Trwydded i agor ffordd (cloddio ac ati)

Trwydded gwaith ffordd

Rhaid i gontractwyr preifat wneud cais am drwydded a derbyn y drwydded honno cyn gwneud gwaith cloddio ar unrhyw ffordd fawr.  Mae 'ffordd fawr' yn cynnwys y ffordd gerbydau, llwybrau troed ac ymylon y ffyrdd.

Mae'n drosedd gwneud gwaith o'r fath heb drwydded a gall arwain at erlyniad.

Mae angen trwyddedau ar gyfer gosod cyfarpar newydd neu i gynnal a chadw cyfarpar sydd yna eisoes - er enghraifft pibellau neu geblau.

Bydd trwyddedau yn cael eu rhoi ar gyfer gwaith fel cysylltiadau carthffosiaeth, cyflenwadau dwr preifat, tyllau treialu a sylfeini waliau ffinio ac ati dan adran 50 Deddf Gwaith Stryd a Ffordd Newydd neu adran 171 Deddf Priffyrdd.

Os na fyddwch wedi cael ateb o fewn 28 diwrnod calendr o gyflwyno eich cais, cysylltwch â ni. 

Apeliadau

Os nad ydych yn fodlon gyda'n penderfyniad, cysylltwch â ni i'w drafod.

Cofrestrau

Gweld y gofrestr gyhoeddus o drwyddedau

Dylech wneud unrhyw gwyn am leoliad neu ddiogelwch gwaith ffordd cyn gynted ag sy'n bosibl gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Bydd un o'n harolygwyr yn mynd i'r safle i asesu ei ddiogelwch ac yn cymryd unrhyw gamau angenrheidiol.

Ffurflenni cais

Llenwch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r dolenni isod.  Bydd y dolenni yn eich trosglwyddo i wefan arall y llywodraeth. 

Cais am drwydded i ddefnyddio'r ffordd ar gyfer gwaith adeiladu

Cais i newid trwydded i ddefnyddio'r ffordd ar gyfer gwaith adeiladu

Cais i ymestyn trwydded i ddefnyddio'r ffordd ar gyfer gwaith adeiladu

Gallwch gael ffurflen gais trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal gyda'r ffi.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau