Tai Amlfeddiannaeth

Houses in multiple occupation

Daeth Rheoliadau Rheoli Tai Amlfeddiannaeth (Cymru) 2006 cyflwynodd hyn ambell newid pwysig i'r ffordd mae tai amlfeddiannaeth yn cael eu rheoli.

Os ydych yn landlord ac yn gosod eiddo, neu os ydych yn denant ac yn byw mewn eiddo sy'n un o'r mathau a nodir isod, mae'n dy mewn amlfeddiannaeth:

 

  • Ty neu fflat cyfan sy'n cael ei osod i 3 neu ragor o denantiaid sy'n ffurfio 2 neu ragor o aelwydydd ac sy'n rhannu cegin, ystafell ymolchi neu doiled.
  • Ty sydd wedi cael ei drawsnewid yn llwyr yn fflatiau un ystafell neu lety hunangynhwysol arall ac sy'n cael ei osod i 3 neu ragor o denantiaid sy'n ffurfio 2 neu ragor o aelwydydd ac sy'n rhannu cegin, ystafell ymolchi neu gyfleusterau toiled.
  • Ty sydd wedi cael ei drawsnewid sy'n cynnwys un neu ragor o fflatiau nad ydynt yn hollol hunangynhwysol (h.y. nid yw'r fflat yn cynnwys cegin, ystafell ymolchi a thoiled oddi mewn iddo) ac sydd wedi'i feddiannu gan 3 neu ragor o denantiaid sy'n ffurfio dau neu ragor o aelwydydd.
  • Adeilad sydd wedi'i drawsnewid yn llwyr yn fflatiau hunangynhwysol os nad oedd y trawsnewid wedi diwallu safonau Rheoliadau Adeiladu 1991 a bod mwy na thraen o'r fflatiau'n cael eu gosod ar denantiaethau tymor byr.
  • Er mwyn bod yn dy mewn amlfeddiannaeth, dylai'r eiddo gael ei ddefnyddio fel unig neu brif breswylfa a dylid ei ddefnyddio gan denantiaid y ty yn unig neu'n bennaf. Bydd eiddo a roddir ar osod i fyfyrwyr a gweithwyr mudol yn cael eu trin fel eu hunig neu brif breswylfa a bydd yr un rheol yn berthnasol i eiddo a ddefnyddir fel llochesi domestig.

 

 

Rhaid i landlordiaid sy'n berchen ar rai mathau o Dai Aml Ddeiliadaeth wneud cais am drwydded

The aim of HMO licensing is to raise management and amenity standards within HMOs such as bedsits and shared houses. In many cases these types of properties are often poorly managed and have sub-standard amenities and fire precautions in relation to other privately rented properties.

The requirements of the Housing Act 2004 in relation to HMO licensing is dealt with by Local Authorities and within Powys it is the responsibility of Private Sector Housing to inspect and licence such properties.

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi trwydded:

  • os yw'r ty'n addas, neu fod modd ei addasu ar gyfer amlfeddiannaeth.
  • os yw'r ymgeisydd yn addas ac yn gymwys, ac yn unigolyn mwyaf addas i feddu ar drwydded. 
  • os oes gan y rheolwr arfaethedig reolaeth dros y ty, a'i fod yn unigolyn addas a chymwys i fod yn rheolwr.
  • os yw'r trefniadau rheoli'n foddhaol. 

Os na fyddwch wedi clywed gan Gyngor Sir Powys o fewn 28 diwrnod calendr o gyflwyno eich cais, gallwch gymryd yn ganiataol ein bod wedi cymeradwyo eich cais. 

Apeliadau

Os ydych yn anhapus am ein penderfyniad, cysylltwch â ni i'w drafod.

Os ydych yn parhau i fod yn anhapus, gallwch apelio i dribiwnlys eiddo preswyl. Gallwch hefyd apelio i dribiwnlys eiddo preswyl am unrhyw amodau sydd ynghlwm â thrwydded neu unrhyw benderfyniad i amrywio neu ddiddymu trwydded.

Dylid cyflwyno unrhyw apêl o fewn 28 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Cwynion gan ddefnyddwyr a phobl eraill sydd â diddordeb

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn cyflwyno trwydded  i rywun arall, gallwch wneud hynny i dribiwnlys eiddo preswyl o fewn 28 diwrnod o wneud y penderfyniad.

Bydd pob categori o Dai mewn Amlfeddiannaeth angen system canfod tân a/neu ragofalon strwythurol; mae'r canllawiau isod yn cynnig crynodebau o'r gwahanol lefelau o ragofalon canfod/strwythurol sy'n ofynnol.


Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio ochr yn ochr â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn cynnig gwasanaeth Archwiliadau Cyn-Trwyddedu i landlordiaid/perchnogion sy'n ystyried gweithredu Ty mewn Amlfeddiannaeth. Yn dilyn yr archwiliad hwn, bydd Amserlen Waith yn cael ei chyflwyno sy'n manylu ar y gofynion os byddai'r eiddo'n cael ei drwyddedu fel ty mewn amlfeddiannaeth a byddai hyn yn cynnwys gwelliannau diogelwch tân os byddai hynny'n berthnasol.

Y System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai (HHSRS)

Bydd y System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai yn dal i effeithio arnoch chi, hyd yn oed pan nad yw eich heiddo o fewn cylch cyfrifoldeb y drwydded hon. Mae'r system hon yn cymryd lle'r Safon Addasrwydd.

Hwn yw'r dull newydd a ddefnyddiwn o ystyried y peryglon i iechyd a diogelwch mewn tai a dynodi peryglon.

Mae 29 perygl i gyd. Os oes peryglon sylweddol, gallwn gyflwyno Rhybudd Gwella neu Orchymyn Gwahardd.

Ffurflenni cais

Gallwch wneud cais ar-lein trwy ddefnyddio'r ddolen isod. Mae'r ddolen yn mynd â chi at wefan arall y llywodraeth.

Gwneud cais am drwydded ty amlfeddiannaeth

Newid trwydded am dy amlfeddiannaeth

Gallwch gael ffurflenni cais hefyd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon. Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

Ffioedd a thaliadau am drwyddedau

Cyswllt

Prisiau galw