Pwysau a Mesurau

Tanwydd solet a thanwydd coed

Fel arfer marchnatir tanwydd solet mewn dwy ffordd:

 • trwy ddanfoniadau mewn sachau i'ch drws, neu
 • drwy brynu bagiau wedi'u rhagbecynnu mewn mannau adwerthu (e.e. gorsafoedd petrol)

Trwy'r amser mae'n rhaid ei werthu trwy gyfeirio at bwysau mewn cilogramau. Gyda danfoniadau drws i ddrws, mae gofynion penodol ynghylch y wybodaeth mae'n rhaid ei dangos ar y nodyn danfon, e.e. enw a chyfeiriad y masnachwr, y math o danwydd a'i bwysau. Mae'n rhaid i danwydd a werthir o fannau adwerthu fod mewn meintiau gosod.

Os camddisgrifir y tanwydd ynghylch y maint neu ryw agwedd arall, efallai fod toriad ar Ddeddf Pwysau a Mesurau 1985 a/neu'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Ym mhob diwydiant mae'r mwyafrif o werthiannau yn digwydd heb broblemau lle mae'r gwerthwr a'r prynwr yn fodlon. Ond weithiau mae pethau yn mynd o chwith - naill ai oherwydd problem dechnolegol neu efallai oherwydd bod rhywun yn llai nag onest. Nid yw'r busnes tanwydd yn eithriad. Sut gallwch chi sicrhau eich bod yn derbyn yr hyn a daloch amdano?

Yn y canllaw

Tanwydd solet

Tanwydd coed

Ardaloedd rheoli mwg
Peryglon gwenwyn carbon monocsid

Tanwydd solet

Mae tanwydd solet yn cynnwys glo, golosg a thanwydd solid sy'n dod oddi wrthyn. Mae fel arfer yn cael ei farchnata mewn dau brif dull: wrth ei ddosbarthu mewn sachau i'ch cartref neu, wrth brynu bagiau wedi'u pacio'n barod mewn mannau gwerthu (er enghraifft gorsafoedd petrol). Rhaid bod cyfeiriad at y pwysau mewn cilogramau arno wrth ei werthu.

DOSBARTHU O DDRWS I DDRWS
Gall y masnachwr gyrraedd mewn ymateb i archeb arbennig gennych neu ar ddiwrnod dosbarthu rheolaidd. Rhaid gwerthu'r tanwydd fesul 25 kilogram neu gyfansymiau o 50 kilogram, ac os derbyniwch mwy na 110 kilo, rhaid rhoi nodyn trosglwyddo i chi cyn dadlwytho'r tanwydd. Os nad ydych chi adref pan ddaw'r masnachwr, rhaid iddo/iddi adael y nodyn trosglwyddo i chi.

Rhaid i'r nodyn trosglwyddo gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • enw a chyfeiriad y masnachwr
 • eich enw a'ch cyfeiriad
 • math o danwydd
 • cyfanswm y gwir bwysau
 • gwir bwysau pob sach a'r nifer o sachau
 • y nifer o sachau

Rhaid i gerbyd y masnachwr arddangos ei enw a'i gyfeiriad a hysbysiad yn datgan: 'Mae pob sach agored ar y cerbyd hwn yn cynnwys naill ai 25 kilogram neu 50 kilogram'.

Os ydych yn amau bod pwysau'r tanwydd a ddosbarthwyd i chi yn anghywir, mae gennych hawl, yn ôl rhai amodau, i ofyn i'r masnachwr ail bwyso'r tanwydd â chi'n bresennol, ond sylwer, os yw'n gywir mae ganddo hawl i godi tâl rhesymol am wneud.Gallwch hysbysu gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth o'ch cwyn fel y gellir ei atgyfeirio at eich gwasanaeth safonau masnach.

Gallent wirio'r dosbarthiad, yn dibynnu ar amgylchiadau'r dosbarthiad a beth sydd wedi digwydd i'r tanwydd ers ei gludo. Nid oes cost i chi am hyn.

Rheolau syml i'ch diogelu:
Os yn bosib, byddwch yn bresennol pan wneir y dosbarthiad. Gwnewch yn siwr eich bod yn derbyn eich nodyn trosglwyddo cyn iddynt ddechrau dadlwytho a chyfrwch y bagiau. Bydd rhai masnachwyr yn rhoi'r bagiau i'r naill du wrth eu gwagio ac yn eu cyfrif eto ar y diwedd i wneud yn siwr eu bod wedi gadael y maint cywir. Mae rhai cerbydau dosbarthu a elwir yn 'fagwyr awtomatig' yn pwyso tanwydd rhydd mewn bagiau ar gefn y cerbyd. Mae gan y cerbydau hyn beiriant cyfrif a dylai'r gyrrwr sicrhau ei fod ar sero cyn dechrau; mae'n dangos faint o fagiau a ddosbarthwyd ar y diwedd. Cyn i'r gyrrwr ddechrau, gwnewch yn siwr bod y peiriant cyfrif ar sero a chyfrwch nifer y bagiau eich hunan.

Byddwch yn wyliadwrus o fasnachwyr nad ydych yn eu hadnabod sy'n cyrraedd yn ddirybudd mewn faniau plaen, naill ai ar adeg rhyfedd o'r dydd (neu nos), neu sy'n cyrraedd ychydig o oriau cyn eich masnachwr arferol. Mae'n bosibl na fyddant yn rhoinodyn trosglwyddo i chi, ac mae'n bosib na fyddant wedi pwyso eu bagiau o gwbl. Dwedwch wrth wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am unrhyw ymweliadau o'r fath. Ceisiwch nodi rhif cofrestru'r cerbyd.

Bydd masnachwyr sydd yn aelodau o Gynllun i Fasnachwyr Glo Awdurdodedig yn arddangos logo'r cynllun ar eu cerbydau ac ar eu derbynebau.

PECYNNAU O DANWYDD SOLET O FANNAU MANWERTHU

Daw'r tanwydd hwn mewn bagiau plastig wedi'u selio a rhaid iddynt arddangos gwir bwysau'r tanwydd arnynt. Bydd mewn maint penodol, mae 10, 20 neu 25 kilo yn arferol. Rhaid i'r paciwr gydymffurfio â rheolau a grëwyd i sicrhau eich bod yn derbyn y maint cywir ym mhob bag.

Pan brynwch danwydd, gwnewch yn siwr bod y bag wedi'i selio yn gyfan gwbl ac nad oes tyllau ble gallai'r tanwydd syrthio allan.

Edrychwch ar y pwysau wedi'i arddangos ar y bag a chymharwch y maint â'r pris - mae'n bosib y bydd bag mwy yn fwy economaidd. Os ydych yn cymharu prisiau rhwng siopau, gwnewch yn siwr eich bod yn cymharu bagiau o'r un pwysau wrth wneud eich penderfyniad.

ANSAWDD A DIOGELWCH TANWYDD

Ceir safonau diwydiant ar gyfer tanwydd solet ac mae yna arbenigwyr sy'n gallu archwilio tanwydd a sicrhau bod unrhyw dermau disgrifiadol yn rhai dilys. Os ydych yn pryderu, gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth a fydd yn atgyfeirio'ch cwyn i safonau masnach.

CYMDEITHAS FASNACH

Gweithredir y Cynllun Masnachwyr Glo Awdurdodedig gan y Gymdeithas Tanwyddau Solet (SFA), 7 Swanwick Court, Alfreton, Swydd Derby, DE55 7AS, Ffôn 0845 601 4406//01773 835400, E-bost: sfa@solidfuel.co.uk.

Mae angen i aelodau gadw at God y Fasnach Glo a:

 • chyflenwi tanwydd a ddisgrifir yn gywir ac sydd o ansawdd da
 • sicrhau y cyflenwir digon o wybodaeth gyda thanwydd pecyn
 • sicrhau y cyflenwir y tanwydd cywir ar gyfer yr offeryn cywir
 • sicrhau bod gan y staff ddigon o wybodaeth o'r fasnach lo
 • arddangos rhestr o brisiau
 • delio â chwynion defnyddwyr yn iawn
 • bod yn fasnachwr parchus
 • hysbysu defnyddwyr o beryglon gwenwyn carbon monocsid

Hefyd mae'r cynllun yn darparu amrediad o daflenni ynghylch defnyddio offer fel tanau agored, gwresogyddion ystafell a boileri'n ddiogel. 

Tanwydd coed 

MAINT O GOED TâN
Oni bai bod eich awdurdod lleol wedi pasio deddf leol yn dweud i'r gwrthwyneb, nid oes rhwymedigaeth i werthu coed tân. Dylai eich gwasanaeth safonau masnach gadarnhau p'un a yw deddfau lleol yn bodoli.

Lle mae is-ddeddfau lleol mae'n rhaid gwerthu tanwydd coed yn ôl pwysau net ac os yw mewn cynhwysydd yn barod i'w werthu mae'n rhaid sicrhau bod y pwysau net yn hysbys i'r cwsmer.

Os nad oes deddfau lleol yn bodoli, nid oes rhaid gwerthu yn ôl pwysau ac nid oes angen rhoi datganiad i chi o faint a ddarparwyd. Os gallwch ddadlau yn erbyn datganiad gwirfoddol o faint, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar, nid oes rhwymedigaeth ar y cyflenwr i gadarnhau'r maint trwy ei ail bwyso. Serch hynny, pe rhoddwyd datganiad pwysau gwirfoddol, mae'n bosib i safonau masnachu ei wirio i chi. Os darganfyddir datganiad camarweiniol, mae'n bosib dwyn achos yn erbyn y cyflenwr dan Ddeddf Pwysau a Mesurau 1985.

DISGRIFIAD O'R TANWYDD

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg i chi.Os bydd masnachwr yn eich camarwain neu'n defnyddio arferion masnachol ymosodol, a chithau'n gwneud penderfyniad i brynu nwyddau neu wasanaethau na fuasech wedi'i wneud fel arall, efallai fod y masnachwr wedi torri'r rheoliadau.Er enghraifft, os yw masnachwr yn eich camarwain trwy honni eich bod yn prynu pren caled premiwm pan ydych yn derbyn pren isradd mewn gwirionedd efallai fod hyn yn torri'r rheoliadau.Os ydych wedi'ch camarwain gan fasnachwr gallwch hysbysu gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth o hyn fel y gellir ei atgyfeirio at eich gwasanaeth safonau masnach.

Pan brynwch nwyddau gan fasnachwr byddwch yn gwneud contract a reolir gan sawl deddf, yn cynnwys Deddf Gwerthu Nwyddau 1979.Mae'r ddeddf yn rhoi hawliau penodol -y cyfeirir atynt weithiau fel hawliau statudol - dan y contract hwn.Mae gennych hawl i ddisgwyl bod y tanwydd:

 • o ansawdd foddhaol (ddim wedi llwydo er enghraifft )
 • yn addas i'r diben (dylai losgi)
 • fel y'i disgrifiwyd (er enghraifft, os ydych wedi archebu pren caled, dylech dderbyn pren caled)

Gweler ein taflen 'Prynu nwyddau - eich hawliau' i gael rhagor o wybodaeth.

Rheolau syml i'ch diogelu eich hunan:

Defnyddiwch gyflenwr adnabyddus i chi neu drwy gymeradwyaeth gan gwsmer arall yn lleihau'r risg o dderbyn coed o ansawdd llai neu o ansawdd gwael.

Os gwerthir y coed fesul lori, gofynnwch faint y lori cyn cytuno ar y dosbarthiad, a gofynnwch am yr hawl i'w wrthod os nad ydych yn fodlon ar y maint pan fydd yn cyrraedd.

Ceisiwch sicrhau eich bod adref pan ddaw'r dosbarthiad, fel y gallwch weld y coed cyn iddynt ddadlwytho.

Ardaloedd rheoli mwg

Mae Deddf Awyr Lân 1993 yn caniatáu i Gynghorau greu ardaloedd rheoli mwg gyda'r bwriad o wella ansawdd yr awyr drwy losgi tanwydd di-fwg awdurdodedig, a ble y gwaherddir gollwng mwg o simneiau.

Nid yw glo a choed yn danwydd di-fwg awdurdodedig ac felly caniateir eu llosgi mewn ardaloedd rheoli mwg yn unig os y'u defnyddir gydag offeryn gwresogi eithriedig. Mae offer felly yn llosgi neu 'fwyta' y mwg a gynhyrchir gan y tanwydd. Am fwy o wybodaeth ar y pwnc hwn cysylltwch â gwasanaeth iechyd amgylcheddol eich awdurdod lleol.

Peryglon gwenwyn carbon monocsid

Mae carbon monocsid yn nwy ofnadwy o wenwynig, a all achosi salwch, niwed i iechyd a marwolaeth. Cynhyrchir y nwy hwn pan nad yw tanwydd seiliedig ar garbon wedi llosgi'n iawn yn, er enghraifft, eich stôf llosgi-coed, tân agored neu farbeciw (nwy, siarcol a thafladwy). Mae'n anodd dod o hyd iddo gan na allwch ei weld, gwynto na blasu.

Am ragor o wybodaeth ar wenwyn carbon monocsid, awyro, cyrn simneiau a glanhau simneiau, yn ogystal â rhestr wirio diogelwch, gweler gwefan y Gymdeithas Tanwydd Solet.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Pwysau a Mesurau 1985

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Awst 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw