Masnachu Teg

Cyflenwi gwasanaethau / nwyddau gyda gwasanaethau

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall eich rhwymedigaethau pan fydd defnyddiwr yn prynu gwasanaethau (neu nwyddau a gyflenwyd gyda gwasanaethau) oddi wrthych

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ynglyn â'r hawliau a'r rhwymedigaethau sy'n codi pan fydd defnyddiwr yn prynu gwasanaethau gan fasnachwr, gan gynnwys pan gyflenwir nwyddau yn rhan o wasanaeth. Mae'n ateb cwestiynau a ofynnir yn aml gan fasnachwyr ynglyn â'u rhwymedigaethau tuag at y defnyddiwr unigol.

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Bydd y rheolau sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol yn newid ar 1 Hydref 2015 ar gyfer contractau a wneir o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Bydd un set o reolau'n berthnasol i bob contract sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gan gynnwys contractau gwerthu, hurio, hurbwrcasu a gwaith / deunyddiau. Bydd rheolau newydd yn berthnasol hefyd i gyflenwi gwasanaethau, ac mae'r Ddeddf yn amlinellu, am y tro cyntaf, rheolau penodol yn ymwneud â chynnwys digidol.

Er bod y ddeddfwriaeth newydd yn cyflwyno llawer o newidiadau, y darlun cyffredinol yw y bydd hawliau defnyddwyr mewn perthynas â chyflenwi nwyddau a gwasanaethau'n aros yn debyg i'r rhai hynny sy'n berthnasol yn awr. O ran y rhan fwyaf o fasnachwyr, y newidiadau mwyaf arwyddocaol fydd mwy o eglurder ynglyn â'r hawl i wrthod nwyddau a phryd y collir yr hawl honno, a'r rhagdybiaeth newydd na ddylai defnyddwyr orfod derbyn ymgeisiau niferus i atgyweirio neu amnewid. Bydd yr hawl i wrthod yn ddarostyngedig i gyfnod 30 niwrnod sefydlog, a bydd y camau unioni presennol, sef atgyweirio, amnewid, ad-dalu'n rhannol a diddymu, yn parhau i fod yn effeithiol. Pan fydd defnyddiwr sydd wedi colli'r hawl i wrthod yn gofyn am atgyweiriad neu amnewidiad, bydd gan y masnachwr un cyfle yn unig i gael hyn yn iawn cyn i'r hawl i wrthod gael ei hadfer.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

 • 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau - o 1 Hydref 2015 ymlaen'
 • 'Cyflenwi gwasanaethau - o 1 Hydref 2015 ymlaen'
 • 'Cynnwys digidol - o 1 Hydref 2015 ymlaen'

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud â'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus hefyd.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatáu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny - er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer gwerthu ceir i'ch cwsmeriaid neu'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi llafur wrth adeiladu wal.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn nad yw'n gweithredu at ddibenion busnes wrth ymwneud â masnachwr. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy sefydlu cyfrif busnes i brynu gwasanaeth), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Os yw'r masnachwr eisiau honni nad defnyddiwr yw'r prynwr a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, y masnachwr sydd â'r baich o brofi hyn.

Ffurfio contract

Y CONTRACT

Pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrth fasnachwr, bydd y ddau'n ffurfio contract cyfrwymol. Gellir diffinio contract fel cytundeb rhwng dau barti neu fwy y bwriedir iddo fod yn gyfreithiol rwymol. Gallai'r contract gynnwys amryw 'delerau penodol' a 'thelerau ymhlyg'. Telerau penodol yw'r rhai hynny y cytunwyd arnynt yn benodol gan y ddau barti - er enghraifft, y pris yn y rhan fwyaf o gontractau neu ddyddiad cwblhau cytunedig. Telerau ymhlyg yw'r rhai hynny yr ystyrir eu bod yn bodoli hyd yn oed os nad ydynt wedi'u cytuno'n benodol, naill ai oherwydd eu bod yn adlewyrchu bwriadau amlwg y partïon ac yn angenrheidiol er mwyn i'r contract weithio, neu oherwydd bod y gyfraith yn eu cymhwyso i'r contract. Fel arfer, cyfeirir at y telerau sy'n gyfreithiol ymhlyg fel hawliau defnyddwyr neu hawliau statudol, ac maent yn ymdrin â materion fel safon y gwaith, y pris a'r amser cwblhau, yn ogystal ag ansawdd unrhyw nwyddau a gyflenwyd yn rhan o wasanaeth a'u haddasrwydd i'w diben.

Er mwyn i amod penodol fod yn gyfrwymol, mae'n rhaid iddo fod yn rhan amlwg o'r contract ac yn gyfreithiol. Nid yw telerau a roddir i ddefnyddiwr ar ôl i'r contract gael ei lunio (er enghraifft, telerau a ysgrifennwyd ar gefn derbynneb yn unig) yn rhan o'r contract ac nid oes ganddynt unrhyw effaith.

Nid oes rhaid i gontract fod yn ysgrifenedig, ond pan geir telerau penodol allweddol, mae'n ddoeth nodi'r rhain yn ysgrifenedig er mwyn osgoi dadl yn ddiweddarach.

Cyfeirir at fethiant i gydymffurfio â thelerau contract fel tor-contract ac, fel arfer, bydd yn rhaid i'r unigolyn sy'n cyflawni'r tor-contract ei unioni mewn rhyw ffordd.

SUT CAIFF Y CONTRACT EI LUNIO?

Yr elfen hanfodol wrth ffurfio contract yw'r cytundeb (sy'n cynnwys cynnig a derbyniad). Mae angen o leiaf ddau barti (fel y masnachwr a'r defnyddiwr). Bydd un ohonynt (y cynigiwr) yn gwneud cynnig, y bydd y llall (y derbyniwr cynnig) yn ei dderbyn. Mynegiant o barodrwydd i lunio contract yw cynnig, a wneir gyda'r bwriad iddo ddod yn gyfrwymol ar y cynigiwr cyn gynted ag y bydd y derbyniwr cynnig yn ei dderbyn.

Pan fydd masnachwr yn hysbysebu gwasanaethau (er enghraifft, mewn rhestr brisiau), bydd hynny fel arfer yn rhoi'r hyn y cyfeirir ato fel 'gwahoddiad i drin' i ddefnyddwyr. Yna, gall y defnyddiwr wneud cynnig i brynu'r gwasanaethau. Ar yr adeg hon, nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y masnachwr i dderbyn y cynnig - llunnir contract os a phryd y bydd y masnachwr yn derbyn.

Weithiau, mae'r broses yn gweithio'r ffordd arall - hynny yw, mae'r masnachwr yn gwneud cynnig i'r defnyddiwr a llunnir contract pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y cynnig.

O dan y contract, bydd y defnyddiwr yn cytuno i dalu swm o arian i'r masnachwr a/neu wneud rhywbeth arall yn ddychwelyd am y gwasanaethau a gyflenwir gan y masnachwr. Adwaenir yr ymrwymiad hwn fel 'ystyriaeth' yn y contract. Os nad oes ystyriaeth (hynny yw, os bydd masnachwr yn cynnig cyflenwi gwasanaethau'n gwbl rydd o unrhyw dâl neu rwymedigaeth arall), nid oes contract o gwbl.

BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDD Y DEFNYDDIWR YN NEWID EI FEDDWL?

Fel arfer, nid oes gan ddefnyddiwr hawl awtomatig i newid ei feddwl a chanslo contract; felly, os bydd hyn yn digwydd, ystyrir ei fod yn torri'r contract. Fodd bynnag, ceir hawl awtomatig i ganslo mewn rhai achosion arbennig, gan gynnwys y rhan fwyaf o gontractau defnyddwyr a wneir o bell (er enghraifft, trwy archeb bost neu'r rhyngrwyd) neu yng nghartref defnyddiwr ac ati. Gweler 'Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol 2013' isod.

Os bydd defnyddiwr yn canslo'r contract yn anghyfreithlon, gall y masnachwr hawlio'r costau rhesymol a gafwyd. Pan na all y masnachwr adennill y gwerthiant a gollwyd (er enghraifft, trwy wneud archeb arall yn lle'r un a ganslwyd), mae'n bosibl y bydd yn gallu hawlio elw a gollwyd hefyd. Os yw'r defnyddiwr wedi gwneud taliad llawn neu rannol o flaen llaw, gall y masnachwr gadw digon i dalu am y colledion hyn yn unig ac mae'n rhaid iddo ad-dalu'r gwahaniaeth.

Y telerau ymhlyg

O dan Ddeddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982, mae rhai telerau'n gyfreithiol ymhlyg ym mhob contract ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. Mae'n rhaid i fasnachwr sy'n cyflenwi gwasanaeth fodloni'r safonau canlynol:

 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni gyda gofal a sgìl rhesymol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r masnachwr, o leiaf, weithio i'r un safon ag unrhyw unigolyn rhesymol gymwys yn y grefft honno neu'r proffesiwn hwnnw. Nid yw'r gyfraith yn awgrymu y bydd unrhyw ganlyniad penodol yn cael ei gyflawni (er enghraifft, ni fydd meddyg cymwys yn gallu trin pob claf yn llwyddiannus o reidrwydd), ond bydd llawer o gontractau'n cynnwys telerau penodol ynglyn â'r canlyniad y gall y cwsmer ei ddisgwyl gan y gwasanaeth. Er mwyn lleihau'r perygl o anghytundeb gymaint â phosibl, dylid datgan yn eglur lle y cytunwyd ar ganlyniad penodol a lle y ceir perygl o beidio â chyflawni'r canlyniad a ddymunir
 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gynnal o fewn amser rhesymol. Yn aml, bydd contract yn nodi dyddiad neu amser i'r gwasanaeth gael ei gyflawni neu ei gwblhau. Lle na cheir cytundeb ynglyn ag amser, mae'n rhaid i'r raddfa amser fod yn rhesymol serch hynny. Bydd yr hyn sy'n rhesymol yn dibynnu ar y math o wasanaeth a'r holl amgylchiadau eraill perthnasol
 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni am bris rhesymol. Unwaith eto, bydd contract yn pennu pris yn aml, neu'n nodi'n eglur sut y cyfrifir y pris (er enghraifft, cyfradd yr awr). Lle na chytunir ar y pris o flaen llaw, mae'n rhaid iddo fod yn rhesymol. Yn nodweddiadol, bernir hyn o gymharu â'r prisiau y gallai masnachwyr eraill tebyg fod wedi eu codi

Yn ogystal, ceir llawer o achosion lle y cyflenwir nwyddau yn rhan o gontract ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. Er enghraifft, cyflenwir nwyddau fel arfer yn rhan o gontract ar gyfer cynnal a chadw neu wella cartrefi, a chyflenwir rhannau fel arfer pan fydd cerbyd yn cael gwasanaeth. Mae rhai telerau'n gyfreithiol ymhlyg mewn perthynas â nwyddau a gyflenwir yn rhan o wasanaeth.

Mae'n rhaid i'r unigolyn sy'n cyflenwi'r nwyddau feddu ar yr hawl i wneud hynny, ac mae'n rhaid i'r nwyddau:

 • gyfateb i'r disgrifiad. Mae'n rhaid i'r nwyddau fod 'fel y'u disgrifiwyd'. Os yw'r disgrifiad yn anwir, mae'n bosibl y bydd trosedd wedi'i chyflawni hefyd
 • bod o ansawdd boddhaol. Mae'n rhaid i nwyddau fod o safon y byddai unigolyn rhesymol yn ei hystyried yn foddhaol. Mae ansawdd yn cynnwys materion fel:
  - golwg a gorffeniad
  - rhydd o fân ddiffygion
  - diogelwch
  - gwydnwch
  Wrth asesu ansawdd, mae'n rhaid ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys pris a disgrifiad. O ran contractau defnyddwyr, gellir ystyried hysbysebion y gweithgynhyrchwr hefyd
 • bod yn addas i'r diben. Pan fydd defnyddiwr yn mynegi bod angen nwyddau ar gyfer diben penodol, neu lle y mae'n amlwg bod nwyddau wedi'u bwriadu ar gyfer diben penodol a bod y masnachwr yn eu cyflenwi i fodloni'r gofyniad hwnnw, dylai'r nwyddau fod yn addas i'r diben penodedig hwnnw

Camau unioni yn achos tor-contract

Os bydd y masnachwr yn torri'r contract trwy gyflenwi gwasanaethau neu nwyddau nad ydynt yn bodloni'r safonau sy'n ofynnol, gall y defnyddiwr ddisgwyl i'r masnachwr unioni'r sefyllfa.

Mae gan y defnyddiwr yr hawl i wrthod nwyddau nad ydynt yn bodloni'r safon sy'n ofynnol oni bai ei fod wedi cadarnhau'r contract. Diffinnir cadarnhad isod.

Pan fydd defnyddiwr yn gwrthod nwyddau, fe all hawlio iawndal am ei golledion. Fel arfer, cost amnewid nwyddau fydd hyn, ynghyd ag unrhyw golledion rhagweladwy a gafwyd. Gallai'r colledion hyn gynnwys cost symud nwyddau diffygiol ymaith a gosod rhai eraill yn eu lle, ac unrhyw ddifrod i eiddo neu anaf personol a achoswyd gan y nwyddau. Rhyddheir y defnyddiwr o'i holl rwymedigaethau sy'n weddill o dan y contract hefyd - er enghraifft, unrhyw daliadau sy'n weddill am y gwasanaeth.

Os na fydd y gwasanaeth yn bodloni'r safon sy'n ofynnol, gall y defnyddiwr ddewis terfynu'r contract ac yna hawlio cost cynnal gwaith unioni a/neu gwblhau gan fasnachwr arall.

Yn y lle cyntaf, fodd bynnag, bydd y masnachwr fel arfer yn cynnig gwneud gwaith ychwanegol i gywiro unrhyw ddiffygion, ac atgyweirio neu amnewid unrhyw nwyddau sy'n ddiffygiol. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn datrys y broblem er boddhad y ddwy ochr.

BETH YW CADARNHAD?

Pan fydd cadarnhad yn digwydd, bydd y defnyddiwr yn colli'r hawl i wrthod nwyddau, er y gallai gadw'r hawl i gael iawndal neu ryw fath arall o gam unioni.

Bydd cadarnhad yn digwydd pan fydd y defnyddiwr, gan wybod bod tor-contract, yn dewis cadw'r nwyddau a pheidio â'u gwrthod. Gall cadarnhad ddigwydd os daw'r defnyddiwr yn ymwybodol o dor-contract ond nad yw'n cwyno o fewn amser rhesymol.

CAMAU UNIONI PAN NA ALL Y DEFNYDDIWR WRTHOD Y NWYDDAU

Yn achos tor-contract lle mae'r defnyddiwr wedi colli ei hawl i wrthod nwyddau, caiff hawlio iawndal gan y masnachwr. Mae'r un rheolau'n berthnasol os oes gan y defnyddiwr yr hawl i wrthod y nwyddau ond ei fod yn dewis peidio â gwneud hynny. Swm yr iawndal fydd y swm sy'n angenrheidiol i unioni'r tor-contract. Fel arfer, cost atgyweirio neu amnewid fydd hyn - neu ad-daliad rhannol ynghyd ag iawndal am unrhyw golledion eraill a ddioddefwyd.

Os byddai atgyweirio neu amnewid yn unioni'r tor-contract a bod y masnachwr yn cynnig hyn, disgwylir i'r defnyddiwr ei dderbyn fel arfer.

CAMAU UNIONI YCHWANEGOL AR GYFER DEFNYDDWYR

O dan Ran 1B Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982, ceir camau unioni ychwanegol ar gyfer defnyddwyr lle y cyflenwir nwyddau'n rhan o gontract ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. Yn yr amgylchiadau hyn, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr fynnu unrhyw un o'r canlynol:

 • atgyweiriad neu amnewidiad
 • gostyngiad yn y pris i swm priodol gan ystyried y diffyg
 • diddymu'r contract (hynny yw, dychwelyd y nwyddau, ad-daliad rhannol neu lawn, ac iawndal, os yw'n briodol)

Os yw'r defnyddiwr yn dewis un o'r camau unioni hyn, ac os canfyddir y diffyg o fewn chwe mis o ddanfon i'r defnyddiwr, tybir yn awtomatig bod y diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon oni bai bod y masnachwr yn gallu profi fel arall. Os oes mwy na chwe mis wedi mynd heibio, mae'n rhaid i'r defnyddiwr brofi y bu'r diffyg yno ar yr adeg danfon (hyd yn oed os nad oedd yn amlwg bryd hynny).

Os yw'r defnyddiwr yn dewis atgyweiriad neu amnewidiad, mae'n rhaid i'r masnachwr wneud hyn o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr. Mae'n rhaid i'r masnachwr dalu'r holl gostau perthnasol hefyd - er enghraifft, llafur, tâl post, ac ati.

Pan fydd defnyddiwr yn mynnu atgyweiriad neu amnewidiad, ond y byddai'r cam unioni hwnnw'n anghymesur, byddai gan y masnachwr yr hawl i gynnig un o'r camau unioni eraill iddo. Er enghraifft, os yw defnyddiwr yn mynnu atgyweiriad, ond y byddai'n rhatach amnewid yr eitem yn hytrach na'i hatgyweirio, gallai'r masnachwr gynnig amnewidiad. Gall y defnyddiwr fynnu gostyngiad yn y pris neu ddiddymiad dim ond lle mae cost atgyweirio neu amnewid yn anghymesur neu lle na ddarperir atgyweiriad/amnewidiad o fewn cyfnod rhesymol. (Mae diddymu'n dirwyn y contract i ben, felly bydd y defnyddiwr yn dychwelyd y nwyddau a bydd y masnachwr yn rhoi ad-daliad).

Eithriadau - pryd na all defnyddiwr hawlio

Ni all defnyddiwr hawlio lle nad yw'r gwasanaeth yn cyflawni'r canlyniad a ddymunwyd ganddo, os cynhaliwyd y gwasanaeth gyda gofal a sgìl rhesymol, oni bai y cytunwyd ar y canlyniad hwnnw yn gyntaf.

Os bydd defnyddiwr yn gofyn i fasnachwr ddarparu gwasanaeth gan ddefnyddio deunyddiau neu ddulliau anaddas (er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn gofyn i addurnwr ddefnyddio paent mewnol sydd dros ben ar gyfer tasg baentio y tu allan), ac os yw'r masnachwr yn cytuno i wneud hynny, mae'n eithaf posibl y bydd y defnyddiwr yn siomedig â'r canlyniad. Gall y masnachwr leihau'r perygl o gael cwyn gymaint â phosibl trwy gofnodi, yn ysgrifenedig, bod y defnyddiwr wedi cael gwybod bod y deunyddiau neu'r dulliau'n anaddas a'i fod wedi gofyn i'r masnachwr barhau â'r gwaith er gwaethaf y cyngor hwn.

O ran nwyddau a gyflenwir o dan gontract gwasanaeth, ni all defnyddiwr hawlio am ddiffygion a ddygir i'w sylw cyn eu cyflenwi, neu os yw'r defnyddiwr yn archwilio'r nwyddau cyn eu cyflenwi ac y dylasai unrhyw ddiffygion wedi bod yn amlwg.

Ni all defnyddiwr hawlio am ddifrod a achoswyd ganddo ef neu os yw'n newid ei feddwl yn syml ynglyn ag eisiau'r nwyddau neu'r gwasanaethau.

Ni chaiff defnyddiwr hawlio am ddiffygion sy'n ymddangos o ganlyniad i draul arferol.

Ymdrin â chwynion

O dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009, mae gan fasnachwyr ddyletswydd gyfreithiol i ymateb i gwynion gan ddefnyddwyr cyn gynted â phosibl, a gwneud pob ymdrech i ddatrys y cwynion hynny. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i fasnachwyr ymateb i negeseuon e-bost a llythyrau cwyno, a bod yn rhaid iddynt ddychwelyd galwadau ffôn. Pan fydd cwyn yn ymddangos yn ddilys, dylai'r masnachwr unioni'r sefyllfa'n gyflym. Os bydd y masnachwr yn herio atebolrwydd, dylai roi esboniad eglur o'i resymau.

Rheolau eraill sy'n effeithio ar gontractau defnyddwyr

RHEOLIADAU CONTRACTAU DEFNYDDWYR (GWYBODAETH, CANSLO A THALIADAU YCHWANEGOL) 2013

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi cyfnod ailfeddwl 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o 'gontractau o bell' (y rhai hynny a wneir trwy'r rhyngrwyd ac ati) a 'chontractau oddi ar y safle' (y rhai hynny a wneir yng nghartref defnyddiwr, er enghraifft). Maent hefyd yn mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr, o ran contractau oddi ar y safle a lle mae defnyddwyr yn gwneud cytundeb ar safle busnes masnachwr. Ni chaiff masnachwyr godi taliadau cudd, a cheir codi taliadau ychwanegol gyda chytundeb penodol y defnyddiwr yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell'
 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu oddi ar y safle'
 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu ar y safle'

ESGEULUSTOD

Pan fydd masnachwr yn cyflenwi gwasanaeth, bydd ganddo ddyletswydd gofal i'r defnyddiwr ac eraill y gallai ei waith effeithio arnynt. Os yw ei waith islaw'r safon, mae'n bosibl y bydd hynny'n torri'r ddyletswydd gofal ac fe allai'r sawl sy'n dioddef colled wneud hawliad. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed lle nad oes contract uniongyrchol rhwng y partïon - er enghraifft, lle y gwneir yr hawliad gan un o ffrindiau neu berthnasau'r defnyddiwr, neu lle mae'r masnachwr yn is-gontractiwr nad yw'n gweithio'n uniongyrchol i'r defnyddiwr. Mae'r ddyletswydd gofal yn debyg i'r safon 'gofal a sgìl rhesymol' (gweler 'Y telerau ymhlyg), ac mae'n berthnasol i safon y gwaith yn hytrach na gwarantu canlyniad penodol.

CAMGYFLEU

Camgyflead yw datganiad anwir o ffaith a wneir gan unigolyn neu ei asiant sy'n cymell rhywun arall i lunio contract gydag ef.

Gan ddibynnu ar ba un oedd y camgyflead wedi'i wneud yn dwyllodrus, yn esgeulus neu'n ddiniwed, bydd gan y sawl a ddibynnodd ar y camgyflead yr hawl i gam unioni a allai gynnwys diddymiad, ad-daliad a/neu iawndal.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Ers 1 Hydref 2014, mae'r Rheoliadau hyn wedi darparu hawl unioni camwedd ychwanegol ac amgen i ddefnyddwyr. Pan fydd masnachwr wedi defnyddio arferion gwerthu camarweiniol neu ymosodol, mae'n bosibl y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu ganslo'r contract yn llwyr.

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd ar hawl defnyddwyr i unioni camwedd o dan y Rheoliadau: Arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol - Hawliau preifat newydd i ddefnyddwyr.

DEDDF TELERAU CONTRACT ANNHEG 1977

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn cyfyngu ar allu masnachwr i ddefnyddio telerau contract i gyfyngu eu hatebolrwydd cyfreithiol a chytundebol. Ni chaiff masnachwyr gyfyngu ar atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'u hesgeulustod, ac ni chânt eithrio'r atebolrwydd hwnnw ychwaith.

Mewn contractau defnyddwyr, ni chaiff masnachwyr gyfyngu ar atebolrwydd am dorri'r telerau ymhlyg mewn perthynas â'r disgrifiad o nwyddau, eu hansawdd a'u haddasrwydd i'w diben, ac ni chânt eithrio'r atebolrwydd hwnnw ychwaith. Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn â'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg 2008. (Mae'r rheoliadau hyn yn ymdrin â dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol - gweler'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.)

RHEOLIADAU TELERAU ANNHEG MEWN CONTRACTAU DEFNYDDWYR 1999

Mae'r Rheoliadau hyn, sy'n berthnasol i gontractau defnyddwyr yn unig, yn datgan nad yw defnyddiwr yn rhwym wrth amod safonol mewn contract gyda masnachwr os yw'r amod hwnnw'n annheg. Byddai enghreifftiau o delerau annheg yn cynnwys y canlynol:

 • cymalau cosb sy'n caniatáu i'r masnachwr hawlio mwy na'i golledion gwirioneddol pan fydd defnyddiwr yn torri'r contract
 • telerau sy'n aneglur  neu'n annealladwy
 • telerau sy'n eithrio atebolrwydd am dor-contract
 • telerau sy'n gwrthod eu hawliau cyfreithiol i ddefnyddwyr os nad ydynt yn cydymffurfio â ffurfioldebau o ran amser neu ddull gwneud yr hawliad (er enghraifft, cyflwyno cwyn yn ysgrifenedig trwy ddanfoniad cofnodedig)
 • rhoi'r hawl i'r masnachwr wneud y penderfyniad terfynol mewn anghydfod

Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i delerau a gyd-drafodir gyda defnyddwyr unigol, ac nid ydynt ychwaith yn berthnasol i gynnwys craidd y contract (fel y disgrifiad o'r nwyddau/gwasanaethau a'r pris).

DEDDF DIOGELU DEFNYDDWYR 1987 (RHAN 1)

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn caniatáu i unigolyn hawlio iawndal os caiff ei anafu gan gynnyrch diffygiol. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, gallai hawliad gael ei wneud yn erbyn unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi o'r gweithgynhyrchwr / mewnforiwr i'r manwerthwr.

Gellir hawlio iawndal o dan y Ddeddf hon hefyd ar gyfer difrod i eiddo personol (ond nid difrod i eiddo busnes).

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Nwyddau anniogel - atebolrwydd'.

DEDDF CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTïON) 1999

Mae'r ddeddf hon yn rhoi hawliau i unrhyw un y bwriadwyd iddo elwa ar y trafodyn. Er enghraifft, os bydd rhywun yn prynu gwasanaeth yn anrheg i ffrind a bod y gwasanaeth yn cael ei gynnal i safon wael, gall derbynnydd neu brynwr yr anrheg gymryd camau ar gyfer tor-contract (cyn belled ag yr eglurwyd mai anrheg oedd y gwasanaeth). Gall masnachwyr ddefnyddio telerau contract i eithrio hawliau trydydd partïon, ond, yn ymarferol, bydd yn aml yn symlach (a darparu gwell profiad cwsmer) i'r masnachwr ymdrin yn uniongyrchol â derbynnydd anrheg.

MANYLION ADNABOD Y MASNACHWR

Mae angen i'r defnyddiwr wybod, neu allu darganfod, pwy y mae'n ymdrin ag ef. Mae'n rhaid i fanylion adnabod a chyfeiriad masnachwr gael eu harddangos yn ei fan busnes, ar ddogfennau busnes allweddol ac ar wefannau. Mae'n rhaid sicrhau hefyd bod y wybodaeth hon ar gael i ddefnyddwyr cyn i gontract gael ei lunio a phryd bynnag y bydd defnyddiwr yn gofyn amdani. Gweler 'Enwau cwmni a busnes'.

Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gwmni cyfyngedig a bod achos o dor-contract yn digwydd, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr hawlio yn erbyn cyfarwyddwyr y busnes fel unigolion. Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gweithredu fel asiant ar gyfer rhywun arall, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr wneud unrhyw hawliad yn uniongyrchol yn erbyn y masnachwr hwnnw.

NWYDDAU HEB EU CASGLU

Weithiau, ni fydd defnyddwyr yn casglu eu nwyddau ar ôl trefnu iddynt gael eu hatgyweirio neu'n anghofio codi eitemau a sychlanhawyd.

Mae Adran 12 Deddf Camweddau (Camymyrraeth â Nwyddau) 1977 yn amlinellu'r camau y dylai masnachwr eu cymryd i drefnu bod y nwyddau'n cael eu casglu ac yn egluro'r hyn y gall ei wneud os na chânt eu casglu.

Mae hysbysiad yn ddigonol, y gellir ei weld yn rhwydd gan ddefnyddwyr, sy'n datgan pa mor hir y bydd y masnachwr yn cadw'r nwyddau ar ôl eu hatgyweirio a bwriad i'w gwaredu ar ôl y dyddiad hwn. Byddai angen i'r cyfnod fod yn rhesymol.

Os na arddangosir hysbysiad, mae'n bosibl y bydd angen i'r masnachwr anfon llythyr at y defnyddiwr trwy ddanfoniad cofnodedig yn datgan bod y nwyddau'n barod i'w casglu ac o ble. Dylai'r llythyr nodi'r swm sy'n ddyledus hefyd. Mae'n rhaid rhoi hysbysiad ychwanegol os yw'r masnachwr yn bwriadu gwerthu neu waredu'r nwyddau ar ôl dyddiad penodol a sut y gellir casglu elw ychwanegol o'r gwerthiant.

Cwestiynau cyffredin

C. Os wyf yn darparu gwasanaeth i ddefnyddiwr, a oes rhaid i mi ddarparu gwarant?
A.
Nid oes gofyniad cyfreithiol i ddarparu gwarant ysgrifenedig am wasanaeth nac am unrhyw nwyddau a gyflenwir. Fodd bynnag, ni allwch ddileu hawliau cyfreithiol y defnyddiwr, a allai fod yn berthnasol hyd yn oed os daw diffyg i'r golwg beth amser ar ôl i'r gwaith gael ei wneud neu'r nwyddau gael eu cyflenwi. Os ydych yn darparu gwarant, dylai ei thelerau ychwanegu at hawliau cyfreithiol y defnyddiwr a dylent gael eu datgan yn eglur.

C. Rwy'n gwneud gwaith cynnal a chadw a gwella cartrefi ac yn cynnig gwarant 10 mlynedd. A oes rhaid i'r warant fod yn drosglwyddadwy i berchenogion dilynol yr eiddo?
A. Rhan o werth gwarantau yw'r ffaith bod y defnyddiwr yn gallu eu trosglwyddo i berchenogion dilynol. Mae amod sy'n gwneud y warant yn anhrosglwyddadwy yn debygol o dorri Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999.

C. Os byddaf yn darparu gwasanaeth a bod rhywbeth yn mynd o'i le, a oes rhaid i'r defnyddiwr roi cyfle i mi ei gywiro?
A. Os bydd y defnyddiwr yn mynd yn uniongyrchol at rywun arall, mae'n bosibl na fydd yn gallu hawlio cost lawn gwaith cywiro oddi wrthych chi. Felly, yn y rhan fwyaf o achosion, dylai'r defnyddiwr roi cyfle i'r masnachwr gwreiddiol gywiro ei waith ei hun. Fodd bynnag, ni allech ddisgwyl i ddefnyddiwr roi'r cyfle hwn i fasnachwr y mae ei waith mor wael fel y byddai unrhyw ddefnyddiwr rhesymol wedi colli ffydd yn ei allu i wneud y gwaith yn iawn.

C. Gosodais ffenestri i ddefnyddiwr saith mlynedd yn ôl, ond nawr mae'n dweud bod yr unedau seliedig yn ddiffygiol. A oes rhaid i mi wneud unrhyw beth?
A. O ran tor-contract, ni all defnyddiwr ddwyn hawliad gerbron llys mwy na chwe blynedd ar ôl y tor-contract (yn yr achos hwn, y dyddiad gosod). Fodd bynnag, os ydych wedi cynnig gwarant ar gyfer y gwaith, bydd yn rhaid i chi gadw at hynny (ac os na fyddwch yn cadw at y warant, gall y defnyddiwr wneud hawliad hyd at chwe blynedd o'r dyddiad hwnnw yn lle hynny). Mewn achosion lle mae masnachwr wedi bod yn esgeulus, mae terfynau amser hwy yn berthnasol weithiau.

C. Mae rhywun yn gofyn i fasnachwr am ddyfynbris - sut mae hyn yn wahanol i amcanbris?
A. Fel arfer, mae dyfynbris yn bris sefydlog tra bod amcanbris, yn gyffredinol, yn ddyfaliad bras o'r hyn y byddai'r gwaith yn ei gostio.

C. Tra bod masnachwr yn gwneud gwaith i ddefnyddiwr, mae'r defnyddiwr yn gofyn am rai newidiadau i'r gwaith. Os yw'r masnachwr wedi rhoi dyfynbris, a oes modd newid y pris yn awr?
A. Oes, caiff y defnyddiwr a'r masnachwr newid y contract trwy gytundeb. Mae dadleuon yn codi'n aml pan geir camddealltwriaeth ynglyn â'r hyn y cytunwyd arno. Am y rheswm hwn, dylid cofnodi pob newid yn ysgrifenedig.

C. Trefnodd ddefnyddiwr apwyntiad ar gyfer triniaeth harddwch ond ni chadwodd yr apwyntiad. A all y masnachwr godi tâl am yr apwyntiad?
A. Gall y masnachwr godi tâl am ei golledion yn unig. Os llwyddodd i roi'r apwyntiad i gwsmer arall, gan olygu na wastraffwyd amser yr apwyntiad, mae'n bosibl na fydd colled. Os gwastraffwyd yr amser, gellir codi tâl, ond dylai'r masnachwr ystyried unrhyw arbedion a wnaed (er enghraifft, cost deunyddiau na ddefnyddiwyd).

C. Mae defnyddiwr yn cwyno bod gwasanaeth wedi'i wneud i safon wael, ond mae'r masnachwr yn dweud bod y safon yn dderbyniol. Beth ddylen nhw ei wneud?
A. Er mwyn datrys anghytundeb ynglyn â safon gwaith, fe allai fod angen ceisio barn trydydd parti annibynnol. Gallai hwn fod yn dirfesurydd neu aseswr, neu'n weithiwr proffesiynol neu arbenigwr arall yn y gwasanaeth dan sylw. Pan ddefnyddir arbenigwr annibynnol, yn ddelfrydol, dylai'r defnyddiwr a'r masnachwr gytuno ar hyn yn ysgrifenedig.

C. Mae masnachwr yn amcangyfrif y bydd ystafell wydr yn cael ei gosod ymhen pedair i chwe wythnos. Ar ôl chwe wythnos, nid yw'r gwaith wedi'i gwblhau. A oes gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract?
A. Os yw'r masnachwr wedi rhoi dyddiad cwblhau bras, yn hytrach nag ymrwymiad penodol, mae'n rhaid i'r gwaith gael ei wneud o fewn amser rhesymol. Dylai'r defnyddiwr roi terfyn amser olaf i'r masnachwr gwblhau'r gwaith, ac wedi hynny bydd yn gallu trin unrhyw oedi ychwanegol fel tor-contract a chanslo'r contract.

Gwerthu nwyddau heb wasanaethau

Os yw'ch busnes hefyd yn gwerthu nwyddau heb unrhyw ddarpariaeth gwasanaeth, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Camweddau (Camymyrraeth â Nwyddau) 1977

Deddf Telerau Contract Annheg 1977

Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Darparu Gwasanaethau 2009

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw