Trwyddedau hapchwarae a'r loteri

Image of hand with fingers crossed

Gan fod y cyngor yn awdurdod trwyddedu, mae Deddf Hapchwarae 2005 yn gofyn i ni baratoi, ymgynghori a chyhoeddi Datganiad Polisi Hapchwarae, gan nodi sut y byddwn yn rheoli trwyddedu eiddo hapchwarae lleol.

Rydym yn cyflwyno trwyddedau amrywiol, yn cynnwys trwyddedau ar gyfer loterïau cymdeithasau bychain, hysbysiadau ar gyfer peiriannau gemau hapchwarae mewn tafarndai a chlybiau, siopau hapchwarae a chanolfannau adloniant i'r teulu. 

Mae ein polisi yn cynnig rhagor o wybodaeth, neu gallwch gysylltu â'ch swyddfa leol.

Edrychwch ar wefan y Comisiwn Hapchwarae i weld eu cyfarwyddyd i Awdurdodau Lleol.

Loterïau

Math o hapchwarae yw loteri sydd â 3 elfen hanfodol:

 • Rhaid i chi dalu i gymryd rhan yn y gêm
 • Mae o leiaf un wobr bob tro
 • Mae gwobrwyon yn cael eu dyfarnu ar hap - nid oes angen unrhyw sgil.

Rhai enghreifftiau yw raffl, loteri (sweepstake) neu glybiau 100.

 • Rhaid i bob tocyn fod yr un pris a rhaid nodi'r pris ar y tocyn.

 • Rhaid i bob tocyn ddangos enw'r gymdeithas sy'n rhedeg y loteri.

 • Rhaid i o leiaf 20% o'r elw fynd tuag at godi arian. Gellir hawlio costau a fydd yn darparu ar gyfer gwobrau a threuliau o hyd at 80% o'r hyn a werthir.

Nodyn i gymdeithasau i ymgeisio i gofrestru:

Y n y cyfnod o bum mlynedd yn diweddu gyda dyddiad y cais, bydd y cais yn cael ei wrthod os bydd:

(a) trwydded weithredu a gynhelir gan y gymdeithas wedi'i diddymu dan adran 119(1) Deddf Hapchwarae 2005, neu

(b) bod cais am drwydded weithredu a wnaed gan y gymdeithas wedi'i wrthod.

Efallai y bydd y cais yn cael ei wrthod os yw'r awdurdod lleol yn meddwl:

(a) nad yw'r gymdeithas yn gymdeithas fasnachol,

(b) bod unigolyn a fydd neu a all fod yn gysylltiedig â hyrwyddo'r loteri wedi cael dedfryd o drosedd perthnasol, neu

(c) bod gwybodaeth a ddarperir o fewn neu gyda'r cais yn ffug neu'n gamarweiniol

Noder:

Unwaith y bydd cais am Gofrestriad wedi'i gymeradwyo, rhaid talu Ffi Flynyddol o £20 o fewn cyfnod o ddau mis sy'n diweddu yn union cyn blwyddyn o'r cofrestriad.

Ffurflen Gais

Er mwyn rhedeg loteri, rhaid i chi wneud cais i gofrestru.

Noder y bydd ffioedd yn berthnasol.

Gellir lawr lwytho ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd isod.

Nodiadau Cyfarwyddyd

 

 

 1. Adran A - Manylion y Gymdeithas sy'n ymgeisio am gofrestriad

 2. ADRAN B - Gwybodaeth gyffredinol am yr unigolyn sy'n ymgeisio ar ran y gymdeithas:

 3. ADRAN C - Manylion cyswllt ar gyfer gohebiaeth sy'n ymwneud â'r cais hwn

 4. Cyfeiriad (gan gynnwys cod post)
 5. Adran D - Datganiad

 6. Llenwch y datganiad a'r rhestr wiro ganlynol:
 7. Byddwn yn eich ffonio i gymryd taliad o £40 fel tâl cofrestru
 8. Cliciwch ar y botrwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.

Cyswllt

Prisiau galw