Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR)

Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) yw'r ymadrodd cyffredinol a ddefnyddir wrth gyfeirio at ddulliau o ddatrys anghydfod rhwng defnyddwyr a masnachwyr heb fynd i'r llys. Mae cyfryngu (lle mae trydydd parti annibynnol yn helpu i wneud penderfyniad sy'n cael ei gytuno gan y naill ochr a'r llall) a chyflafareddu (lle mae lle mae trydydd parti annibynnol yn gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau, sy'n golygu y gall y ddwy ochr fod yn ymrwymedig iddynt) yn ddau fodd amgen o ddatrys anghydfod.

Mae dwy set o reoliadau yn defnyddio'r Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar ddatrys anghydfod (ADR) yn y DU. Maen nhw i'w cael yma:

•  www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/contents/made

•  www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1392/pdfs/uksi_20151392_en.pdf

Mae'r rheoliadau'n gofyn i fusnesau sy'n gwerthu i gwsmeriaid ddarparu gwybodaeth, dewis awdurdodau cymwys i ardystio cynlluniau ADR a gosod y meini prawf y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn ennill tystysgrif. Nid yw'r rheoliadau'n ei gwneud yn orfodol i fasnachwyr ymaelodi â chynllun ADR. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o fusnesau sy'n gwerthu i ddefnyddwyr roi gwybod iddyn nhw am gynllun ADR ardystiedig, os oes cwyn na ellir ei ddatrys rhwng masnachwr a defnyddiwr.

Mae'r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn orfodol i ddarparwyr ADR sy'n awyddus i gael eu hardystio gyrraedd safonau penodol o ran annibyniaeth, amhleidioldeb a safon arbenigedd.

Mae Tîm Asiantaeth Tai y Gwasanaeth Safonau Masnach Cenedlaethol yn awdurdod cymwys at ddibenion rheoliadau ADR y DU. Ar hyn o bryd, mae tri sefydliad perthnasol o fewn sector Asiantaethau Tai y DU sy'n ddarparwyr ADR cymeradwy. Hefyd mae tri chynllun preswyl sy'n ymdrin â materion gwneud yn iawn (gweler isod):

Yr Ombwdsmon Eiddo

Gwasanaethau'r Ombwdsmon: Eiddo

Eiddo - Cynllun Gwneud yn Iawn