Atgyfeiriadau oddi wrth Safonau Masnach neu'r Heddlu

Llenwch y meysydd atgyfeirio achos petai mater gennych yr ydych yn dymuno rhoi gwybod i'r Tîm yn ei gylch. Petai'r manylion ddim yn diwallu'r meini prawf atgyfeirio isod, yna efallai y bydd yr achos y tu allan i gylch gorchwyl y Tîm ac y byddai'n well i gorff neu sefydliad gorfodaeth arall ei drafod.

 

 

 

Canllawiau

Y Tîm Arwerthwyr Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yw'r awdurdod gorfodaeth arweiniol dan Ddeddf Arwerthwyr Tai 1979 a'i gyfrifoldeb yw asesu addasrwydd unigolion a busnesau i gynnal gwaith arwerthwyr tai gan gyflwyno rhybuddion neu orchmynion gwahardd yn erbyn y sawl a ganfyddir i fod yn anaddas.

Noder, nid y ni yw'r awdurdod arwain ar gyfer y diwydiant rhentu tai.

Atgyfeiriadau gan Safonau Masnach neu'r Heddlu

  1. Eich manylion

  2. Manylion y Busnes neu Unigolyn i'w Atgyfeirio

  3. Y sbardunau i Ystyried Gorchymyn Rhybuddio/Gwahardd (dewiswch y cyfan a all fod yn gymwys)

  4. A oes tystiolaeth o dwyll, anonestrwydd neu drais? (dewiswch bopeth sy'n gymwys)
  5. A oes tystiolaeth o achosion penodol o dorri rheolau'r Ddeddf Arwerthwyr Tai? (dewiswch bopeth sy'n gymwys)
  6. Os ydych wedi dynodi unrhyw un o'r sbardunau uchod, rhoddwch fanylion byr am yr achos isod:
  7. Cliciwch ar y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf