Cofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai

Mae Cofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai yn rhoi manylion unigolion a/neu fusnesau sydd ar hyn o bryd wedi'u gwahardd rhag gwneud gwaith gwerthu tai neu sydd wedi derbyn rhybudd ffurfiol dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979.

Os byddwch:

  • Yn gweld gwybodaeth all fod yn anghywir
  • ac os ydych ag amheuon bod rhywun wedi torri orchymyn gwahardd neu rybudd
  • ac os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am y Gofrestr Gwerthwyr Tai

 

Anfonwch e-bost at estate.agency@powys.gov.uk

Mae gorchmynion gwahardd a rhybuddio yn benagored heblaw eu bod yn cael eu hamrywio neu'u diddymu. Dan Adran 6 Deddf Gwerthwyr Tai 1979, gall unrhyw un sydd wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd, wneud cais i Gyngor Sir Powys amrywio neu ddiddymu'r Gorchymyn yn dilyn derbyn tâl (yn £2,500 ar hyn o bryd).

Mae'r Gofrestr Gwerthwyr Tai yn gofrestr gyhoeddus sydd ei hangen yn ôl y gyfraith. Nid yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am, na chwaith yn cefnogi nac yn gwneud unrhyw sylwadau ar unrhyw ddefnydd a wneir o'r data sydd ar y gofrestr gan drydydd parti.