Pwysau a Mesurau

Labelu jam a chynhyrchion tebyg

Y rheolau ar gyfer labelu a chyfansoddiad jam, marmalêd, briwfwyd a chynnyrch tebyg

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Rheolir labelu a chyfansoddiad jam a chynnyrch tebyg (gan gynnwys marmalêd) gan ddeddfwriaeth. Mae gan jamiau a wneir trwy ddefnyddio mathau penodol o ffrwythau 'ddisgrifiadau neilltuedig' y gellir eu defnyddio dim ond wrth labelu'r cynnyrch os y'i gwneuthurwyd i'r meini prawf fel y gosodir yn y Rheoliadau, sydd hefyd yn cynnwys rhestr o gynhwysion a thriniaethau ychwanegol caniataol.

Mae gofynion labelu cyffredinol ar gyfer y cynhyrchion hyn yn ogystal â gofynion ar gyfer labelu penodol sy'n datgan beth yw'r cynnwys ffrwyth a siwgr.

Jam a marmalêd

Mae gan jamiau sy'n cael eu gwneud gan ddefnyddio mathau penodol o ffrwythau 'ddisgrifiadau neilltuedig' y gellir eu defnyddio wrth labelu'r cynnyrch dim ond os yw'r cynnyrch wedi cael ei gynhyrchu yn ôl y meini prawf a nodir yn y Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2004.

Mae'r rhain yn nodi bod rhaid i'r cynnyrch gynnwys y symiau canlynol o ffrwythau ym mhob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig:

 • 250g yn achos cyrens coch, cyrens duon, egroes, criafol, helyg y môr neu gwins
 • 150g yn achos sinsir
 • 160g yn achos afalau cashiw
 • 60g yn achos granadilas
 • 350g yn achos unrhyw ffrwyth arall

Yn yr un modd, rhaid i farmalêd gynnwys dim llai na 200g o ffrwyth sitrws ym mhob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig, a rhaid i o leiaf 75g o hwn ddod o'r 'endocarp' (mewn ffrwythau citrws, hwn yw prif ran y ffrwyth - y rhan sy'n cael ei fwyta fel arfer). Dim ond o ffrwythau sitrws gellir gwneud marmalêd.

Mae'r symiau hyn yn amrywio os disgrifir y jam neu farmalêd fel 'ychwanegol', 'jeli' neu 'jeli ychwanegol':

Jam ychwanegol:

 • 350g yn achos cyrens coch, cyrens duon, egroes, criafol, helyg y môr neu gwins
 • 250g yn achos sinsir
 • 230g yn achos afalau cashiw
 • 80g yn achos granadilas
 • 450g yn achos unrhyw ffrwyth arall

Jeli:

 • 250g yn achos cyrens coch, cyrens duon, egroes, criafol, helyg y môr neu gwins
 • 150g yn achos sinsir
 • 160g yn achos afalau cashiw
 • 60g yn achos granadilas
 • 350g yn achos unrhyw ffrwyth arall

Jeli ychwanegol:

 • 350g yn achos cyrens coch, cyrens duon, egroes, criafol, helyg y môr neu gwins
 • 250g yn achos sinsir
 • 230g yn achos afalau cashiw
 • 80g yn achos granadilas
 • 450g yn achos unrhyw ffrwyth arall

Mae marmalêd jeli fel marmalêd, ond mae'n cynnwys dim deunydd anhydawdd, heblaw am symiau bach o groen wedi'i sleisio'n fân efallai.

Rhaid i piwrî cnau castan melys gynnwys dim llai na 380g o gnau castan piwrî ym mhob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig.

Rhaid i'r holl gynhyrchion hyn gynnwys solidau hydawdd o ddim llai na 60% yn y cynnyrch gorffenedig, fel y dynodir gan reffractomedr ar 20°.

Cynhwysion ychwanegol

Efallai na fydd y cynhyrchion a enwir uchod yn cael eu cyfri fel cynhyrchion penodedig yn ôl y Rheoliadau hyn os ydynt yn cynnwys unrhyw gynhwysion ychwanegol, heblaw am y cynhwysion ychwanegol a ganiateir, fel y nodir yn Atodiad 2 o'r Rheoliadau.

Y cynhwysion a ganiateir yw:

 • mêl - ym mhob cynnyrch, fel amnewidyn llwyr neu rannol am siwgrau
 • sudd ffrwythau - dim ond mewn jam
 • sudd ffrwythau sitrws - mewn cynhyrchion sy'n deillio o fathau eraill o ffrwythau: dim ond mewn jam, jam ychwanegol, jeli a jeli ychwanegol
 • sudd ffrwythau coch - dim ond mewn jam a jam ychwanegol a gynhyrchir o egroes, mefus, mafon, gwsberis, cyrens coch, eirin a riwbob
 • sudd betys cochion - dim ond mewn jam a jeli a gynhyrchir o fefus, mafon, gwsberis, cyrens coch ac eirin
 • olewau hanfodol ffrwythau sitrws- dim ond mewn marmalêd a marmalêd jeli
 • olewau bwytadwy a brasterau fel asiantau gwrthewynnu - ym mhob cynnyrch
 • pectin hylifol - ym mhob cynnyrch
 • croen sitrws - mewn jam, jam ychwanegol, jeli a jeli ychwanegol
 • dail Pelargonium odoratissimum - mewn jam, jam ychwanegol, jeli a jeli ychwanegol, ble maentwedi gwneud o gwins
 • gwirodydd, gwin a gwin gwirod, cnau, perlysiau aromatig, sbeisys, fanila ac enllyn fanila- ym mhob cynnyrch
 • fanilin - ym mhob cynnyrch

Diffinnir ychwanegion bwyd a ganiateir yn y Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013

Triniaethau a ganiateir

Nid yw cynnyrch yn jam penodedig neu gynnyrch tebyg os yw unrhyw ddeunydd crai a ddefnyddiwyd wrth baratoi'r bwyd hwnnw wedi bod yn destun triniaeth, heblaw am driniaethau a ganiateir. Gellir trin pwlp ffrwythau, piwrî ffrwythau ac enllyn dyfrllyd ffrwythau yn y moddau canlynol:

 • cynhesu, oeri neu rewi
 • sychrewi
 • dwysáu, i'r graddau sy'n bosibl yn dechnegol
 • heblaw mewn perthynas â jam ychwanegol neu jeli ychwanegol, sylffitau(sylffwr deuocsid - E220) neu ei halen (E221, E222, E223, E224, E226 a E227) fel cymorth i gynhyrchu, os nad yw uchafswm y sylffwr deuocsid yn fwy na'r swm mwyaf o gynnwys sylffwr deuocsid (10 mg/kg mewn perthynas â jamiau, jelïau a marmaledau wedi'u gwneud gyda ffrwythau sylffit)

Gellir hefyd trin bricyll ac eirin i'w defnyddio wrth gynhyrchu jam gyda phrosesau sychu eraill, heblaw am sychrewi.

Yn ogystal â hyn gellir hefyd cadw croen sitrws mewn heli.

Disgrifiadau ychwanegol

'Jam siwgr is' - dylid defnyddio'r disgrifiad hwn ar gyda bwyd gyda chyfansoddiad sydd yr un fath ag un jam yn unig, ond rhaid i'w gynnwys solidau hydawdd fod dim llai na 25% a dim mwy na 50%.

Ceuled X:

 • rhaid i'r swm o fraster ac olew a ddefnyddir ar gyfer pob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 40g
 • rhaid i'r swm o wyau cyflawn a melynwy a ddefnyddir ar gyfer pob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 6.5g o solidau melynwy
 • rhaid i'r swm o ffrwythau, pwlp ffrwythau, piwrî ffrwythau, sudd ffrwythau, enllyn dyfrllyd ffrwythau ac olewau hanfodol ffrwythau fod yn ddigonol i nodweddu'r cynnyrch gorffenedig

Ceuled blas Y:

 • rhaid i'r swm o fraster ac olew a ddefnyddir ar gyfer pob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 40g
 • rhaid i'r swm o wyau cyflawn a melynwy a ddefnyddir ar gyfer pob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 6.5g o solidau melynwy
 • rhaid i'r swm o ddeunydd cyflasu a ddefnyddir fod yn ddigonol i nodweddu'r cynnyrch

Briwfwyd:

 • rhaid i'r swm o ffrwythau gwinwydden a chroen sitrws a ddefnyddir ar gyfer pob cilogram o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 300g, ac o fewn hwn, bod dim llai na 200g yn cynnwys ffrwythau gwinwydden
 • rhaid i'r swm o siwed neu fraster cyfatebol suet a ddefnyddir ar gyfer pob 1,000g o'r cynnyrch gorffenedig fod dim llai na 25g

Rhaid i geuled a briwfwyd gynnwys solidau hydawdd o 65% neu fwy, fel y rhagnodir gan reffractomedr ar 20°C.

Labelu - cyffredinol

Rhaid labelu cynnyrch a gynhyrchir i gyrraedd gofynion cyfansoddiadol y Rheoliadau gyda'r 'disgrifiad neilltuedig' yn enw'r bwyd. Rhaid cynnwys enw'r ffrwyth(au) a ddefnyddiwyd yn y jamiau ac ati yn enw'r cynnyrch ('jam mefus' er enghraifft). Ar gyfer marmalêd, rhaid hefyd rhoi math(au) y ffrwyth.

Os yw'r cynnyrch wedi'i wneud o fwy nag un ffrwyth, rhaid rhoi pob math.

Pan mae cynnyrch wedi'i baratoi o ddau fath o ffrwythau, mae angen dynodiad o enw bwydydd y mathau hynny o ffrwythau, yn nhrefn ddisgynnol yn ôl pwysau'r pwlp ffrwythau, piwrî ffrwythau, sudd ffrwythau, croen ffrwythau ac enllyn dyfrllyd ffrwythau a ddefnyddir wrth baratoi'r cynnyrch.

Os yw cynnyrch wedi'i wneud o dri math o ffrwythau neu ragor, mae angen dynodiad o enw bwydydd y mathau hynny o ffrwythau, yn nhrefn ddisgynnol yn ôl pwysau'r pwlp ffrwythau, piwrî ffrwythau, sudd ffrwythau, croen ffrwythau ac enllyn dyfrllyd ffrwythau a ddefnyddir ym mharatoad y cynnyrch neu, yn hytrach, y geiriau 'ffrwythau cymysg' neu eiriad tebyg, neu nifer y mathau o ffrwythau a ddefnyddir ym mharatoad y cynnyrch.

Fodd bynnag, ar gyfer 'ceuled X', gellir amnewid X am enw math penodol o ffrwyth, neu'r geiriau 'ffrwythau cymysg', neu'r gair 'ffrwyth', wedi'i ragflaenu gyda dynodiad o nifer y mathau o ffrwythau a ddefnyddiwyd wrth baratoi'r bwyd.

Ar gyfer 'ceuled blas Y', gellir amnewid Y am enw math penodol o ffrwyth, neu'r geiriau 'ffrwythau cymysg'.

Labelu - cynnwys ffrwyth a siwgr

Nid oes angen y datganiadau isod ar gyfer ceuledau, ceuledau blas na briwfwyd

Rhaid i'r label ar gyfer jamiau a chynnyrch tebyg, yn hytrach na'r sawl a ragbecynnir i'w gwerthu'n uniongyrchol, gynnwys y ddau ddatganiad canlynol:

 • 'wedi paratoi gyda Xg o ffrwythau ym mhob 100g', ble mae X yn dynodi'r swm o ffrwythau a ddefnyddiwyd mewn 100g o'r cynnyrch gorffenedig
 • 'cyfanswm y cynnwys siwgr: Yg ym mhob 100g', ble mae Y yn dynodi'r swm o siwgr yn ôl reffractomedr ar 20º C

Mae reffractomedr yn ddarn bach o offer y mai swm bychan o jam yn cael ei ddwbio arno er mwyn gallu mesur y cynnwys siwgr.

Pan mae unrhyw jam neu gynnyrch tebyg penodedig yn cynnwys sylffwr deuocsid gweddilliol o fwy na 10mg/kg, rhaid nodi'r cynnwys gweddilliol hwnnw yn y rhestr gynhwysion yn ôl canran pwysau'r gweddillion yn y cynnyrch fel 'sylffwr deuocsid'.

Mae'r gofynion labelu hyn yn ychwanegol i ddarpariaethau cyffredinol labelu bwyd Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, sy'n gofyn am:

 • enw'r bwyd
 • rhestr o gynhwysion, gan gynnwys symiau cynhwysion penodol neu gategorïau penodol o gynhwysion (gweler isod)
 • dynodiad o gynhwysion alergenig penodedig
 • dyddiad 'defnyddio cyn' ac arwydd o barhauster lleiaf (ar ffurf 'ar ei orau cyn' neu 'ar ei orau cyn diwedd') a rhif lot neu swp (oni bai bod y dyddiad yn ddigonol i nodi hyn)
 • unrhyw amodau storio arbennig i ddefnyddio'r cynnyrch
 • enw a chyfeiriad y gweithredwyr busnes bwyd cyfrifol
 • cyfanswm net
 • tarddle, os gallai ei hepgor fod yn gamarweiniol
 • unrhyw gyfarwyddiadau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio'r bwyd
 • gwybodaeth maeth (gweler isod). Mae hyn yn opsiynol hyd 13 Rhagfyr 2016

Mae Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 yn gofyn bod cynhwysion sy'n nodweddu bwyd yn cael eu datgan yn feintiol yn y rhestr gynhwysion. Ar gyfer jamiau wedi'i gwneud o un math o ffrwyth, bydd y datganiad 'wedi'i baratoi o Xg o ffrwythau ym mhob 100g' yn ddigonol. Fodd bynnag, ble mae jamiau yn cynnwys dau fath o ffrwythau neu ragor mewn cyfrannau anghyfartal, mae angen datgan canran pob math o ffrwythau sydd wedi'u cynnwys ar wahân yn y rhestr gynhwysion. Nid yw hyn yn berthnasol os yw'r ffrwythau mewn cyfrannau cyfartal neu os taw enw'r bwyd yw 'jam ffrwythau cymysg'.

Hyd 13 Rhagfyr 2016, mae labelu maeth yn ddewisol oni bai y gwneir honiad, er enghraifft 'mae lefel uchel o ynni yn y jam hwn', ond os yw'n cael ei ddarparu mae'n rhaid dilyn un o'r ffurfiau yn Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011. Gellir cyfrifo yn defnyddio dadansoddiad neu'n defnyddio tablau.

Datganiad symiau

Rhaid i bob math o gynnyrch y cyfeirir ato yn y daflen hon ddangos dynodwr ansawdd. Rhaid nodi'r rhain mewn symiau metrig a rhaid iddyn nhw fod yn ddarllenadwy a heb eu hymyrryd gan unrhyw beth ysgrifenedig neu ddarluniadol arall. Mae dognau unigol o 25g neu lai wedi eu heithrio o ddatganiadau pwysau gofynnol.

Gweler 'Nwyddau wedi'u pecynnu - maint cyfartalog' am ragor o wybodaeth.

am ragor o wybodaeth.

Màs neu BwysauUchder lleiaf y ffigurau
0 - 50g 2mm
>50 - 200g 3mm
>200g - 1kg 4mm
>1kg 6mm

Yn ôl i'r brig

Defnydd o'r term 'organig'

Ar gyfer unrhyw gynnyrch wedi'i wneud o gynhwysion organig ac wedi'i fwriadu i'w farchnata fel cynnyrch organig, dylai enw'r bwyd barhau i fod 'jam X wedi'i wneud o X a gynhyrchwyd yn organig'. Rhaid hefyd cynnwys nod ardystiad organig addas (fel UK2) ar y label. Mae hefyd angen cofrestru gyda chorff ardystio addas yn y Deyrnas Unedig. Gweler hefyd 'Labelu a disgrifio bwyd organig', sy'n egluro'r rheoliadau cyfreithiol ychwanegol perthnasol.

Defnydd o enwau rhagnodedig ar gyfer cynhyrchion eraill

Caniateir y defnydd o'r termau 'jam' a 'jeli' ble maent yn cael eu defnyddio fel enw arferol - er enghraifft, 'babanod jeli', 'jeli mintys', 'jeli bwrdd' - a ble na fydd hwn yn camarwain y defnyddiwr.

Nid yw'r termau 'cyffaith' a 'phast ffrwyth' yn ddisgrifiadau neilltuedig ac ni fynnai angen i gynhyrchion â'r enwau hyn ddiwallu safonau cyfansoddiadol penodol.

Cosbau

Gall methu cydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Darllen pellach

Gellir dod o hyd i gyfarwyddyd llawn ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelwch Bwyd 1990

Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2004

Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw