Trwyddedau lletya anifeiliaid / gwarchod cwn

Dog - Animal boarding establishments / dog sitting licences

Os rydych yn rhedeg busnes sy'n cynnig lle i gwn a chathod pobl eraill aros, mae'n rhaid i chi gael trwydded gennym ni.

Cyn y byddwn yn gallu rhoi trwydded i chi, bydd angen i ni wneud yn siwr:

 • y bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas sydd wedi'i wneud yn dda, yn ddigon o faint, wedi'i awyru'n dda, gyda thymheredd addas ac yn ddigon golau. 
 • na fydd gormod o anifeiliaid yn cael eu cadw gyda'i gilydd
 • bydd bwyd, diod a deunydd gwely priodol ar gael, a bydd yr anifeiliaid yn cael eu hymarfer a'u hymweld yn rheolaidd.
 • eich bod yn deall sut i atal afiechydon rhag lledaenu ymhlith yr anifeiliaid a bod gennych le i roi anfeiliaid sy'n sâl lle gellir eu gadw i ffwrdd o anifeiliaid iach.
 • bydd yr anifeiliaid yn cael eu gwarchod os oes achos o dân neu argyfyngau eraill.
 • bod cofrestr yn gael ei gadw - yn rhoi disgrifiadau o'r anifeiliaid, y dyddiad y maen nhw'n cyrraedd ac yn gadael a manylion eu perchnogion - a bod y gofrestr ar gael i'w archwilio ar unrhyw bryd. 

Ni allwch wneud cais am drwydded os ydych wedi eich gwahardd rhag:

 • cadw sefydliad lletya anifeiliaid
 • cadw siop anifeiliaid anwes dan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • cadw anifeiliaid dan Ddeddf Gwarchod Anifeiliaid (Diwygiad) 1954
 • unrhyw faterion yn gysylltiedig â chadw anifeiliaid dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006
 • berchen ar, cadw, bod yn gysylltiedig â delio mewn anifeiliaid neu gludo anifeiliaid dan Ddeddf Lles Anifeiliaid (yr Alban) 2006.

Os nad ydych yn cytuno â'n penderfyniad, gallwch apelio i'ch llys Ynadon.

Gwneud cais neu adnewyddu

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth.

Gwneud cais am drwydded sefydliad lletya anifeiliaid

Newid trwydded sefydliad lletya anifeiliaid

Adnewyddu trwydded sefydliad lletya anifeiliaid

Gallwch hefyd gael ffurflen gais oddi wrthym drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  A fyddech gystal â llenwi'r ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa trwyddedu leol ynghyd â'r ffi. 

Bydd rhaid i chi dalu ffi ar gyfer y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw