Cyllidebau ysgol a chyllid

Yn ôl Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003, mae’n rhaid i bob Cyngor sefydlu Fforwm Ysgolion.  Mae’r Fforwm hwn yn hanfodol i ddatblygu deialog hyderus a deallus rhwng y Cyngor ac ysgolion ar faterion yn ymwneud â’r gyllideb.  Mae hyn yn cynnwys lefelau ariannu ysgolion am y flwyddyn i ddod, pwysau ar gyllidebau’r dyfodol, newidiadau i’r fformiwla ariannu lleol ac adolygu contractau / cytundebau lefel gwasanaeth am wasanaethau i ysgolion.

Mae’r Cyngor yn ymgynghori â’r Fforwm Ysgolion bob blwyddyn ar faterion yn ymwneud â chyllideb ysgolion ac adolygu’i Gynllun ar Ariannu Ysgolion.  Mae’r Fforwm yn gorff ymgynghorol a chynghori, ac nid yw’n gwneud penderfyniadau.

Mae Fforwm Ysgolion Powys yn cynnwys 22 o aelodau, ac mae hyd at chwarter ohonynt ddim yn cynrychioli ysgolion.  Rhaid i gynrychiolwyr ysgolion gynnwys nifer gyfatebol o gynrychiolwyr o blith ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a rhaid i o leiaf un ohonynt gynrychioli ysgol arbennig.  Hefyd, rhaid cael o leiaf un rhiant lywodraethwr.

 

 

Aelodau presennol

Enw Yn cynrychioli Swydd
Sarah Thomas Penaethiaid Cynradd Pennaeth
Vacancy Penaethiaid Cynradd Pennaeth
Michelle Humphreys Penaethiaid Cynradd Pennaeth
Linda Crockett Penaethiaid Cynradd Pennaeth
Jim Toal Penaethiaid Uwchradd Pennaeth
Ionwen Spowage Penaethiaid Uwchradd Pennaeth
Jackie Parker Penaethiaid Uwchradd Pennaeth
John Williams Penaethiaid Uwchradd Pennaeth
Julie Kay Penaethiaid Ysgolion Arbennig Pennaeth
Eira Jones Llywodraethwyr Ysgol Cadeirydd y Llywodraethwyr
Katie Moffat Llywodraethwyr Ysgol Rhiant Lywodraethwr
David Malcomson Llywodraethwyr Llywodraethwr
Hugh Pattrick Llywodraethwyr Ysgol Cadeirydd y Llywodraethwyr
Graham Taylor Llywodraethwyr Ysgol Llywodraethwy
Cynghorydd Kath Roberts-Jones Llywodraethwyr Ysgol Cadeirydd y Llywodraethwyr
Maurice Thorn Llywodraethwyr Ysgol Cadeirydd y Llywodraethwyr
Susan Hill Llywodraethwyr Ysgol Is-gadeirydd y Llywodraethwyr
Vacancy Llywodraethwyr Ysgol Llywodraethwyr
Neil Butler Cyrff Proffesiynol/Undebau Llafur Cynrychiolydd Athrawon
Deidre Hanson Cyrff Proffesiynol/Undebau Llafur Cynrychiolydd Athrawon
Paul Williams Cyrff Proffesiynol/Undebau Llafur Non-teacher Representative
Vacancy Awdurdod Esgobaethol Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth
     
Arsyllwyr    
Cynghorydd Myfanwy Alexander Cyngor Sir Powys Aelod o’r Cabinet dros Addysg
Cynghorydd Aled Davies Cyngor Sir Powys Aelod o’r Cabinet dros Gyllid.
Cynghorydd Peter Roberts Cyngor Sir Powys Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Powys
     
     

Mae’r Cynllun Ariannu Ysgolion yn nodi’r berthynas ariannol rhwng yr Awdurdod a’r ysgolion a gynhelir sy’n cael eu hariannu gan y Cyngor.  Mae’n cynnwys gofynion o ran rheoli cyllid a materion cysylltiedig, sy’n rhwymo’r Awdurdod ac ysgolion.

Mae’r Cynllun yn berthnasol i ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion a gynorthwyir, ysgolion sefydledig ac ysgolion cymunedol arbennig sy’n cael eu cynnal gan yr Awdurdod.

 

Lawrlwytho cynllun ariannu ysgolion Powys