Trwyddedau Sw

Flamingos - zoo licences

Rhaid i bob sw ym Mhrydain Fawr gael eu harchwilio a chael trwydded.  Mae hyn er mwyn gwneud yn siwr bod yr holl anifeiliaid  yn cael eu cadw mewn mannau addas sy'n rhoi'r cyfle iddynt ymddwyn yn y ffordd fwyaf naturiol.

Bydd angen trwydded ar unrhyw un sy'n cadw anifeiliaid gwyllt er mwyn i'r cyhoedd eu gweld, boed yn ddi-dâl neu drwy godi tâl, ar fwy na saith diwrnod mewn unrhyw ddeuddeg mis olynol.  Mae yna eithriadau ar gyfer syrcasau, siopau anifeiliaid anwes neu sefydliadau a gofrestrwyd i gynnal arbrofion ar anifeiliaid.

Pan fyddwch yn gwneud cais

Rhaid i chi roi gwybod i ni o'ch bwriad i wneud cais o leiaf dau fis cyn eich bod yn cyflwyno cais.  Mae ffurflen i'w llenwi ar gyfer hyn.  Rhaid cyhoeddi rhybudd o'r bwriad hwn mewn papur newydd lleol a chenedlaethol a'i arddangos yn y safle. 

Apeliadau

Cysylltwch â ni os hoffech wneud apel.

Gwneud cais neu newid

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Hysbysiad o redeg sw

Gwneud cais am drwydded i redeg sw

Gwneud cais i newid trwydded sw

Gallwch gael ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal gyda'r ffi.

Byddwn yn codi l am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw