Newidiadau i'r oed derbyn i ysgolion

Mae Awdurdod Lleol Powys wedi newid oedran derbyn disgyblion i’w ysgolion, felly o 1af Medi 2017 dim ond unwaith ym mhob blwyddyn ysgol bydd plant yn gallu dechrau’r ysgol, sef ar ddechrau tymor yr Hydref ar ôl i’r plentyn gael ei ben- blwydd yn 4 oed.

 

Disgyblion wedi'u geni rhwng Yn gallu dechrau'r Ysgol
1 Medi 2013 – 31 Awst 2014 Medi 2018
1 Medi 2014 – 31 Awst 2015 Medi 2019
1 Medi 2015 – 31 Awst 2016 Medi 2020
1 Medi 2016 – 31 Awst 2017 Medi 2021Beth mae hyn yn ei olygu i rieni / gofalwyr?

I gofrestru eich plentyn mewn lleoliad cyn oed ysgol, dylech gysylltu â’r lleoliad o’ch dewis yn ystod y tymor y bydd eich plentyn yn dair oed.  Yma fe welwch restr o ddarparwyr yn eich ardal chi.

 

Er mwyn ateb y galw cynyddol am lefydd, mae nifer a lleoliadau’r lleoliadau cyn oed ysgol yn cael ei adolygu.  Os oes angen, bydd lleoliadau ychwanegol yn cael eu sefydlu i sicrhau bod digon o le ar gael.  Bydd rhestr newydd yn cael ei pharatoi yn ystod Tymor y Gwanwyn 2017.

 

Bydd trefniadau derbyn yn newid yn ystod 2018-19 gan fod Powys yn bwriadu trefnu’r broses derbyn i leoliadau cyn oed ysgol o fis Medi 2018.  Bydd manylion pellach ar gael maes o law.

 

Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd plentyn sy’n mynychu lleoliad cyn oed ysgol yn un o ysgolion Powys yn gallu cael lle yn yr ysgol honno.  Bydd rhaid i chi wneud cais am le trwy lenwi Ffurflen Gais a’i dychwelyd i’r Tîm Derbyn a Chludiant erbyn y dyddiad cau ym mis Ionawr 2018.  Sylwch:  Mae Ysgolion Cynradd a gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru’n rheoli eu trefniadau derbyn eu hunain a bydd rhaid i chi gysylltu â’r ysgol i wneud cais am le i’ch plentyn.

Darpariaeth 3 a 4 blwydd oed (cyn oed ysgol)

O fis Medi 2017 bydd darpariaeth cyn oed ysgol i blant 3 a 4 blwydd oed yn cynyddu o 10 awr i 12.5 awr yr wythnos.  Bydd plentyn yn gallu dechrau mewn lleoliad addysg cyn oed ysgol cofrestredig, cymeradwy megis meithrinfa, Cylch Meithrin neu gr?p chwarae ar ddechrau’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd.

Bydd plant sy’n gymwys am addysg ran-amser am ddim dim ond yn cael lle wedi’i ariannu os ydyn nhw’n mynychu lleoliad cymeradwy wedi’i ariannu.

  

Os yw eich plentyn wedi’i eni rhwng

 

Tymor y gall gychwyn

 

1 Ebrill a 31 Awst

Tymor yr Hydref ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed

1 Medi a 31 Rhagfyr

Tymor y Gwanwyn ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed

1 Ionawr a 31 Mawrth

Tymor yr Haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed

  

Mae’r gweithgareddau’n seiliedig ar egwyddor y Cyfnod Sylfaen ac yn cynnig profiadau dysgu drwy brofiad o ansawdd da.  Bydd y profiadau dysgu’n anffurfiol ac yn briodol i oedran a cham datblygu’r plentyn.

Bydd lleoliadau sydd wedi’u cymeradwyo fel darparwyr Addysg Blynyddoedd Cynnar, yn cael eu monitro gan Dîm Cyfnod Sylfaen Powys, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Ei Mawrhydi (Estyn).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a:

Helen Stock

E-bost: helen.stock@powys.gov.uk

 Ffon: 01597 826962

Cyfeiriad: Trawsnewid Blynyddoedd Cynnar, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG