Trwyddedau Clybiau

Golf - club licences

Mae Clybiau'n fudiadau lle mae'r aelodau wedi dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol ac i brynu swmp o alcohol i'w gyflenwi yn y clwb. Mae tystysgrif safle clwb yn awdurdodi clwb i gynnal gweithgareddau clwb fel gwerthu alcohol a threfnu adloniant.

Mae gan glybiau gofynion trwyddedu arbennig oherwydd byddant ond yn gwerthu alcohol i westeion, gan fod yr aelodau'n berchen ar y stoc alcohol.  Gall ymwelwyr â'r clwb gael alcohol cyn belled â'u bod yn westeion dilys i aelodau'r clwb, neu'r clwb yn ei gyfanrwydd. 

Mae'n rhaid i glwb sy'n gymwys, bodloni'r amodau hyn:

 • ni chaiff unrhyw un aelodaeth, neu unrhyw freintiau aelodaeth o fewn dau ddiwrnod o'u cais i fod yn aelod
 • bod y clwb y cael ei sefydlu a'i gynnal gydag ewyllys da
 • bod gan y clwb o leiaf 25 aelod
 • bod alcohol ond yn cael ei roi i aelodau ar y safle gan y clwb

Dyma'r amodau ychwanegol ynglyn â chyflenwi alcohol, sef:

 • fod alcohol sy'n cael ei gyflenwi gan y clwb yn cael ei brynu gan aelodau o'r clwb sydd dros 18 oed ac wedi'u hethol i wneud hynny gan yr aelodau
 • nad yw unrhyw un yn derbyn unrhyw gomisiwn, taliad neu unrhyw fudd ariannol arall o brynu alcohol i'r clwb

Bydd cymdeithasau diwydiannol a darbodus a chymdeithasau cyfeillgar yn gymwys os yw alcohol yn cael ei brynu ar gyfer y clwb ac yn cael ei gyflenwi gan y clwb dan reolaeth yr aelodau.  Gall sefydliadau lles glowyr hefyd gael eu hystyried.  Cysylltwch â ni i weld os yw eich sefydliad chi'n gymwys.

Rhagor o wybodaeth am drwyddedu

Nid oes unrhyw derfyn amser ar y dystysgrif (oni bai eich bod yn gofyn am un).  Mae'n para tan i chi benderfynu dod â'r drwydded i ben neu os byddwch yn torri'r amodau a bod y dystysgrif yn cael ei thynnu yn ôl.

Dylech gyflwyno eich cais ar gyfer safleoedd ym Mhowys i ni. Mae'n rhaid eu cyflwyno mewn diwyg penodol a dylid eu hanfon gyda chynllun o'r safle, rheolau'r clwb ac atodlen gweithredu'r clwb a ddylai gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • gweithgareddau'r clwb
 • amseroedd y gweithgareddau sydd i'w cynnal
 • oriau agor eraill
 • os yw'r alcohol i'w werthu i'w yfed ar neu oddi ar y safle
 • unrhyw wybodaeth berthnasol arall

Efallai y byddwn yn archwilio eich eiddo cyn y byddwn yn ystyried eich cais.

Bydd angen i chi dalu ffi pan fyddwch yn gwneud eich cais cyntaf am eich Tystysgrif Safle Clwb.  Os byddwch yn cael y drwydded, bydd angen i chi dalu ffi flynyddol yn seiliedig ar werth ardrethol y safle.

Ffurflenni cais

Gwnewch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan y llywodraeth.

Gwneud cais am dystysgrif safle clwb newydd

Talu'r ffi flynyddol

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau - mynnwch olwg ar yr adran benodol ar y dudalen hon.

Gallwch gael y ffurflenni cais gennym ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa trwyddedu ardal. 

Bydd ffi yn cael ei godi ar gyfer y drwydded hon. 

Ffioedd a thaliadau trwyddedu

Fel arfer, bydd yn cymryd rhwng mis a thri mis o ddechrau'r cais.

Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, bydd yn rhaid i chi osod rhybudd ar y safle a hysbyseb yn y wasg leol.  Bydd cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod yn dilyn ar gyfer awdurdodau, trigolion a busnesau lleol i gefnogi neu wrthwynebu'r cais ar ôl ystyried y canlynol:

 • atal trosedd ac anhrefn
 • diogelwch y cyhoedd
 • atal niwsans cyhoeddus
 • amddiffyn plant

Os bydd sylwadau'n gwrthwynebu'r cais na ellir eu datrys, yna bydd y cais yn mynd gerbron ein pwyllgor trwyddedu.  Rhaid cynnal y gwrandawiad o fewn 20 diwrnod gwaith i ddiwedd y cyfnod ymgynghori.

Bydd y pwyllgor yn ystyried y cais a'r dystiolaeth y bydd yn ei glywed.  Gallant benderfynu rhoi tystysgrif, newid yr amodau, eithrio gweithgaredd o'r dystysgrif, gohirio'r dystysgrif am gyfnod neu wrthod y dystysgrif.

Mae rhywun sydd â diddordeb yn:

 • unigolyn sy'n byw ger y safle
 • unigolyn sy'n rhan o fusnes ger y safle

Gall unrhyw un sydd â diddordeb gynnig sylwadau i ni a gwrthwynebu cais. Os bydd hyn yn digwydd bydd gwrandawiad yn cael ei gynnal.  Os byddwch yn gwrthwynebu, byddwch yn cael gwybod os yw'r cais yn methu.

Gallwch apelio, yn ogystal ag unrhyw un sydd wedi gwrthwynebu'r cais os ydynt yn anfodlon a'n penderfyniad.  Rhaid cyflwyno apel i'r Llys Ynadon lleol o fewn 21 diwrnod o'r dyddiad y cewch wybod am ein penderfyniad.

Ar ôl i chi gael eich trwydded

Os oes unrhyw newidiadau i reolau neu enw'r clwb mae'n rhaid i chi roi'r manylion i ni. 

Os oes tystysgrif yn bodoli ac mae cyfeiriad cofrestredig y clwb yn newid, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni. 

Gallwch wneud cais i amrywio'r dystysgrif.  Anfonwch y dystysgrif gyda'r cais.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych chi gwyn am fusnes sydd â thystysgrif safle clwb, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Ar ôl i ni roi tystysgrif, gall rhywun â diddordeb apelio os ydynt yn teimlo y dylai'r cais fod wedi cael ei wrthod neu y dylwn fod wedi gosod amodau neu gyfyngiadau ar weithgareddau'r clwb.  Gallant hefyd apelio yn erbyn penderfyniad adolygiad.

Rhaid cyflwyno apel i'r llys Ynadon lleol o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Gall unrhyw aelod o'r clwb neu rywun â diddordeb ofyn i ni adolygu'r dystysgrif. Byddwn yn rhannu ein hymatebion i'r ceisiadau hyn trwy hysbysiad.  Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad adolygiad. 

Oeddech chi'n gwybod:  Os ydych ond yn gwneud mânnewidiadau i'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio yn eich trwydded, gallwch wneud cais am fân amrywiad.

Cyswllt

Prisiau galw