogel bob amser, a bydd yna lwybrau clir i gyrraedd y cyfleusterau chwaraeon.

Bydd swyddogion o Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Powys, HOWPS a BAM Construction Ltd yn dathlu dechrau’r rhaglen adeiladu gyda seremoni arbennig i dorri tywarchen yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.  Bydd y seremoni’n cael ei chynnal ger yr ysgol a’r ganolfan hamdden bresennol ar 12 Mawrth 2018.  Yn bresennol fydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghyd ag uwch-aelodau Cyngor Sir Powys.  Bydd cyflwyniad byr yn dilyn tynnu lluniau swyddogol.

Gellir gweld y newyddion diweddaraf ar wefan Ysgol Uwchradd Aberhonddu