Cynlluniau ar gyfer ysgolion ym Mhowys

image of ysgol y Cribarth

 

Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Powys wedi lansio Polisi Trefniadaeth Ysgolion newydd sy'n nodi blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer datblygu'r model o ddarparu addysg ym Mhowys tan 2025, ac sy'n cyd-fynd â 'Gweledigaeth 2025' y Cabinet.

 

 

Ad-drefnu Ysgolion

Mae'r polisi newydd yn gosod nod y Cyngor i symud ymlaen gyda mwy o ffocws ar weithio mewn partneriaeth ag ysgolion a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac ar fodelau eraill o ddarparu addysg, megis modelau cydweithio, ffedereiddio, ysgolion aml-safle ac ysgol syth drwyddo.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Cyflawni sy'n amlinellu rhaglen waith y Cyngor ar gyfer y cyfnod 2018-21, sy'n adeiladu ar y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion sydd wedi bod ar waith ers nifer o flynyddoedd.

Mae cyswllt agos rhwng y Cynllun Cyflenwi â chynlluniau'r cyngor ar gyfer buddsoddiad cyfalaf sylweddol mewn ysgolion trwy Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, sydd wedi gweld buddsoddiad sylweddol mewn ysgolion newydd ym Mhowys dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn ddiweddar iawn, pum ysgol gynradd newydd yn nalgylch Gwernyfed.

Ein Prosiectau ar hyn o bryd

Ysgol Calon Cymru

Rhaglen adeiladau ysgolion

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Mewn ambell achos, mae angen cyllid cyfalaf er mwyn adeiladu neu uwchraddio ysgolion ym Mhowys. Weithiau, bydd yr arian yn cael ei sicrhau wrth i ddarpariaeth addysg yr ardal gael ei had-drefnu, ac weithiau mae arian ar gael ar gyfer prosiectau penodol heb i unrhyw ddarparpiaeth addysg gael ei had-drefnu.

Os daw'r arian trwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, bydd y prosiectau'n cael eu cydariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, yn ogystal â budd-ddeiliaid eraill o bryd i'w gilydd.

Ein Prosiectau ar hyn o bryd

Prosiect Ysgol Uwchradd Aberhonddu 

Ysgol Bro Hyddgen

Dalgylch Gwernyfed

Ysgolion Cynradd Tref y Trallwng

Ysgol Gymraeg y Trallwng

Datblygu Ysgolion Y Drenewydd

Prosiect Ffederasiwn Glantwymyn Carno

Ysgol Uwchradd Gwernyfed