Masnachu Teg

Gwerthu ceir ail-law

Mae'n rhaid i gerbydau ail-law sydd ar werth gael eu disgrifio'n gywir, ac mae'n rhaid iddynt hefyd fod yn ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Os ydych yn gwerthu cerbydau ail-law, mae'r disgrifiadau a roddwch i'r cerbydau'n cael eu rheoli gan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Darn pellgyrhaeddol o ddeddfwriaeth yw'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr ddefnyddio arferion masnachol sy'n camarwain mewn perthynas â nwyddau a gwasanaethau.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn rhoi cyfnod canslo 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o 'gontractau o bell' (er enghraifft, trwy'r rhyngrwyd) a 'chontractau oddi ar y safle' (er enghraifft, yng nghartref defnyddiwr).

Mae gennych hefyd gyfrifoldeb i sicrhau bod y cerbyd a werthwch yn ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr, a dylech fod yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau cyfreithiol i ddefnyddwyr pan fydd pethau'n mynd o chwith.

Y gyfraith

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn creu troseddau i fasnachwyr sy'n camarwain defnyddwyr. Gellid ystyried bod gweithred neu anweithred yn gamarweiniol os yw'n effeithio neu'n debygol o effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw 'benderfyniad trafodaethol' arall, fel y'i hadwaenir yn y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr).

Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf darparu gwybodaeth anwir neu ddefnyddio disgrifiad anghywir, neu hepgor ffeithiau am gynnyrch neu wasanaeth y byddai angen i ddefnyddiwr wneud penderfyniad trafodaethol ynglyn ag ef. 'Penderfyniad trafodaethol' yw unrhyw benderfyniad a wneir gan y defnyddiwr ynglyn â phrynu'r cynnyrch neu arfer hawl gytundebol mewn perthynas â'r cynnyrch, gan gynnwys penderfyniadau i beidio â gweithredu. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' i gael rhagor o wybodaeth.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn mynnu bod gwybodaeth fanwl yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr ac yn cyflwyno cyfnod canslo 14 diwrnod ar gyfer contractau oddi ar y safle a chontractau o bell. Yn ogystal, mae'r Rheoliadau hyn yn gwahardd defnyddio llinellau ffôn cymorth cyfradd uchel a defnyddio'r hyn a elwir yn ddewisiadau negyddol i werthu cynhyrchion ychwanegol sy'n atodol i'r prif gontract. Bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o fusnesau sy'n llunio contractau gyda defnyddwyr, ni waeth ble a sut y llunnir y contract.

Mae Deddf Traffig Ffyrdd 1988 a Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn creu rhwymedigaeth ar fasnachwr i sicrhau bod unrhyw gerbyd a werthir ganddo'n ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr.

Mae Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 yn amlinellu eich rhwymedigaethau fel masnachwr i ddefnyddiwr pan fyddwch yn cyflenwi nwyddau. Mae hefyd yn cynnwys y camau unioni sydd ar gael i ddefnyddwyr pan fydd pethau'n mynd o chwith.

Disgrifiadau cyffredinol

Mae defnyddio 'arferion masnachol annheg' yn mynd yn groes i'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr. Bydd arfer yn annheg os ystyrir ei fod yn un o'r canlynol:

 • 'gweithred gamarweiniol' (os yw'n cynnwys gwybodaeth anwir neu gamarweiniol ac felly'n gelwyddog, neu os yw'n twyllo neu'n debygol o dwyllo defnyddiwr)
 • 'anweithred gamarweiniol' (os yw'n hepgor gwybodaeth y byddai ei hangen ar ddefnyddiwr cyffredin i wneud penderfyniad trafodaethol gwybodus)

Dyma enghreifftiau nodweddiadol o weithredoedd camarweiniol wrth werthu cerbyd ail-law:

 • rhoi gwybodaeth anwir ynglyn â nifer y milltiroedd y mae cerbyd wedi'u teithio. Gweler 'Milltiredd cerbydau ail-law' i gael cyfarwyddyd manylach ar broblemau cyffredin sy'n gysylltiedig ag odomedrau ac, yn arbennig, defnyddio ymwrthodiadau
 • dweud bod cerbyd mewn cyflwr rhagorol pan eich bod yn ymwybodol o ddiffyg sydd eisoes yn bodoli
 • camarwain defnyddwyr ynglyn â'u hawliau statudol trwy ddefnyddio datganiadau fel 'gwerthir fel y'i gwelir' neu 'werthiant masnach'

Dyma enghreifftiau cyffredin o anweithred gamarweiniol:

 • methu â hysbysu defnyddiwr bod car wedi bod yng Nghategori C neu Gategori D (colled lwyr) yswiriant yn flaenorol
 • methu â hysbysu'r defnyddiwr am wir filltiredd cerbyd os ydych yn ymwybodol o anghysondeb yn yr hanes milltiredd

Gall y gweithredoedd a'r anweithredoedd camarweiniol hyn gael eu gwneud ar lafar, yn ysgrifenedig, trwy ddarluniad, neu drwy oblygiad. Gellir eu gwneud gan unrhyw un yn eich busnes a gall yr aelod o staff sy'n gwneud y datganiadau camarweiniol a swyddogion y cwmni gyflawni troseddau.

Sut gall masnachwr osgoi cyflawni trosedd?

Mae'r Rheoliadau'n darparu amddiffyniad i'r masnachwr bod y drosedd wedi'i chyflawni o ganlyniad i gamgymeriad, dibyniaeth ar wybodaeth a gyflenwyd iddo, gweithred neu ddiffyg gan unigolyn arall, damwain neu ryw achos arall y tu hwnt i reolaeth y masnachwr - a'i fod wedi cymryd yr holl ragofalon rhesymol ac arfer yr holl ddiwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r cyfryw drosedd ei hun neu gan unrhyw unigolyn sydd o dan ei reolaeth.

Yn syml, mae hyn yn golygu y dylai proses fodoli i osgoi arferion masnachol annheg, a dylai'r broses honno gael ei dilyn gan bob gweithiwr. Gallai camau nodweddiadol gynnwys:

 • cynnal archwiliadau hanes MOT ar dudalennau'r DVSA ar y wefan GOV.UK (ond cofiwch, er bod tystysgrif MOT ddilys neu hanes gwasanaeth dilys yn helpu i asesu cyflwr cerbyd, ni ddylid dibynnu arni/arno fel arwydd bod cerbyd yn addas i'r ffordd fawr)
 • cysylltu â masnachwyr sydd wedi rhoi gwasanaeth i'r cerbyd yn flaenorol i gadarnhau bod yr hanes gwasanaeth yn gywir 
 • sicrhau bod yr holl staff wedi'u hyfforddi a bod yr holl fanylion perthnasol ynglyn â cherbyd ar gael iddynt
 • sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw o unrhyw archwiliadau a gynhaliwch

Gweler 'Milltiredd cerbydau ail-law' ar gyfer camau penodol y gellir eu cymryd mewn perthynas â dangosyddion odomedr ar gerbydau ail-law.

Diogelwch - eich cyfrifoldebau

Mae Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn creu troseddau i fasnachwyr sy'n cyflenwi cynhyrchion anniogel. Mae Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i unrhyw unigolyn werthu cerbyd sy'n anaddas i'r ffordd fawr, ei gynnig i'w werthu neu ei gyflenwi a'i amlygu i'w werthu.

Os oes gennych gerbyd ar eich blaengwrt sy'n anniogel neu'n anaddas i'r ffordd fawr, fe allech fod yn cyflawni trosedd.

Os oes gennych gerbyd sydd i'w werthu ar gyfer rhannau sbâr neu i'w atgyweirio, mae'n rhaid nodi hyn yn eglur ac ni ddylid ei werthu gydag MOT na threth ffordd. Ni ddylech ganiatáu i'r cerbyd gael ei yrru i ffwrdd o'ch safle.

Gwarantau a hawliau cyfreithiol

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 yw un o'r prif ddarnau o ddeddfwriaeth defnyddwyr sy'n ymdrin â rhwymedigaethau masnachwr i ddefnyddiwr pan fydd yn gwerthu nwyddau.

Yn ei hanfod, mae'r ddeddf yn datgan bod yn rhaid i unrhyw nwyddau a werthwch fod:

 • o ansawdd boddhaol
 • yn addas i'w diben
 • fel y'u disgrifiwyd

Mae'n rhaid bod gennych hawl gyfreithiol i werthu'r cerbyd hefyd.

Os na fydd cerbyd a werthwch yn bodloni un neu fwy o'r uchod, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch i ddatrys y problemau. Os na fyddwch yn gwneud hynny, gall defnyddiwr fynd â chi i'r llys am dor-contract.

Gan ddibynnu ar nifer o ffactorau, fel yr adeg pan ddaw diffyg i'r amlwg, mae'r camau unioni sydd ar gael i'r defnyddiwr yn cynnwys atgyweiriad, amnewidiad, neu ad-daliad llawn neu rannol. Mae'r Ddeddf hefyd yn datgan os yw'r defnyddiwr yn dangos bod y cerbyd yn ddiffygiol mewn rhyw ffordd a'i fod yn hawlio atgyweiriad, amnewidiad, neu ad-daliad llawn neu rannol o fewn y chwe mis cyntaf o'i brynu, tybir yn awtomatig y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon oni bai y gallwch brofi fel arall. Gelwir hyn yn 'wrthdroi'r baich profi'. Ar ôl chwe mis, y defnyddiwr sy'n gorfod profi y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon. Bydd gan ddefnyddiwr hyd at chwe blynedd o ddyddiad y contract i gyflwyno hawliad llys.

Bydd unrhyw warant y byddwch yn ei darparu'n rhad ac am ddim neu'n ei gwerthu ar wahân gyda cherbyd yn ychwanegol at hawliau cyfreithiol defnyddiwr. Ni allwch wrthod ymdrin â chwyn oherwydd ei bod wedi'i heithrio o warant neu oherwydd bod cyfnod y warant wedi dod i ben. Mae unrhyw warant a roddwch yn gyfreithiol gyfrwymol. 

Mae'n rhaid i chi beidio â cheisio cyfyngu ar hawliau defnyddiwr trwy ddefnyddio ymadroddion fel 'gwerthir fel y'i gwelir' neu 'werthiant masnach.'

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Gwerthu o bell

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn creu gofyniad i ddarparu rhestr o wybodaeth i ddefnyddwyr cyn iddynt lunio contract ar y safle, contract oddi ar y safle (er enghraifft, yng nghartref defnyddiwr) neu gontract o bell (er enghraifft, trwy'r rhyngrwyd neu dros y ffôn). Yn ogystal, mae'r Rheoliadau'n gwahardd defnyddio llinellau ffôn cymorth cyfradd uchel a'r hyn a elwir yn ddewisiadau negyddol (blychau wedi'u ticio o flaen llaw) i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr sy'n atodol i'r prif gontract.

Mae'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi neu sicrhau ei bod ar gael i ddefnyddwyr yn cynnwys pethau fel:

 • eich manylion adnabod (enw masnachu)
 • cyfeiriad daearyddol
 • rhif ffôn
 • cyfeiriad e-bost
 • prif nodweddion y nwyddau neu'r gwasanaethau
 • cyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau, gan gynnwys yr holl drethi (TAW er enghraifft)
  - os nad yw'r pris yn hysbys, sut y caiff ei gyfrifo
 • yr amser y byddwch yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau neu'r gwasanaethau

Os oes gwarantau neu wasanaethau ôl-werthu ar gael, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y defnyddiwr yn ymwybodol o'r rhain ac unrhyw amodau perthnasol.

Os ydych chi'n gwerthu cerbydau trwy ddulliau o bell, mae'n ofynnol i chi roi cyfnod canslo 14 diwrnod i'r defnyddiwr. O ran contractau gwerthu, bydd y cyfnod canslo 14 diwrnod yn dod i ben 14 diwrnod ar ôl y diwrnod pryd y meddiannodd y defnyddiwr y nwyddau. Mae hefyd yn bwysig nodi os nad ydych yn datgan bod y defnyddiwr yn gyfrifol am ddychwelyd y cerbyd i chi ar ei draul ei hun ar ôl canslo, mae'n bosibl y gallai hawlio yn eich erbyn am unrhyw gostau rhesymol a gafwyd wrth wneud hyn. Gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell' i gael rhagor o wybodaeth.

Cynnig credyd

Mae deddfwriaeth arall bwysig yn bodoli os ydych yn gwerthu cerbydau trwy drefniant cyllid. Os ydych yn cynnig credyd, neu'n cyflwyno pobl i ffynonellau credyd, mae angen i chi gael eich awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) - gweler 'Credyd a materion ariannol eraill'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Deddf Traffig Ffyrdd 1988

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw