Trwyddedau safle a thrwyddedau personol

Beer - premises licences

Os yw eich busnes yn gwerthu alcohol neu'n cynnig adloniant neu fwyd neu ddiodydd hwyr y nos, byddwch angen trwydded safle.  Efallai bydd angen trwydded safle hefyd ar gyfer digwyddiadau mawr sy'n digwydd unwaith.

 

 

Os ydych yn gwerthu alcohol, bydd angen o leiaf un unigolyn i fod yn ddaliwr trwydded personol.  Mae'n rhaid i'r unigolyn hwn gael ei enwi ar drwydded y safle fel yr unigolyn cyfrifol ac sy'n cael ei adnabod fel y Goruchwyliwr Safle Dynodedig.

Gall y bobl canlynol wneud cais am drwydded safle:

 • unrhyw un sy'n rhedeg busnes ar y safle
 • elusen
 • unrhyw unigolyn arall a ganiateir

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i wneud cais.

Gallwch wneud cais i newid neu drosglwyddo trwydded neu wneud cais am hysbysiad awdurdod dros dro os yw daliwr y drwydded yn marw neu os nad ydynt yn gallu gwneud y rol am unrhyw reswm arall.

Newid cyfeiriad neu golli trwydded

Yn dilyn Deddf Dadreoleiddio 2015 ni fydd Trrwyddedau Personol yn rhedeg allan mwyach. Os oes gennych drwydded bersonol ac am newid eich cyfeiriad, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r awdurdod a gyflwynodd y drwydded i chi cyn gynted ag y bydd yn rhesymol ymarfer gwneud hynny.

Mae peidio â rhoi gwybod am newid cyfeiriad yn drosedd.

I roi gwybod I ni am newid cyfeiriad ar drwydded bersonol a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Powys, gallwch wneud cais yma, a £10.50 yw'r ffi am hyn

Os ydych wedi colli'ch trwydded bersonol ac angen un yn ei lle, gallwch wneud cais yma, a £10.50 yw'r ffi am hyn

S ylwch na all Cyngor Sir Powys ddiweddaru trwyddedau personl na chyflwyno rhai yn eu lle oni bai mai hwy gyflwynodd y trwyddedau hyn. Os cyflwynwyd eich trwydded bersonol gan awdurdod arall, yna mae'n rhaid i chi gysylltu â'r awdurdod hwnnw i gael un yn ei lle.

Talu eich tâl blynyddol

Os oes gennych drwydded yn barod ac nid oes unrhyw beth wedi newid eleni, gallwch

Dalu eich tâl blynyddol

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau - gweler yr adran dan sylw ar y dudalen hon.

Oeddech chi'n gwybod: Os oes gennych ddiddordeb cyfreithiol mewn safle, gallwn roi gwybod i chi am geisiadau trwyddedu os byddwch yn rhoi gwybod i ni (o dan adran 178, y Ddeddf Trwyddedu).

Os yw'r safle ym Mhowys, bydd angen i chi anfon cais atom ni.  Mae'n rhaid i geisiadau fod mewn ffurf benodol.  Bydd angen i ni hefyd weld rhestr weithredu, cynllun o'r safle a ffurflen ganiatâd gan oruchwyliwr y safle. 

Bydd y rhestr weithredu'n cynnwys manylion:

 • gweithgareddau i'w trwyddedu
 • yr amseroedd y bydd y gweithgareddau'n digwydd
 • unrhyw amseroedd eraill y bydd y safle ar agor i'r cyhoedd
 • y cyfnod y mae angen trwydded ar ei gyfer
 • gwybodaeth yn ymwneud â'r goruchwyliwr safle
 • os yw'r alcohol sydd i'w werthu i'w yfed ar neu oddi ar y safle neu'r ddau
 • unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen

Mae'n rhaid i chi dalu tâl pan fyddwch yn gwneud eich cais cyntaf ar gyfer eich trwydded safle.  Os byddwch yn cael trwydded, bydd angen i chi dalu tâl blynyddol, yn seiliedig ar werth y safle.

Nid oes unrhyw derfyn amser ar drwydded safle (oni bai eich bod yn gofyn am un).  Mae'n para nes i chi benderfynu dod â'r drwydded i ben oni bai eich bod yn torri amodau'r drwydded a bydd yn cael ei thynnu yn ôl.

Ffurflenni cais

Defnyddiwch y dolenni isod i wneud cais ar-lein.  Bydd y dolenni yn eich tywys i wefan arall y llywodraeth.

Gwneud cais am drwydded safle

Apply for a personal license

Gwneud cais am ddarpar datganiad

Talu eich tâl blynyddol

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau - edrychwch ar yr adran berthnasol ar y dudalen hon.

Gallwch gael ffurflenni cais oddi wrthym ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r tâl i'r swyddog trwyddedu ardal. 

Byddwn yn codi tâl am gyfer y drwydded hon. 

Ffioedd a thaliadau trwydded

Fel arfer, bydd yn cymryd rhwng un a thri mis o ddechrau'r cais.

Pan fyddwch yn gwneud eich cais, bydd yn rhaid i chi roi rhybudd ar y safle a rhybudd yn y wasg leol.  Bydd cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod yn dilyn ar gyfer awdurdodau, trigolion lleol a busnesau i gefnogi neu wrthwynebu'r cais ar ôl ystyried y canlynol:

 • atal trosedd ac anhrefn
 • diogelwch y cyhoedd
 • atal niwsans cyhoeddus
 • diogelu plant rhag niwed

Os oes gwrthwynebiadau na ellir eu datrys yn cael eu cyflwyno yn erbyn cais bydd y cais yn cael ei glywed gan ein pwyllgor trwyddedu.  Bydd rhaid cynnal y  gwrandawiad o fewn 20 diwrnod gwaith o ddiwedd y cyfnod ymgynghori.

Bydd y pwyllgor yn ystyried y cais a'r dystiolaeth.  Gallant benderfynu caniatau'r drwydded, newid yr amodau, eithrio gweithgaredd o'r drwydded, gwrthod nodi Goruchwyliwr Safle Dynodedig penodol ar y drwydded neu wrthod y cais.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi a'r heddlu am y penderfyniad y byddwn yn ei wneud am eich trwydded.

Apeliadau

Gallwch gyflwyno apel, yn ogystal ag unrhyw un a wnaeth sylwadau ynglyn â'r cais os nad ydynt yn fodlon â'n penderfyniad.  Rhaid cyflwyno unrhyw apel i'r  Llys Ynadon lleol cyn pen 21 diwrnod o'r dyddiad y rhoddwyd gwybod i chi am ein penderfyniad.  

Y broses o ail-edrych ar drwydded sydd eisoes wedi'i chyhoeddi yw adolygiad. Mae'n caniatáu i gorff cyfrifol neu unigolyn arall er enghraifft un o'r trigolion lleol wneud cais i'r Awdurdod Trwyddedu am adolygiad o drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb oherwydd problemau sy'n codi yn yr eiddo mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r pedwar amcan trwyddedu sef: gynnig sylwadau i ni ar gais am drwydded newydd neu ofyn i ni adolygu trwydded bresennol:

 • Atal trosedd ac anhrefn
 • Diogelwch y cyhoedd
 • Gwarchod plant rhag cael niwed
 • Osgoi bod yn niwsans cyhoeddus 

Bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal lle gall deiliad y drwydded a phartïon eraill â budd wneud sylwadau.

Gall yr heddlu hefyd wrthwynebu trosglwyddo trwydded os ydynt o'r farn y gallai trosglwyddo trwydded wneud atal troseddau'n fwy anodd.  Rhaid rhoi'r rhybudd hwn o fewn 14 diwrnod o dderbyn y cais.

Gall unrhyw un a gynigiodd sylwadau apelio os byddwn yn caniatáu trwydded neu apelio yn erbyn unrhyw amod, amrywiad, gweithgaredd neu benderfyniadau'n ymwneud â goruchwyliwr safle.

Oeddech chi'n gwybod: Os ydych am wneud mânnewidiadau i'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio yn y drwydded, gallwch wneud cais am fân newidiadau.

Gallwch hefyd gael ffurflenni cais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r tâl i'r swyddfa trwyddedu lleol.

Byddwn yn codi tâl am rai o'r newidiadau hyn.

Ffioedd a thaliadau trwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw