Pwysau a Mesurau

Nodiadau cyfarwyddyd ar feintiau cyfartalog

Mae'r rheoliadau sy'n cwmpasu 'maint cyfartalog' yn rheoli maint cyfartalog cyfan swp o becynnau a'r gyfran sy'n cwympo'n is na'r maint enwol a nodir trwy set o reolau pacwyr diffiniedig. Maent hefyd yn esbonio pa wiriadau sydd angen i chi wneud, cofnodion i gadw a sut i farcio pecynnau. Mae'r rheoliadau'n berthnasol i bacwyr a mewnforwyr i'r UE.

Yn y canllaw
Y Rheoliadau
Beth yw pecyn?
Y tair rheol i bacwyr
Gwiriadau angenrheidiol
Offer
Cynnwys gwirioneddol pecynnau
Cadw cofnodion
Marciau
Mewnforwyr a maint cyfartalog
Camgymeriad negyddol goddefadwy neu 'TNE'

Y Rheoliadau
Mae'r Rheoliadau Pwysau a Mesurau (Cynnyrch wedi Pacio) 2006 yn ymwneud â phecynnau sy'n cael eu paratoi heb i'r cwsmer fod yn bresennol, mewn meintiau cyson wedi'u rhagnodi o flaen llaw, yn ôl pwysau neu gyfaint, gan gynnwys y mwyafrif o eitemau sydd ddim yn fwyd. Pwrpas y rheoliadau hyn yw sicrhau hyder y cwsmer yn y maint a nodir, gan adnabod a diffinio goddefiannau derbyniol i'r amrywiaeth cynhenid yn y broses pacio.

Beth yw pecyn?
Mae cynnyrch yn ogystal â'i lapio yn dod yn becyn pan maent yn cael ei gyfuno heb fod y prynwr yn bresennol, ac felly ni ellir newid y maint heb agor neu newid y lapio.

Wedi cynnwys yn benodol yn y diffiniad uchod mae gwlân gwau a bara hen ei lapio.

Hefyd yn dod o dan y gofynion mae 'cynhwysyddion allanol' sy'n cynnwys dau 'becyn' neu ragor (gydag o leiaf un ohonyn nhw'n gymwys i'r Rheoliadau hyn) sydd:

 • wedi'u rhoi yn y cynhwysydd allanol heb fod y prynwr yn bresennol
 • ddim yn gallu cael eu newid heb agor y pecyn neu wneud addasiad canfyddadwy a
 • bod y cynhwysydd wedi bwriadu i'w werthu neu byddai fel arfer yn cael ei ystyried i fod yn addas i'w werthu, fel yr haen fwyaf allanol o becynnu i gwsmer

Mae eitemau bach iawn neu fawr o lai na 5g neu 5ml, neu mwy na 25kg neu 25l wedi'u heithrio. Os ydych chi mewn unrhyw amheuaeth am y cynnyrch rydych chi'n pecynnu neu'n mewnforio, gofynnir ichi gysylltu â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am gyngor arbenigol.

Y tair rheol i bacwyr
Rhaid i swp o becynnau, ar yr adeg o bacio, gydymffurfio â'r rheolau canlynol:

 1. Mae rhaid i gwir gynnwys y pecynnau ddim bod yn llai, ar gyfartaledd, na'r maint enwol
 2. Dylai'r gyfran o becynnau sy'n llai na'r maint a nodir gan swm a ddiffinnir (y Camgymeriad Negyddol Goddefadwy) fod yn llai na lefel penodedig
 3. Ddylai ddim pecyn fod fwy na dwywaith yn llai na'r Camgymeriad Negyddol Goddefadwy

Gwiriadau angenrheidiol
Mae gan bacwyr a mewnforwyr i'r UE ddyletswydd i gynnal gwiriadau trylwyr i sicrhau bod pob un o'r tair rheol i bacwyr wedi'u cyfarfod. Mae hyn yn golygu dylech chi sefydlu system wedi'i ffurfioli sydd:

 • yn rheoli'r broses gynhyrchu
 • yn gosod cynlluniau samplu a gwirio effeithiol
 • yn defnyddio offer addas i wirio
 • yn hyfforddi staff
 • yn cadw cofnodion perthnasol

Mae gennych chi ddyletswydd i sicrhau maint y cynnyrch yn y pecynnau, naill ai trwy:

 • fesur cynnwys pob pecyn ar offer addas neu
 • wirio sampl ystadegol o'r cynhyrchiant ar offer addas a chadw cofnod o'r canlyniadau

Offer
Rhaid i'r offer a ddefnyddir i wneud y gwiriadau fod yn addas i'r gorchwyl y'i defnyddir ar gyfer. Mae hyn yn golygu y dylai gael cyfradd resymol o sensitifrwydd a chywirdeb, yn pwyso hyd at 0.2TNE ar gyfer y pecyn rydych chi'n cynhyrchu a rhaid iddo fod yn addas ar gyfer yr amgylchedd y'i defnyddir ynddi. Os ei fod 'yn cael ei ddefnyddio mewn masnach' rhaid iddo hefyd gydymffurfio â'i rheoliadau perthnasol, yn dibynnu ar bryd cafodd ei ddefnyddio gyntaf. Gofynnwch i'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am gyngor ar offer penodol.

Cynnwys gwirioneddol pecynnau
Cynnwys gwirioneddol pecynnau yw pwysau gros llawn y pecyn, llai pwysau'r deunydd pacio i gyd. Gelwir pwysau'r deunydd pacio heb y cynnwys y 'pwysau gweili'. Gall pwysau gweili fod yn gyson ar gyfer cynhyrchiad, ac os hynny mae'n rhwydd cyfrifo cynnwys gwirioneddol y pecynnau trwy dynnu ymaith syml. Fodd bynnag, lle mae'r pwysau gweili'n amrywio fesul becyn, mae'n rhaid ystyried hyn.

Yn gryno, y canllaw gorau yw pwyso 40 o becynnau gwag (neu ddeunydd pacio) a chyfrifo gwyriad cyfartalog a safonol y grwp hwnnw. Os yw gwyriad safonol y sampl yn llai na 1/10 TNE ar gyfer pwysau/maint cynnwys y pecyn, gellir tybio ei fod yn gyson. Os yw'n uwch na 1/10 TNE mae'n rhaid ystyried yr amrywiad wrth osod eich maint targed ar gyfer y rhediad cynhyrchu. Dylid gwneud gwiriad rheolaidd ar amrywiad y gweili er mwyn gweld a yw'n newid dros gyfnod o amser neu gyda deunyddiau pacio neu gyflenwyr gwahanol a gan newid y lwfans yn unol âhynny. Am ragor o fanylion a chyngor dylech gysylltu â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Cadw Cofnodion
Os ydych chi'n gwirio pecynnau trwy samplu ystadegol, rhaid i chi gadw cofnod o'r gwiriadau rydych chi wedi gwneud. Rhaid i'r cofnodion hyn ddangos eich bod wedi cydymffurfio â'r tair rheol i bacwyr. Argymhellir eich bod yn cofnodi, fel isafswm, y cynnyrch, rhif y swp, y dyddiad, nifer y pecynnau yn y swp, y nifer a wiriwyd a chanlyniadau'r gwirio.

Hefyd mae rhaid gwneud cofnod o'r cywiriadau a'r addasiadau mae'r gwiriadau wedi dangos eu bod yn angenrheidiol.Rhaid cadw'r cofnodion am 12 mis o'r amser maw'r pecynnau yn gadael eich meddiant neu am oes silff y cynnyrch, pa bynnag sy'n gynharach.

Marciau
Rhaid i farcio fod yn hawdd i'w ddarllen ac yn weladwy o dan amodau cyffredin o gyflwyno. Mae hyn yn golygu ystyried y defnydd o liw a chyferbyniad. Rhaid marcio pecynnau gyda'r canlynol:

 • datganiad o'r maint enwol - rhaid i'r datganiad hwn fod yn fetrig ac mae maint y marc wedi'i rhagnodi, er enghraifft, ar gyfer pecyn 500g, rhaid i'r marc fod o leiaf 4mm o uchder
 • eich enw a chyfeiriad - yn hytrach, fe allwch chi roi enw a chyfeiriad y person a drefnodd i chi wneud y pecynnau

Bydd y cwestiwn a gwrddir â'r gofynion ynghylch amlygrwydd yn fater o ffaith ond un ffordd i sicrhau bod y marciau'n amlwg dan amgylchiadau arferol yw rhoi'r marciau ar flaen, neu o bosibl ar ben, y cynhwysydd.

Gallwch farcio pecynnau gyda marc 'e' dim ond ar becynnau dros 5-g neu 5-ml ac nid yn uwch na 10 kg neu 10L.

nod 'e'

Rhaid iddo fod o leiaf 3mm o uchder, yn annileadwy, yn hawdd i'w ddarllen ac yn ymddangos yn yr un cylch gweld a'r datganiad maint. Mae'r marc 'e' yn gweithredu fel pasport mesuregol ar gyfer cynnyrch a werthir ledled yr Ardal Economaidd Ewropeaidd gan sicrhau bod nwyddau'n symud yn rhydd. Os ydych chi eisiau allforio cynnyrch gyda'r marc 'e', efallai bydda rhaid i chi roi gwybod i'ch swyddfa safonau masnach lleol yn gyntaf, felly gofynnwch iddyn nhw cyn ei gynnwys.

Mewnforwyr a meintiau cyfartalog
Os ydych chi'n mewnforio cynnyrch o du allan i'r AEE, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod y pecynnau'n cydymffurfio â'r tair rheol i bacwyr a'u bod wedi marcio'n gywir. Fodd bynnag, fe allwch chi gadw dogfennau addas o'r paciwr ei hun (cyn i'r pecynnau adael eich meddiant) sy'n darparu tystiolaeth ddigonol i ddangos bod y pecynnau'n cydymffurfio â'r gofynion ynghylch pwysau.

Gellir cael cyfarwyddyd mwy manwl ar weithredu'r Rheoliadau ar wefan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau.

Camgymeriad negyddol goddefadwy neu 'TNE'

Mae'r canlynol yn dabl o'r gwerthoedd Camgymeriad Negyddol Goddefadwy y dylech chi ddefnyddio wrth i chi gydymffurfio â'r tair rheol i bacwyr.

Maint enwol
(g neu ml)
Camgymeriad negyddol goddefadwy
5 to 509% o'r maint enwol
o 50 i 1004.5g neu ml
o 100 i 2004.5% o'r maint enwol
o 200 i 3009g neu ml
o 300 i 5003% o'r maint enwol
o 500 i 1,00015g neu ml
o 1,000 i 10,0001.5% o'r maint enwol
o 10,000 i 15,000150g neu ml
yn uwch na 15,0001% o'r maint enwol

Wrth amcangyfrif y TNE fel canran o'r maint enwol, os nad yw'r canlyniad yn dod at 0.1 g neu ml yn union yna talgrynnir y canlyniad bob tro at y 0.1 g neu ml nesaf.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Pwysau a Mesurau (Cynnyrch wedi Pacio) 2006

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw