Arolwg Ysgolion Uwchradd

Image of pupils in classroom

Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Powys wedi dechrau ei Raglen Ad-drefnu Ysgolion Uwchradd. Nod y Rhaglen yw gweld newidiadau radical mewn addysg uwchradd ym Mhowys er mwyn sicrhau fod pob dysgwr yn cael y cyfle i gyflawni ei botensial.

Er ei fod yn fawr ei barch, mae strwythur ysgolion uwchradd presennol y sir yn cael trafferth i gyflwyno ystod lawn y Cwricwlwm Cenedlaethol o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac yn methu â diwallu'r sialensiau sy'n ofynnol o addysg yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae'r Rhaglen yn cynnwys y pedair blaenoriaeth ganlynol:

B laenoriaeth 1: Campws Dysgu'r Bannau.  

Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol yn 2016 ar y cynnig i

a)  Gau Ysgol Uwchradd Aberhonddu ac Ysgol Uwchradd Gwernyfed ar y 31 Awst 2017, ac i sefydlu ysgol uwchradd 11 - 16 oed cyfrwng Saesneg a fyddai yn gweithredu ar draws safleoedd presennol y ddwy ysgol o'r 1 Medi 2017 (“yr Ysgol Newydd”);

b) O'r 1 Medi 2017, mae darpariaeth ôl-16 (academaidd a galwedigaethol) i'w gyflwyno gan y Grwp NPTC o Golegau yn Aberhonddu;

c)  O'r 1 Medi 2017, mae addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg i'w gyflwyno ar safle Llanfair-ym-Muallt o'r ysgol newydd arfaethedig yng nghanolbarth Powys (ar yr amod fod y cynnig yn cael ei gymeradwyo gan y Cabinet yn dilyn ymgynghoriad); a

d) Chau'r safleoedd ysgol yng Ngwernyfed ac Aberhonddu wedi agor ysgol newydd yn Aberhonddu, yn 2019/20 (“yr Adeilad Ysgol Newydd”).

Ar y 27 Medi 2016, fodd bynnag, penderfynodd y Cabinet i roi'r Cynnig o'r neilltu a symud ymlaen gyda chynllun diwygiedig. Mae Achos Busnes Amlinellol wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru am nawdd cyfalaf i adeiladu campws ysgol 11-18 oed newydd yn Aberhonddu, ac i wella campws Gwernyfed.  Bydd hyn yn cyflwyno buddsoddiad y mae angen mawr amdano i ddisodli'r adeiladau gwael iawn yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, ac i ddiweddaru rhai o'r cyfleusterau yng Ngwernyfed.  

Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi'i atodi yma.

Blaenoriaeth 2: Canolbarth Powys

Mae Arolwg o Addysg Uwchradd yn Ne a Chanolbarth Powys wedi cael ei gynnal, ynghyd ag ymgynghoriad ffurfiol ar gynnig i sefydlu ysgol dwy ffrwd dau safle newydd a fyddai'n gweithredu o safleoedd presennol Ysgolion Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.

Cytunodd y Cabinet i gyhoeddi rhybudd statudol yn ei gyfarfod ar y 27 Medi 2016.

Blaenoriaeth 3: Chweched Dosbarth yn Ysgol Maesydderwen

Mae Blaenoriaeth 3 yn edrych ar ddarpariaeth chweched dosbarth yn ardal Ysgol Maesydderwen.  Ystyriodd Cabinet y Cyngor adroddiad ym mis Medi 2015.

Blaenoriaeth 4: 

Addysg Uwchradd yng Ngogledd Powys, gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

Ar 29 Medi 2015, derbyniodd y Cabinet astudiaeth ddichonoldeb dechreuol i bennu maint yr angen am ysgol neu ysgolion dwyieithog Categori 2A yng Ngogledd Powys.  Yn y cyfarfod hwnnw, penderfynodd y Cabinet:

Bod dymuniad i sefydlu ysgol neu ysgolion dwyieithog, categori 2A yng Ngogledd Powys

  • I lunio Achos Busnes yn unol â hynny.

Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen ar yr Achos Busnes ac mae disgwyl i’r Cabinet ystyried hwn ym mis Medi 2016.

Lawrlwytho Adolygiad o Addysg Uwchradd yng Nghanolbarth a De Powys – Achos Busnes Chwefror 2016 

Clirio