Pwysau a Mesurau

Nodi prisiau nwyddau i'w manwerthu

Lle cynigir nwyddau i'w gwerthu mae'n rhaid dangos eu pris yn glir, gan gynnwys TAW (os gall defnyddwyr gweld y pris. Mae gofynion penodol ar gyfer dangos pris uned cynnyrch.

Mae'r ddeddfwriaeth  benodol nodi prisiau'n gymwys i gynhyrchion yn unig ac mae wedi'i chyfyngu i werthiannau rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Fodd bynnag, mae deddfwriaeth fwy cyffredinol ynghylch diogelu defnyddwyr sy'n diffinio 'cynnyrch' yn lletach gan gynnwys nwyddau, gwasanaethau, hawliau, a rhwymedigaethau.Mae'r ddeddfwriaeth hon yn gwahardd masnachwyr rhag rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr ynghylch prisiau ac yn gwahardd masnachwyr rhag camarwain masnachwyr eraill mewn cysylltiad â phrisio wrth hysbysebu eu cynhyrchion.

Yn y canllaw

Y gyfraith

Beth mae'r Gorchymyn Nodi Prisiau'n galw amdano?

Sut y dylid rhoi dangosiadau pris?

Beth am nwyddau mewn ffenestri siopau?

All dangosiadau pris fod mewn arian tramor?

Beth am TAW a thaliadau eraill?

Beth yw'r gofynion ynghylch prisio uned?

Hyrwyddiadau

Metalau gwerthfawr

Unedau maint perthnasol ar gyfer cynhyrchion penodol at ddiben diffinio 'pris uned'

Rhestr anghyfyngol o gynhyrchion sy'n destun nodi maint a phrisio uned

Cosbau

Y gyfraith

Mae'r Gorchymyn Nodi Prisiau 2004 (PMO) yn gymwys i gynhyrchion yn unig ac mae wedi'i chyfyngu i werthiannau rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Nid yw'n gymwys i wasanaethau neu gynhyrchion a gyflenwir wrth ddarparu gwasanaeth. Hefyd nid yw'r Gorchymyn yn gymwys i werthiannau trwy arwerthiant neu werthiannau o gelfyddydweithiau neu hynafolion.

Fodd bynnag mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn gwahardd masnachwyr rhag peidio â rhoi gwybodaeth hanfodol neu guddio gwybodaeth hanfodol ynghylch cynhyrchion (diffinnir 'cynnyrch' yn lletach yn y CPRs ac mae'n cynnwys nwyddau, gwasanaethau, hawliau a rhwymedigaethau) a fyddai'n effeithio, neu sy'n debygol o effeithio, ar benderfyniad defnyddiwr i brynu cynnyrch neu beidio. Felly, er nad yw'r PMO yn perthyn i wasanaethau neu gynhyrchion a gyflenwir wrth ddarparu gwasanaeth, mae gofyniad dan y CPRs i sicrhau y rhoddir gwybodaeth brisio yn glir os byddai'n effeithio ar benderfyniad defnyddiwr. Mae'r CPRs hefyd yn gwahardd rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr ynghylch prisiau. Gweler ein taflen 'Canllaw i'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg' am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddodd Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) Ganllaw Arferion Prisio, sy'n rhoi cyngor i fasnachwyr ararfer da ynghylch rhoi gwybodaeth am brisiau.

Mae rheoliadau ar wahân a elwir y Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008 sy'n gwahardd hysbysebu'r hyn sy'n camarwain masnachwyr ynghylch pris y cynnyrch - gweler ein taflen 'Canllaw i'r Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol'am ragor o wybodaeth.

Beth mae'r Gorchymyn Nodi Prisiau'n galw amdano?

Lle cynigir nwyddau i'w manwerthu, mae'n rhaid rhoi'r pris gwerthu a - lle bo'n briodol - y pris uned (er enghraifft, 65c y 100g) i ddefnyddwyr mewn ysgrifen (gan gynnwys prisiau mewn catalogau, siopau ac ar-lein). Nid oes angen i siopau bachâ gofod manwerthu o lai na 280m²arddangos pris uned.  

Sut y dylid dangos y pris?

Wrth werthu i'r cyhoedd, mae'n rhaid i'r holl wybodaeth brisio fod yn hawdd ei darllen, diamwys, hawdd ei hadnabod, mewn sterling,  gan gynnwys TAW ac unrhyw drethi ychwanegol.

Mae'n rhaid rhoi gwybodaeth brisio yn agos i'r cynnyrch, neu gyda chontractau o bellter (er enghraifft, gwerthiannau ar-lein neu archebu drwy'r post) a hysbysebion, yn agos i lun neu ddisgrifiad ysgrifenedig o'r cynnyrch. Ynghylch gwerthiannau ar y ffôn, mae'n rhaid i ddangosiadau prisiau fod yn hawdd eu clywed ac wedi'u cysylltu â thestun y trafodyn.

Gellir dangos prisiau:

 • ar y nwyddau eu hunain
 • ar docyn neu hysbysiad yn agos i'r nwyddau
 • wedi'u casglu ynghyd gyda phrisiau eraill ar restr neu gatalog(au)yn agos iawn i'r nwyddau - os defnyddir catalogau cownter, dylai fod digon o gopïau i ddefnyddwyr gyfeirio atynt

Mae'n rhaid i wybodaeth brisio fod ar gael, - hynny yw, yn hawdd i ddefnyddwyr ei gweld heb fod yn rhaid iddynt ofyn am gymorth er mwyn ei gweld.

Mae eglurdeb yn cyfeirio at ddefnyddiwrâ golwg arferol. Hefyd mae'n rhaid i fasnachwyr gydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 a chymryd i gyfrif anghenion arbennig yr henoed a grwpiau anabl.

Mae nwyddau a gedwir i ffwrdd o olwg y defnyddiwr wedi'u heithrio rhag nodi pris tan y rhoddir arwydd eu bod ar werth.

Beth am nwyddau mewn ffenestri siopau?

Dylai eitemau a arddangosir i'w gwerthu mewn ffenestr siop arddangos gwybodaeth brisio fel gyda'r gofynion uchod. Eithriadau i hyn yw gemwaith, metal gwerthfawr neu watshys lle mae'r pris gwerthu unigol yn fwy na £3,000. Nid oes angen i'r cynhyrchion hyn ddangos gwybodaeth brisio yn agos iawn i'r eitem. Fodd bynnag, mae'n rhaid rhoi'r wybodaeth brisio rhywle arall o hyd - er enghraifft, trwy restr o brisiau yn y siop.

Gellir ystyried bod arddangosfeydd ffenestr, nad ydynt yn cynnwys cynhyrchion a symudir i'w gwerthu i ddefnyddwyr, yn rhywbeth hyrwyddol yn unig. Byddant yn dod y tu mewn i'r diffiniad o 'hysbyseb' a chael eu heithrio. Byddai'n ddoeth i fasnachwyr gysylltu â'u gwasanaeth safonau masnach lleol i gael cyfarwyddyd ynghylch y mater hwn.

All dangosiadau pris fod mewn arian tramor?

Os yw masnachwyr yn dangos eu bod yn fodlon derbyn arian tramor er mwyn prynu cynnyrch, ar ben y dangosiadau prisiau gofynnol yn sterling hefyd mae'n rhaid iddynt:

 • roi'r pris yn yr arian tramor gydag unrhyw gomisiwn i'w godi
 • rhoi'r gyfradd drosi gyda'r comisiwn i'w godi
 • dangos nad yw'r rhain yn gymwys i werthiannau gyda cherdyn talu ar gyfer cyfrif nad yw'n un sterling

Beth am TAW a thaliadau eraill?

Mae'n rhaid i'r holl ddangosiadau prisiau y gall defnyddwyr eu gweld gynnwys TAW ac unrhyw daliadau neu drethi gorfodol eraill. Gellir dangos costau postio, pecynnu neu ddanfon ar wahân cyhyd â'u bod yn ddiamwys, hawdd eu hadnabod a hawdd eu darllen.

Os bydd cyfradd neu weithrediad TAW neu unrhyw dreth arall yn newid:

 • gellir defnyddio hysbysiadau cyffredinol yn y siop am hyd at 14 diwrnod arôl i'r newid ddod i rym, gan ddangos y caiff prisiau eu haddasu ar y til er mwyn adlewyrchu'r newid o ran treth
 • gall catalogau a deunydd gwerthu barhau i gael eu dosbarthu cyhyd â:
  - chysylltir label i ddangos y caiff prisiau eu haddasu er mwyn adlewyrchu'r newid
  -mae digon o wybodaeth i ganiatáu i brisiau addasedig gael eu sefydlu neu mae atodiad gyda'r catalog/deunydd gwerthu, sy'n galluogi defnyddwyr i sefydlu'r pris gwerthu

Beth yw'r gofynion ynghylch prisio uned?

Mae'n rhaid rhoi pris uned pan yw cynhyrchion naill ai:

 • yn cael eu gwerthu oddi wrth grynswth (er enghraifft, ffrwythau a llysiau, cig a physgod) - neu
 • mae Deddf Pwysau a Mesurau 1985 yn mynnu eu bod yn cael eu nodi â dangosiad ynghylch maint neu eu bod yn cynnwys maint rhagnodedig (er enghraifft, gwin). Gweler "Unedau perthnasol o faint ar gyfer cynhyrchion penodol at ddibenion diffinio 'pris uned'" isod am grynodeb o'r gofynion dan ddeddfwriaeth pwysau a mesurau

Mae'n rhaid rhoi pris uned mewn hysbysebion dim ond lle dangosir pris gwerthu cynnyrch.

Y pris uned ar gyfer y mwyafrif o gynhyrchion yw'r pris ar gyfer pob cilogram, litr, metr, metr sgwâr, neu fetr ciwbig, a'r 'un' uned ar gyfer nwyddau a werthir wrth nifer. Mae eitemau penodol, a adnabyddir yn y rhestr 'Unedau perthnasol o faint...' isod wedi'u heithrio rhag y gofyniad hwn a dylid rhoi'r pris uned ar gyfer maint arall (er enghraifft, pris pob 100g ar gyfer losin). Dylai cynhyrchion tebyg ddefnyddio'r un uned at ddibenion prisio uned er mwyn caniatáu i ddefnyddwyr gymharu prisiau rhyngddynt yn ddidrafferth.

Ar gyfer cynhyrchion bwyd soled mewn cyfrwng hylifol (hynny yw, dwr, dwr halen, finegr, suropau a sudd ffrwythau neu lysiau) mae'n rhaid i'r pris uned gyfeirio at bwysau net y cynnyrch ar ôl ei ddraenio.

Gall masnachwyr roi'r pris uned imperial cyfwerth, cyhydag y rhoddir blaenoriaeth fwy i'r pris uned metrig ac mae'r pris imperial cyfwerth yn hafal i'r pris metrig.

Lle mae'r pris uned yn syrthio'n is nag £1 mae'n rhaid ei roi i'r 0.1c agosaf. Os yw'n fwy nag £1 mae'n rhaid ei roi i'r 1c neu 0.1c agosaf.

Nid oes angen rhoi dangosiad o'r pris gwerthu i'r dilynol:

 • hysbysebion (nid yw'r eithriad hwn yn gymwys i gatalogau, nag i hysbysebion a fwriedir i annog contractau o bellter - er enghraifft, trwy'r rhyngrwyd, neu hysbysebion archebu drwy'r post mewn papurau newydd)
 • cynhyrchion a werthir yn rhydd oddi wrth grynswth (bydd y rhain angen prisio uned - mae'r pris gwerthu'n cyfeirio at y pris terfynol sy'n daladwy am faint penodol o'r cynnyrch)

Nid oes angen rhoi dangosiad o'r pris uned i'r dilynol:

 • hysbysebion trwy'r radio, teledu, sinema neu mewn siop fach
 • cynhyrchion lle mae'r pris wedi'i ostwng oherwydd niwed neu berygl o waethygu
 • cymysgedd o eitemau gwahanol a werthir mewn pecyn sengl
 • cynhyrchion y byddai'u pris uned yn 0.0c oherwydd y darpariaethau talgrynnu
 • lle mae pris gwerthu'r eitem yn hafal i'w bris uned
 • cynhyrchion rhagbaciedig mewn maint cyson a bara sy'n cynnwys maint rhagnodedig a werthir gan unrhyw un o'r dilynol:
  - siop fach
  - masnachwr symudol (fel gwerthu oddi wrth stondin, berfa ac ati))
  - peiriant gwerthu
 • siopau gyda gofod llawr neu arddangosfa heb fod yn fwy na 280m² (sylwer efallai y bydd angen ichi ddangos tystiolaeth o hyn)

Hyrwyddiadau

Dylai cynigion hyrwyddol ddangos pris uned er mwyn adlewyrchu'r cynnyrch safonol sengl.

Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os ydynt am ei wneud - hynny yw, gellir dangos y pris uned gostyngedig wrth brynu cynnig aml-bryniad - cyhyd ag y mae'n glir i ba gynhyrchion mae'n perthyn.

Gall hyrwyddiadau am gyfnod cyfyngedig (fel 10% ychwanegol am ddim), sy'n perthyn i gynhyrchion unigol, gadw pris uned y cynnyrch safonol ar gyfer cyfnod y cynnig. Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os ydynt am ei wneud - er enghraifft, gallant ddangos prisiau uned y cynhyrchion safonol a hyrwyddol ill dau, ond mae'n rhaid iddynt ei wneud yn gwbl glir i ba gynhyrchion maent yn perthyn.

Metalau gwerthfawr

Yn achos cynhyrchion lle mae'r pris gwerthu'n amrywio o ddydd i ddydd ynôl pris y metalau gwerthfawr a gynhwysir ynddynt, gellir cydymffurfio â'r gofyniad i ddangos y pris gwerthu trwy ddangos y ddau beth dilynol:

 • pwysau, math a safon puredd pob metal gwerthfawr a gynhwysir yn y cynnyrch gyda hysbysiad blaengar a hawdd ei ddarllen sy'n datgan y pris i bob uned ar gyfer pob un o'r rhain
 • unrhyw elfen o'r pris gwerthu, na ellir ei chyfeirio at bwysau

Unedau maint perthnasol ar gyfer cynhyrchion penodol at ddiben diffinio 'pris uned'

BWYD A DIOD:

CynnyrchUnedau
Bisgedi a theisen frau (ac eithrio lle mae'n cael ei werthu wrth y nifer)100g
Bara (ac eithrio lle mae'n cael ei werthu wrth y nifer)100g
Cynhyrchion grawnog brecwast (ac eithrio lle bo angen nodi maint wrth y nifer)100g
Siocled a melysion siwgwr100g
Coffi100g neu ml
Pysgod, bwyd môr a chramenogion wedi coginio neu'n barod i'w bwyta100g
Cig weedi'i goginio neu'n barod i'w fwyta gan gynnwys helwriaeth a dofednod100g
Hufen a dewisiadau eraill yn lle hufen nad ydynt yn gynhyrchion llaeth100ml
Dipiau a phâst ac eithrio brasterau bwytadwy100g
Cymysgeddau saws sych100g
Noddion cyflasu10ml
Lliwiau bwyd10ml
Suddion ffrwythau, diodydd meddal100ml
Salad ffres wedi'i brosesu100g
Perlysiau10g
Hufen iâ a melysfwydydd100g neu ml
Piclau100g
Pasteiod, pastenni, rholiau selsig, pwdinau a fflaniau sy'n dangos eu maint net (ac eithrio lle gwerthir nhw wrth eu nifer)100g
Creision tatws a chynnyrch tebyg sy'n cael eu hadnabod yn gyffredin fel bwydydd snac100g
Cyffeithiau gan gynnwys mêl100g
Melysfwydydd sy'n barod i'w bwyta100g neu ml
Sawsau, olewau bwytadwy100ml
Cawliau100g
Sbeisys10g
Te a diodydd eraill a baratöir gyda hylif100g
Gwinau, gwin pefriol, gwin licor, gwin cadarn75cl
Dyfroedd, gan gynnwys dyfroedd sba a dyfroedd awyredig100ml

EITEMAU NAD YDYNT YN FWYD:

CynnyrchUnedau
Balast, lle y'i gwerthir wrth y cilogram1,000cg
Glo, lle y'i gwerthir wrth y cilogram50cg
Cynhyrchion cosmetig ac eithrio cynhyrchion colur100g neu ml
Tybaco rholioâ llaw a phib100g
Olewon iro heblaw am olewon ar gyfer motorau tanio mewnol100ml
Cynhyrchion colur (ac eithrio lle y'i gwerthir wrth y nifer)100g neu ml
Hadau yn hytrach na hadau pys, ffa, gwair ac adar gwyllt10g

Rhestr anghyfyngol o gynhyrchion sy'n destun nodi maint a phrisio uned

Mae'n rhaid i unrhyw becyn sy'n dangos nod 'e' (sy'n datgan ei fod wedi'i bacio gan ddilyn gofynion llym deddfwriaeth ynghylch maint cyfartalog) gael ei nodi gyda maint, o ran pwysau neu gyfaint, o fewn gofynion Deddf Pwysau a Mesurau 1985.Gweler ein taflen 'Nwyddau wedi'u pecynnu - gofynion y system maint cyfartalog' am ragor o wybodaeth. 

Mae angen nodi'r rhan fwyaf o fwydydd a diodydd pecynedig gyda maint.

Y prif gynhyrchion di-fwyd sy'n gorfod dangos nod maint wrth pwysau net, cyfaint neu gapasiti yw'r rhai sy'n dilyn (yn amodol ar eithriadau penodol):

 • cynhyrchion adeiladu (gan gynnwys tywod a balast arall, craidd caled a cherrig mân, morter sment rhag-gymysgedig, concrid rhag-gymysgedig, a sment Portland)
 • cynhyrchion addurno (gan gynnwys paentiau, enamelau a lacrau, toddyddion paent, tynwyr a theneuwyr paent, farnisiau a chynhyrchion tebyg, cadwolion pren, mudwr rhwd, a hylif fferru)
 • tanwydd/olew a chynhyrchion car (gan gynnwys tanwydd hylifol, olew iro, cymysgeddau o danwydd/olew, irad iro a gwrth-rew)
 • cynhyrchion tanwydd-soled (glo, golosg a thanwyddau soled a geir o'r rhain )
 • cynhyrchion amaethyddol (gan gynnwys deunyddiau calchio amaethyddol, gwrteithiau rhag-baciedig, gwrteithiau hylifol, hadau a cheirch wedi'u rhostio)
 • dosbarthywyr erosol
 • cynhyrchion glanhau (gan gynnwys sebon cartref, glanedyddion, cyflyrwyr a chynorthwyon ystreulio, canyddion, powdrau glanhau a sgwrio, llathryddion a chynhyrchion tebyg, a diheintyddion)
 • cosmetigau (gan gynnwys persawrau, sebon, pwdwr talc, siampw, pâst dannedd, a diaroglyddion)
 • bwydydd i anifeiliaid anwes ac adar
 • edafedd gwau a rwg
 • tybaco ar gyfer pibau a sigareti a rolir â llaw neu drwy ddefnyddio dyfais a weithredir â llaw yn unig
 • hefyd mae angen nodi aml-becynnau a phecynnau sawl-eitem amrywiol yn cynnwys maint o'r un cynnyrch o ran maint

Mae angen nodi'r dilynol gyda'u nifer:

 • sierwts, sigareti, a sigârs
 • deunydd postio (papur a chardiau i'w defnyddio wrth gyfathrebu) ac amlenni
 • hoelion (neu wrth eu pwysau)

Mae'n rhaid nodi'r dilynol yn ôl eu hyd:

 • rhwymiad bias, lastig, rhuban, tâp, ac edau gwnï

Gellir canfod gwybodaeth fanwl yn Neddf Pwysau a Mesurau 1985, Atodlenni 4-7, ac mewn Gorchmynion a Rheoliadau a wneir dan y Ddeddf honno.

Cosbau

Mae methu cydymffurfio â'r gofynion hyn yn dramgwydd troseddol. Y gosb fwyaf ar gollfarn yn Llys yr Ynadon yw dirwy o £5,000 i bob trosedd.Y gosb fwyaf ar gollfarn yn Llys y Goron yw dirwy ddiderfyn ac/neu ddwy flynedd yn y carchar.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Pwysau a Mesurau1985

Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995

Gorchymyn Nodi Prisiau 2004

Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw