Dalgylch Gwernyfed

graphics courtesy of Powell Dobson Architects”.
graphics courtesy of Powell Dobson Architects

Y Prosiect

Y cynnig yw y bydd pum ysgol gynradd newydd yn cael eu hadeiladu, gan gymryd lle'r adeiladau presennol yn y mannau canlynol:

Cleirwy

Llangors

Ysgol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Archddiacon Griffiths, Llyswen

Y Gelli Gandryll

Talgarth (bydd yr ysgol newydd ar safle yn Nhalgarth yn gweld cau Ysgol GS Bronllys ac Ysgol GS Talgarth –yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Cabinet)

Bydd cyfleusterau cymunedol a llyfrgell yn cael eu lleoli yn adeiladau newydd yr ysgolion yn Nhalgarth a'r Gelli Gandryll.

Gallai'r prosiect weld buddsoddiad o hyd at £23 miliwn, a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, gyda rhywfaint o gyllid gan yr Eglwys yng Nghymru.

Newyddion

Mehefin 2017

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar adeiladu’r 5 ysgol gynradd newydd.  Mae fframiau’r 4 ysgol i fyny.  Mae disgyblion Cleirwy wedi symud i adeiladau dros dro tan y bydd yr ysgol newydd yn barod.  Mae hen adeiladau ysgol Cleirwy wedi’u dymchwel a bydd yn bosibl cychwyn adeiladu’r ysgol newydd.  Mae’r gwaith i gyd yn mynd yn ei flaen yn ôl y targed ac yn barod i’r disgyblion gyrraedd yn 2018.

Llangors

Cliciwch i wneud yn fwyLlyswen

Cliciwch i wneud yn fwy
Cliciwch i wneud yn fwyHay on Wye

Cliciwch i wneud yn fwy
Cliciwch i wneud yn fwyYsgol y Mynydd DuClyro

Ionawr 2017 - Newyddion Diweddaraf

Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi ar gyfer y pum ysgol ac mae'r Achos Busnes Llawn wedi cael ei gyflwyno i'w cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.  Bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar ol cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn!

14 Hydref 2016

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ysgolion Cleirwy ac Archddiacon Griffiths wedi derbyn caniatad cynllunio!  

Disgwylir penderfyniadau cynllunio ar y Gelli Gandryll, Llangors a'r ysgol newydd yn Nhalgarth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym mis Tachwedd.

Penodi'r Contractwr!

Mae Cyngor Sir Powys wedi penodi contractwr llwyddiannus i ddylunio ac adeiladu'r pum ysgol gynradd newydd.  Y contractwr yw Willmott Dixon Ltd. Mae gan Willmott Dixon record dda o ran adeiladu ysgolion newydd i Gyngor Powys a dyma'r cwmni a gynlluniodd ac a adeiladodd yr Ysgol Dafydd Llwyd newydd yn y Drenewydd a'r ysgolion newydd yn ne'r sir yn Ystradgynlais.

Bydd Willmott Dixon yn cwrdd â disgyblion ysgol, y staff a'r llywodraethwyr a chyda'r cymunedau ehangach yn fuan i drafod a chytuno ar gynlluniau'r ysgolion.

Cyfarfodydd dylunio gyda ysgolion

Yr ydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi cynnal cyfarfodydd cychwynol dylunio gyda’r ysgolion yn unigol, wrth baratoi i gyflwyno ceisiadau cynllunio.

Derbyniwyd  adborth cadarnhaol ac yr ydym yn barod i weld y cynlluniau gorffenedig!

Gorffennaf 2016 - Ceisiadau Cynllunio wedi'u Cyflwyno

Yr ydym yn falch o gyhoeddi bod carreg filltir allweddol arall wedi ei chyrraedd – bellach, mae y ceisiadau cynllunio wedi cael eu cyflwyno i’r awdurdodau cynllunio ar gyfer y pum ysgol, yn unol a’r amserlen a chytunwyd.

Gallwch weld a gwerthuso’r ceisiadau cynllunio ar-lein.

Ar gyfer ysgolion Archddiacon Griffiths a Chleirwy, cliciwch ar y ddolen isod:

Lawrlwythwch gynlluniau Archddiacon Griffiths a Chleirwy yma

Lawrlwythwch gynlluniau'r Gelli Gandryll, Llangors a'r ysgol newydd yn Nhalgarth yma

Gellir lawrlwytho ac edrych ar y Datganiadau Dylunio a Mynediad ar gyfer pob ysgol isod:

Archddiacon Griffiths

Cleirwy

Y Gelli Gandryll

Llangors

Talgarth

Clirio