Trwyddedau Petrolewm

Pwmp petrol - trwyddedau petrolewm

Rydym yn trwyddedu petrolewm er mwyn gwneud yn siwr fod y rhai sy'n ei gadw a'i ddosbarthu yn gwneud hynny'n ddiogel, gan ddiogelu'r cyhoedd a'r amgylchedd.

Er dibenion trwyddedu, mae 'petrolewm' yn unrhyw gynnyrch petrolewm crai sydd â phwynt tanio o dan 21 gradd. Mae hyn yn cynnwys petrol, bensen a phentân, ond nid yw'n cynnwys sbirit gwyn, paraffîn, olew disel neu olew tanwydd.

Mae'n rhaid i orsaf betrol (masnachol ac anfasnachol) sy'n storio mwy na 15 litr o betrolewm gael trwydded:

Mae hyn yn cynnwys safleoedd masnachol a ffermydd sydd â thanciau storio petrol i roi petrol mewn tanciau tanwydd neu beiriannau tanio mewnol, un ai'n fecanyddol neu drydanol, (sylwch fod hyn yn ddiffiniad llawer ehangach na dim ond cerbydau modur).

Os na fyddwch wedi cael ateb o fewn 14 diwrnod calendr o anfon eich cais, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Mae'r ffi ar gyfer trwydded petrolewm yn dibynnu ar faint o betrolewm fydd yn cael ei storio.  Mae trwyddedau'n cael eu rhoi ar gyfer safle, a byddant yn ddilys am flwyddyn fel arfer; mae modd eu trosglwyddo, ond byddwn yn codi tâl am  drosglwyddo trwydded.

Ffurflenni cais

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Gwneud cais am drwydded storio petrolewm

Newid trwydded storio petrolewm

Gwneud cais i drosglwyddo trwydded storio petrolewm

Gwneud cais i adnewyddu trwydded storio petrolewm

Gallwch gael ffurflenni cais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa trwyddedu ardal gyda'r ffi.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Apeliadau

Os ydych yn anfodlon gyda'n penderfyniad ar eich cais am drwydded, mae croeso i chi gysylltu â ni i'w drafod. 

Os yw cais yn cael ei wrthod gallwch apelio i'r Ysgrifennydd Gwladol.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Os oes gennych chi fel unigolyn preifat gwyn am fusnes sy'n gweithredu o dan y drwydded hon, cysylltwch â'r masnachwr yn y lle cyntaf -  llythyr fyddai orau (gyda phrawf iddo gael ei ddosbarthu). Os nad yw hyn wedi gweithio ac os ydych yn byw yn y DG, bydd Cyswllt Defnyddwyr yn cynnig cyngor i chi.  Os ydych y tu allan i'r DG, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DG.

Cyswllt

Prisiau galw