Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol

Tîm Gwerthwyr Tai Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yw rheoleiddwyr y DU dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979.

Mae Deddf Gwerthwyr Tai 1979 yn rheoleiddio gwaith asiantaethau gwerthu tai. Diben y ddeddf yw sicrhau bod gwerthwyr tai yn gweithredu er pannaf les eu cleientiaid, a bod prynwyr a gwerthwyr yn cael eu trin yn onest, yn deg ac yn brydlon. Mae Tîm Gwerthwyr Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach yn gyfrifol am:

  • gyflwyno gorchmynion unigol sy'n diddymu neu'n rhybuddio dan y Ddeddf
  • cynnal cofrestr gyhoeddus o'r cyfryw orchmynion diddymu neu rybuddio
  • cymeradwyo a monitro cynlluniau iawndal i ddefnyddwyr
  • cynnig cyngor a chyfarwyddyd cyffredinol ar faterion gwerthu tai, ar y cyd â Chyngor ar Bopeth, Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ac asiantaethau partner eraill.

Yr hyn nad ydym yn ei wneud:

Nid yw'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn:

  • cyfryngu na'n cyflafareddu mewn cwynion unigol rhwng gwerthwyr tai a chwsmeriaid.
  • cyflwyno iawndal sifil i'r bobl a gafodd eu tramgwyddo.
  • cynnal archwiliadau 'arferol' y tu allan i'w gylch gorchwyl trwy gyflwyno gorchmynion gwahardd neu rybuddio dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1997.

Cais i gael amrywio neu ddiddymu hysbysiad

Os ydych chi'n destun gorchymyn rhybudd neu waharddiad ar hyn o bryd, gallwch wneud cais i amrywio neu ddiddymu'r gorchymyn. Cysylltwch â estate.agency@powys.gov.uk

Sylwch ein bod yn codi ffi o £2500 am geisiadau o'r fath.

Image of scales of justice

Apelio yn erbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd

Os ydych wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad trwy wneud cais i Siambr Reoleiddio Gyffredinol Tribiwnlys yr Haen Gyntaf. Rhaid iddynt dderbyn eich apêl cyn pen 28 diwrnod o gyflwyno'r gorchymyn. Rhagor o wybodaeth: www.justice.gov.uk.

Lawrlwythwch y ‘Cais am y Diwygiad’ yma.

Image of exclamation mark

Rhoi gwybod am fusnes

Os ydych yn amau nad yw busnes yn cydymffurfio â'i ymrwymiadau dan y Ddeddf Gwerthwyr Tai, gallwch anfon y manylion atom ni i estate.agency@powys.gov.uk. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion mewn archwiliad oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hyn.


Mae Cofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai yn rhoi manylion unigolion a/neu fusnesau sydd ar hyn o bryd wedi'u gwahardd rhag gwneud gwaith gwerthu tai neu sydd wedi derbyn rhybudd ffurfiol dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979.

Os byddwch:

  • Yn gweld gwybodaeth all fod yn anghywir
  • ac os ydych ag amheuon bod rhywun wedi torri orchymyn gwahardd neu rybudd
  • ac os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am y Gofrestr Gwerthwyr Tai

 

Anfonwch e-bost at estate.agency@powys.gov.uk

Mae gorchmynion gwahardd a rhybuddio yn benagored heblaw eu bod yn cael eu hamrywio neu'u diddymu. Dan Adran 6 Deddf Gwerthwyr Tai 1979, gall unrhyw un sydd wedi derbyn gorchymyn gwahardd neu rybudd, wneud cais i Gyngor Sir Powys amrywio neu ddiddymu'r Gorchymyn yn dilyn derbyn tâl (yn £2,500 ar hyn o bryd).  

Mae'r Gofrestr Gwerthwyr Tai yn gofrestr gyhoeddus sydd ei hangen yn ôl y gyfraith. Nid yw Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am, na chwaith yn cefnogi nac yn gwneud unrhyw sylwadau ar unrhyw ddefnydd a wneir o'r data sydd ar y gofrestr gan drydydd parti.

 

 

Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) yw'r ymadrodd cyffredinol a ddefnyddir wrth gyfeirio at ddulliau o ddatrys anghydfod rhwng defnyddwyr a masnachwyr heb fynd i'r llys. Mae cyfryngu (lle mae trydydd parti annibynnol yn helpu i wneud penderfyniad sy'n cael ei gytuno gan y naill ochr a'r llall) a chyflafareddu (lle mae lle mae trydydd parti annibynnol yn gwneud penderfyniad ar sail y ffeithiau, sy'n golygu y gall y ddwy ochr fod yn ymrwymedig iddynt) yn ddau fodd amgen o ddatrys anghydfod.

Mae dwy set o reoliadau yn defnyddio'r Gyfarwyddeb Ewropeaidd ar ddatrys anghydfod (ADR) yn y DU. Maen nhw i'w cael yma:

•  www.legislation.gov.uk/uksi/2015/542/contents/made

•  www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1392/pdfs/uksi_20151392_en.pdf

Mae'r rheoliadau'n gofyn i fusnesau sy'n gwerthu i gwsmeriaid ddarparu gwybodaeth, dewis awdurdodau cymwys i ardystio cynlluniau ADR a gosod y meini prawf y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr eu cyflawni er mwyn ennill tystysgrif. Nid yw'r rheoliadau'n ei gwneud yn orfodol i fasnachwyr ymaelodi â chynllun ADR. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o fusnesau sy'n gwerthu i ddefnyddwyr roi gwybod iddyn nhw am gynllun ADR ardystiedig, os oes cwyn na ellir ei ddatrys rhwng masnachwr a defnyddiwr.

Mae'r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn orfodol i ddarparwyr ADR sy'n awyddus i gael eu hardystio gyrraedd safonau penodol o ran annibyniaeth, amhleidioldeb a safon arbenigedd.

Mae Tîm Asiantaeth Tai y Gwasanaeth Safonau Masnach Cenedlaethol yn awdurdod cymwys at ddibenion rheoliadau ADR y DU. Ar hyn o bryd, mae tri sefydliad perthnasol o fewn sector Asiantaethau Tai y DU sy'n ddarparwyr ADR cymeradwy. Hefyd mae tri chynllun preswyl sy'n ymdrin â materion gwneud yn iawn (gweler isod):

Yr Ombwdsmon Eiddo

Gwasanaethau'r Ombwdsmon: Eiddo

Eiddo - Cynllun Gwneud yn Iawn

 

 

Clirio