Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Oes gennych chi'r brwdfrydedd, y sbardun a'r weledigaeth i roi agenda integreiddio ar waith ym Mhowys? Mae gennym ni gyfle unigryw ar gyfer Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a fydd yn gallu trawsffurfio ac integreiddio'r gwasanaethau gofal cymdeithasol ym Mhowys.

 

£100,319 - £104,992 gan ddibynnu ar brofiad, ynghyd â phecyn adleoli

Mae gofal cymdeithasol ac iechyd yn un o flaenoriaethau ein Gweledigaeth 2025.  Trwy wrando ar drigolion a gweithio gyda’n partneriaid, rydym yn bwriadu cyflwyno gofal a chymorth o ansawdd uchel i bobl ym mhob un o’n cymunedau ni.

Image of Elan Valley

Dyma gyfle cyffrous i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol  roi’r Strategaeth Iechyd a Gofal gyntaf ar waith ar y cyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

I lwyddo, bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n  arweinydd, yn gallu gyrru newid, â chofnod gwych o ymgysylltu ac ysbrydoli staff ar bob lefel.  Byddwch yn gallu adnabod a datblygu dulliau arloesol o wella gofal i bobl Powys, gan gynnwys buddsoddi i arbed a sicrhau cynaliadwyedd tymor hir.

Fel rhan o’r Tîm Rheoli Corfforaethol, byddwch yn cynnig arweinyddiaeth broffesiynol a gweithredol ar draws Gwasanaethau Plant ac Oedolion ym Mhowys.

Dyma’ch cyfle chi i ddod â’ch gweledigaeth a’ch sgiliau rhagorol i gymuned wledig.  Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn wneud Powys yn le gwell i Ddechrau’n Dda, Byw’n Dda a Heneiddio’n Dda.

 Mae hon yn swydd barhaol llawn amser.  Os hoffech wybod mwy am y swydd a sut i anfon cais, ewch i www.powys.gov.uk neu siaradwch â Phil Evans, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro, Cyngor Sir Powys ar 01597 826906.

Dyddiad cau: Dydd Sul 12 Tachwedd

 

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 12 Rhagfyr.

Lawrlwythwch swydd-ddisgrifiad llawn yma