Pwysau a Mesurau

Gwerthu a danfon olew a nwy

Mae'n hanfodol bod olew a nwy'n cael eu pwyso a mesur yn gywir wrth gael eu gwerthu a'u danfon

Mae rheolaethau deddfwriaethol ynghylch gwerthu a danfon olew (yn bennaf yn cynnwys diesel, cerosin a pharaffin), nwy biwtan a phropan. Rhaid mesur neu bwyso olew a nwy yn gywir, a dylid rhoi tocyn â manylion y cyfaint arno i'r cwsmer.

Yn y canllaw

Sut mesurir olew?

Sut mesurir nwy?

Amgylchiadau storio

Cymdeithasau masnach

Pwyntiau i'w cofio

Sut mesurir olew?

Mesurir olew gwres canolog, derv (diesel) a pharaffin yn ôl y litr mewn un o ddwy ffordd, naill ai:

  • trwy fesurydd calibredig ar dancer ffordd tanwydd swmp
  • yn defnyddio ffon fesur (dull poblogaidd o'r blaen ond go brin y'i defnyddir nawr)

OLEW A DDANFONIR TRWY FESURYDD

Caiff olew ei bwmpio o adran yn y tancer trwy fesurydd y profwyd ei gywirdeb ac a seliwyd. Oddi yno, bydd yr olew yn llifo i'r tanc. Mae gan bob mesurydd fecanwaith i brintio tocyn, y mae'n rhaid ei osod ar sero cyn pob danfoniad. Yn aml mae isafswm danfoniad yn gysylltiedig â systemau mesur tancer ffordd, fel arfer oddeutu 500 litr. Mae systemau mesur ar gyfer mesur tanwyddau 'mewn defnydd ar gyfer masnachu' ac fe'u rheolir gan ddeddfwriaeth pwysau a mesurau sy'n cynnwys y terfynau gwallau mae'n rhaid iddynt fesur tanwyddau oddi mewn iddynt. Os ydych yn gweithredu tanceri ffordd gyda systemau mesur, mae'n arfer da i sicrhau bod y mesuryddion yn cael eu profi'n gyfnodol ynghylch cywirdeb - cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os ydych eisiau gwybodaeth bellach.

Mae'n arfer normal i 'drochi' tanc y cwsmer cyn cychwyn y danfoniad er mwyn sicrhau y gall y tanc ddal maint y tanwydd sy'n cael ei ddanfon. Bydd hyn yn osgoi gorlenwi'r tanc gyda cholled ddilynol o danwydd a halogiad posibl

o'r amgylchedd.

DANFON OLEW â FFON FESUR

Mae gan bob rhaniad ar y tancer rif a'i ffon fesur ei hunan â rhif wedi'i nodi â graddnodiannau a meintiau.

Mesurir trwy 'drochi' y rhaniad cyn danfon yr olew a nodi faint o olew sydd yn y rhaniad, a 'throchi' unwaith eto wedi hynny, i fesur faint o olew sy'n weddill a faint o olew sydd wedi'i ddanfon.

Sut mesurir nwy?

NWY A SWMP-WERTHIR

Mesurir nwy propan a swmp-werthir - neu Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) fel y'i gelwir hefyd - fesul litr ac, fel olew gwresogi, caiff ei ddanfon gan dancer ffordd os bwriedir ei ddefnyddio mewn cartrefi. Mae'r mesurydd a ddefnyddir i fesur y tanwydd, wrth iddo fynd o'r tancer i'r tanc storio, yn cael ei raddnodi a'i selio i atal defnydd heb ei awdurdodi. Mae gan bob mesurydd argraffydd tocynnau. Mae gan rai mesuryddion bennau electronig, ac efallai bydd argraffydd y math hwn o system wedi'i leoli yng nghab y gyrrwr.

Ni reolir mesuryddion Propan/LPG gan ddeddfwriaeth pwysau a mesurau felly nid oes unrhyw derfynau gwallau cyfreithiol cysylltiedig. Fodd bynnag, mae'r cyfarpar 'mewn defnydd ar gyfer masnachu' gan ei fod yn mesur cynnyrch y gwneir taliad amdano a dylai ei berfformiad o ran cywirdeb fod yn gymaradwy â phympiau petrol a systemau mesur tancer ffordd sy'n gweithredu hyd at +/- 0.5% o'r maint a ddanfonir.

Gall gweithredwyr tanceri ffordd sy'n danfon propan/LPG fod yn aelodau o UKLPG (cymdeithas fasnach y diwydiant LPG yn y DU), y gellir cysylltu â nhw yn:

Camden House, Warwick Road, Kenilworth, Swydd Warwick, CV8 1TH

E-bost: mail@uklpg.org

Mae'r wefan yn cynnwys rhestr eang o gyhoeddiadau ar ddefnyddio a storio LPG.

NWY WEDI'I BOTELU

Gwerthir nwy wedi'i botelu yn ôl pwysau net y cynnwys (mewn cilogramau) a dylai hyn fod wedi'i nodi'n glir ar y silindr( a dylai 'bwtan' neu 'propan' fod wedi'i nodi arno hefyd).

Mae'n rhaid i'r ffatri ble llenwir y silindrau ddefnyddio offer pwyso neu fesur cywir sydd wedi'u archwilio a'u profi i wirio eu bod yn gywir. Pwysau net = pwysau llawn (pwysau gros) llai pwysau'r sylindr gwag (pwysau gweili). Bydd y pwysau gwag (pwysau gweili) wedi'i nodi fel arfer ar wddf neu ymyl y sylindr neu ar label parhaol.

Dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 dylai'r nwy a gyflenwir i gwsmer fod:

  • o ansawdd foddhaol (er enghraifft, dylai losgi'n gywir)
  • yn addas i'w ddiben (er enghraifft, dylai fod yn gydnaws â'r offer y'i bwriedir iddo)
  • yn unol â'i ddisgrifiad - er enghraifft, os yw'n dweud 'bwtan' ar y silindr, dyna ddylai gael ei ddanfon i'r cwsmer

Amgylchiadau storio

Dylech ystyried peryglon storio olew a nwy, oherwydd mae'r ddau ohonynt yn dra fflamadwy. Bydd eich cyfrifoldebau'n wahanol os byddwch yn storio fel busnes neu fel defnyddiwr. Os oes amheuaeth, cysylltwch â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) am ragor o wybodaeth:

Redgrave Court, Merton Road, Bootle, Glannau Mersey, L20 7HS

Ffôn: 0151 951 4000

Cymdeithasau masnach

UKLPG (cymdeithas masnach y diwydiant nwy)

Camden House, Warwick Road, Kenilworth, Swydd Warwick, CV8 1TH

Cymdeithas Dechnegol Tanio ag Olew (OFTEC)(cymdeithas masnach y diwydiant olew gwresogi)
Foxwood House, Dobbs Lane, Kesgrave, Ipswich, IP5 2QQ
Ffôn: 0845 6585 080

Ar gyfer problemau technegol e-bostiwch:enquiries@oftec.org

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Deddf Pwysau a Mesurau 1985

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw