Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol

Tîm Gwerthwyr Tai Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yw rheoleiddwyr y DU dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979.

Mae Deddf Gwerthwyr Tai 1979 yn rheoleiddio gwaith asiantaethau gwerthu tai. Diben y ddeddf yw sicrhau bod gwerthwyr tai yn gweithredu er pannaf les eu cleientiaid, a bod prynwyr a gwerthwyr yn cael eu trin yn onest, yn deg ac yn brydlon. Mae Tîm Gwerthwyr Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach yn gyfrifol am:

  • gyflwyno gorchmynion unigol sy'n diddymu neu'n rhybuddio dan y Ddeddf
  • cynnal cofrestr gyhoeddus o'r cyfryw orchmynion diddymu neu rybuddio
  • cymeradwyo a monitro cynlluniau iawndal i ddefnyddwyr
  • cynnig cyngor a chyfarwyddyd cyffredinol ar faterion gwerthu tai, ar y cyd â Chyngor ar Bopeth, Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ac asiantaethau partner eraill.

Nid yw’r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn:

  • cyfryngu neu gyflafareddu mewn cwynion unigol rhwng gwerthwyr tai a defnyddwyr.
  • rhoi iawndal sifil i bartïon sydd wedi’u tramgwyddo
  • cynnal archwiliadau ‘cyffredinol’ y tu allan i’w cylch gorchwyl trwy roi gorchmynion gwahardd neu rybudd o dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979

 

 

 

Cais i gael amrywio neu ddiddymu hysbysiad

Os ydych chi'n destun gorchymyn rhybudd neu waharddiad ar hyn o bryd, gallwch wneud cais i amrywio neu ddiddymu'r gorchymyn. Cysylltwch â estate.agency@powys.gov.uk

Sylwch ein bod yn codi ffi o £2500 am geisiadau o'r fath.

Image of scales of justice

Apelio yn erbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd

Os ydych wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad trwy wneud cais i Siambr Reoleiddio Gyffredinol Tribiwnlys yr Haen Gyntaf. Rhaid iddynt dderbyn eich apêl cyn pen 28 diwrnod o gyflwyno'r gorchymyn. Rhagor o wybodaeth: www.justice.gov.uk.

Lawrlwythwch y ‘Cais am y Diwygiad’ yma.

Image of exclamation mark

Rhoi gwybod am fusnes

Os ydych yn amau nad yw busnes yn cydymffurfio â'i ymrwymiadau dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai, gallwch anfon y manylion atom ni i estate.agency@powys.gov.uk. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion mewn archwiliad oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hyn.


Cyfeiriadau oddi wrth Safonau Masnach neu’r Heddlu

Y Tim Asiantau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol yw’r prif awdurdod gorfodi o dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979 ac mae wedi rhoi’r cyfrifoldeb i ni asesu addasrwydd unigolion a busnesau i wneud gwaith gwerthu tai, gan roi orchmynion gwahardd neu rybudd yn erbyn y rheiny yr ystyrir nad ydynt yn ffit.

Cyfeirio yma