Masnachu Teg

Cyflenwi gwasanaethau - o 1 Hydref 2015 ymlaen

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall eich rhwymedigaethau - o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 - pan fyddwch yn cyflenwi gwasanaethau i ddefnyddiwr

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

O 1 Hydref 2015 ymlaen, bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr newydd 2015 yn newid y rheolau sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol ar gyfer contractau a wneir o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Bydd un set o reolau'n berthnasol i bob contract sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gan gynnwys contractau gwerthu, hurio, hurbwrcasu a gwaith / deunyddiau. Bydd rheolau newydd yn berthnasol hefyd i gyflenwi gwasanaethau, ac mae'r Ddeddf yn amlinellu, am y tro cyntaf, rheolau penodol yn ymwneud â chynnwys digidol.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ynglyn â'r hawliau a'r rhwymedigaethau sy'n codi pan fydd defnyddiwr yn prynu gwasanaethau gan fasnachwr, p'un a gyflenwir nwyddau gyda'r gwasanaeth ai peidio. Mae'n ateb cwestiynau a ofynnir yn aml gan fasnachwyr ynglyn â'u rhwymedigaethau tuag at y defnyddiwr unigol.

Contractau a wnaed cyn 1 Hydref 2015

O ran contractau a wnaed cyn 1 Hydref 2015, gallai deddfwriaeth wahanol a rheolau gwahanol fod yn berthnasol. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd llawer o wahaniaeth o ran y camau ymarferol y bydd angen i'r defnyddiwr a'r masnachwr eu cymryd i ddatrys cwyn, ond, mewn rhai achosion, gallai'r gwahaniaethau fod yn arwyddocaol. Er enghraifft, fe allai fod rhai achosion lle y bydd gan ddefnyddiwr yr hawl i wrthod nwyddau o dan gontract hyn hyd yn oed lle na fyddai ganddo'r un hawl o dan gontract mwy newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Cyflenwi gwasanaethau / nwyddau gyda gwasanaethau'a 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud â'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus hefyd.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatáu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny - er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer gwerthu ceir i'ch cwsmeriaid neu'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi llafur wrth adeiladu wal.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn nad yw'n gweithredu at ddibenion busnes wrth ymwneud â masnachwr. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy sefydlu cyfrif busnes ar gyfer prynu gwasanaeth), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Os yw'r masnachwr yn honni nad defnyddiwr yw'r prynwr a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, y masnachwr sydd â'r baich o brofi hyn.

Ffurfio contract

Y CONTRACT

Pan fydd defnyddiwr yn prynu gwasanaethau gan fasnachwr, bydd y ddau'n ffurfio contract. Gellir diffinio contract fel cytundeb rhwng dau barti neu fwy y bwriedir iddo fod yn gyfreithiol rwymol. Yn ychwanegol at delerau y cytunwyd arnynt rhwng y partïon, mae'r gyfraith yn gosod safonau penodol ar gyfer contractau defnyddwyr.

Er mwyn i amod fod yn gyfrwymol, mae'n rhaid iddo fod yn rhan amlwg o'r contract ac yn gyfreithiol. Nid yw telerau a roddir i ddefnyddiwr ar ôl i'r contract gael ei lunio (er enghraifft, telerau a ysgrifennwyd ar gefn derbynneb yn unig) yn rhan o'r contract ac nid oes ganddynt unrhyw effaith.

Nid oes rhaid i gontract fod yn ysgrifenedig, ond mae'n ddoeth nodi telerau pwysig yn ysgrifenedig er mwyn osgoi dadl yn ddiweddarach.

Cyfeirir at fethiant i gydymffurfio â thelerau contract fel tor-contract ac, fel arfer, bydd yn rhaid i'r unigolyn sy'n cyflawni'r tor-contract ei unioni mewn rhyw ffordd.

SUT CAIFF Y CONTRACT EI LUNIO?

Yr elfen hanfodol wrth ffurfio contract yw'r cytundeb (sy'n cynnwys cynnig a derbyniad). Mae angen o leiaf ddau barti (fel y masnachwr a'r defnyddiwr). Bydd un ohonynt (y cynigiwr) yn gwneud cynnig, y bydd y llall (y derbyniwr cynnig) yn ei dderbyn. Mynegiant o barodrwydd i lunio contract yw cynnig, a wneir gyda'r bwriad iddo ddod yn gyfrwymol ar y cynigiwr cyn gynted ag y bydd y derbyniwr cynnig yn ei dderbyn.

Pan fydd masnachwr yn hysbysebu gwasanaethau (er enghraifft, mewn rhestr brisiau), bydd hynny fel arfer yn rhoi'r hyn y cyfeirir ato fel 'gwahoddiad i drin' i ddefnyddwyr. Yna, gall y defnyddiwr wneud cynnig i brynu'r gwasanaethau. Ar yr adeg hon, nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y masnachwr i dderbyn y cynnig - llunnir contract os a phryd y bydd y masnachwr yn derbyn.

Weithiau, mae'r broses yn gweithio'r ffordd arall - hynny yw, mae'r masnachwr yn gwneud cynnig i'r defnyddiwr a llunnir contract pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y cynnig.

O dan y contract, bydd y defnyddiwr yn cytuno i dalu swm o arian i'r masnachwr a/neu wneud rhywbeth arall yn ddychwelyd am y gwasanaethau a gyflenwir gan y masnachwr. Adwaenir yr ymrwymiad hwn fel 'ystyriaeth' yn y contract. Os nad oes ystyriaeth (hynny yw, os bydd masnachwr yn cynnig cyflenwi gwasanaethau'n gwbl rydd o unrhyw dâl neu rwymedigaeth arall), nid oes contract o gwbl.

BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDD Y DEFNYDDIWR YN NEWID EI FEDDWL?

Fel arfer, nid oes gan ddefnyddiwr hawl awtomatig i newid ei feddwl a chanslo contract; felly, os bydd hyn yn digwydd, ystyrir ei fod yn torri'r contract. Fodd bynnag, ceir hawl awtomatig i ganslo mewn rhai achosion arbennig, gan gynnwys y rhan fwyaf o gontractau defnyddwyr a wneir o bell (er enghraifft, trwy archeb bost neu'r rhyngrwyd) neu yng nghartref defnyddiwr ac ati. Gweler Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol 2013 isod.

Os bydd defnyddiwr yn canslo'r contract yn anghyfreithlon, gall y masnachwr hawlio'r costau rhesymol a gafwyd. Pan na all y masnachwr adennill y gwerthiant a gollwyd (er enghraifft, trwy wneud archeb arall yn lle'r un a ganslwyd), mae'n bosibl y bydd yn gallu hawlio elw a gollwyd hefyd. Os yw'r defnyddiwr wedi gwneud taliad llawn neu rannol o flaen llaw, gall y masnachwr gadw digon i dalu am y colledion hyn yn unig ac mae'n rhaid iddo ad-dalu'r gwahaniaeth.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae safonau penodol yn berthnasol i bob contract ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. Mae'n rhaid i fasnachwr sy'n cyflenwi gwasanaeth fodloni'r safonau canlynol:

 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni gyda gofal a sgìl rhesymol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r masnachwr, o leiaf, weithio i'r un safon ag unrhyw unigolyn rhesymol gymwys yn y grefft honno neu'r proffesiwn hwnnw. Nid yw'r gyfraith yn awgrymu y bydd unrhyw ganlyniad penodol yn cael ei gyflawni (er enghraifft, ni fydd meddyg cymwys yn gallu trin pob claf yn llwyddiannus o reidrwydd), ond bydd llawer o gontractau'n cynnwys telerau penodol ynglyn â'r canlyniad y gall y cwsmer ei ddisgwyl gan y gwasanaeth. Er mwyn lleihau'r perygl o anghytundeb gymaint â phosibl, dylid datgan yn eglur lle y cytunwyd ar ganlyniad penodol a lle y ceir perygl o beidio â chyflawni'r canlyniad a ddymunir
 • bod gwybodaeth a roddir i'r defnyddiwr ar lafar neu'n ysgrifenedig yn gyfrwymol pan fydd y defnyddiwr yn dibynnu arni. Bydd hyn yn cynnwys dyfynbrisiau ac unrhyw addewidion ynglyn â graddfeydd amser neu'r canlyniadau sydd i'w cyflawni. Mae hyn yn berthnasol os bydd y defnyddiwr yn ystyried y wybodaeth hon wrth benderfynu p'un ai prynu'r gwasanaeth, neu wneud unrhyw benderfyniad ynglyn â'r gwasanaeth wedi hynny
 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni am bris rhesymol. Yn aml, bydd contract yn pennu pris, neu'n nodi'n eglur sut y cyfrifir y pris (er enghraifft, cyfradd yr awr). Lle na chytunir ar y pris o flaen llaw, mae'n rhaid iddo fod yn rhesymol. Yn nodweddiadol, bernir hyn o gymharu â'r prisiau y gallai masnachwyr eraill tebyg fod wedi eu codi
 • bod yn rhaid i'r gwasanaeth gael ei gynnal o fewn amser rhesymol. Yn aml, bydd contract yn nodi dyddiad neu amser i'r gwasanaeth gael ei gyflawni neu ei gwblhau. Lle na cheir cytundeb ynglyn ag amser, mae'n rhaid i'r raddfa amser fod yn rhesymol serch hynny. Bydd yr hyn sy'n rhesymol yn dibynnu ar y math o wasanaeth a'r holl amgylchiadau eraill perthnasol

Yn ogystal, ceir llawer o achosion lle y cyflenwir nwyddau yn rhan o gontract ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. Ar gyfer y rheolau sy'n berthnasol i gyflenwi nwyddau yn yr amgylchiadau hyn, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau - o 1 Hydref 2015 ymlaen'.

Camau unioni yn achos tor-contract

Os bydd y masnachwr yn torri'r contract trwy fethu â bodloni'r safonau sy'n ofynnol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau, gall y defnyddiwr ddisgwyl i'r masnachwr unioni'r sefyllfa.

Yn yr amgylchiadau hyn, yn ôl y gyfraith, mae gan y defnyddiwr yr hawl i fynnu bod y gwasanaeth yn cael ei ailgyflawni neu i gael gostyngiad yn y pris.

AILGYFLAWNI GWASANAETH

Mae'r cam unioni hwn ar gael pan fydd y masnachwr yn methu ag arfer gofal a sgìl rhesymol neu pan fydd yn torri gofyniad sy'n codi o wybodaeth a roddwyd ganddo ynglyn â'r gwasanaeth. Gall y defnyddiwr fynnu bod y masnachwr yn ailgyflawni'r gwasanaeth er mwyn ei gwblhau'n gywir. Mae'n rhaid i'r gwaith hwn gael ei wneud heb unrhyw gost i'r defnyddiwr, o fewn amser rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr.

Ni all y defnyddiwr ofyn am ailgyflawni lle y byddai'n amhosibl gorffen darparu'r gwasanaeth i'r safon sy'n ofynnol.

GOSTYNGIAD YN Y PRIS

Gall y defnyddiwr hawlio gostyngiad yn y pris os bydd ailgyflawni'r gwasanaeth yn amhosibl neu os na ellir ei wneud o fewn amser rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol. Gellir hawlio gostyngiad yn y pris hefyd os na chyflawnir y gwasanaeth o fewn amser rhesymol neu os bydd y masnachwr yn torri gofyniad sy'n codi o wybodaeth a roddwyd ganddo ynglyn â rhywbeth heblaw am y gwasanaeth ei hun.

Bydd swm y gostyngiad yn y pris yn dibynnu ar ba mor ddifrifol oedd yr achosion o dor-contract, ac fe all fod yn unrhyw beth hyd at 100% o'r pris. Os yw'r defnyddiwr eisoes wedi talu'n llawn neu'n rhannol am y gwasanaeth, fe allai fod ganddo'r hawl i gael rhywfaint o arian yn ôl.

CAMAU UNIONI ERAILL

Nid yw'r camau unioni o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cynnwys hawl i'r defnyddiwr drefnu i rywun arall gwblhau'r gwasanaeth ac yna codi'r tâl am hyn ar y masnachwr gwreiddiol. Fodd bynnag, nid yw'r Ddeddf yn dileu hawliau cyfreithiol presennol y defnyddiwr, sy'n gallu cynnwys hawlio iawndal.

Fel arfer, bydd defnyddiwr yn fodlon caniatáu i'r masnachwr unioni'r sefyllfa, ond, ceir achosion lle y cyflawnwyd y gwasanaeth mor wael fel y byddai'n afresymol disgwyl i'r defnyddiwr roi ail gyfle i'r masnachwr. Fe allai fod amgylchiadau hefyd lle y byddai'n anymarferol gwneud hynny - er enghraifft, os mai atgyweiriad i gerbyd oedd y gwasanaeth, ac yna bod y cerbyd yn torri i lawr gannoedd o filltiroedd o'r garej wreiddiol oherwydd nad oedd y gwaith wedi'i wneud yn iawn.

Yn yr achosion hyn, mae'n bosibl y byddai'r defnyddiwr yn gallu hawlio cost gwaith unioni gan fasnachwr arall. Fodd bynnag, hyd yn oed yn yr achosion hyn, mae'n ddoeth iddo drafod ei bryderon a'i fwriadau gyda'r masnachwr gwreiddiol yn gyntaf er mwyn ceisio dod i ryw fath o gytundeb ynglyn â hyn.

Eithriadau - pryd na all defnyddiwr hawlio

Ni all defnyddiwr hawlio lle nad yw'r gwasanaeth yn cyflawni'r canlyniad a ddymunwyd ganddo, os cynhaliwyd y gwasanaeth gyda gofal a sgìl rhesymol, oni bai y cytunwyd ar y canlyniad hwnnw yn gyntaf.

Ni all defnyddiwr hawlio pan fydd ef, ac nid y masnachwr, yn gyfrifol am bethau sy'n mynd o chwith. Os bydd defnyddiwr yn gofyn i'r masnachwr ddefnyddio deunyddiau neu ddulliau amhriodol neu dorri corneli i arbed arian, a hynny'n groes i gyngor y masnachwr, ni all y defnyddiwr hawlio i'r graddau bod y deunyddiau, y dulliau neu'r achosion hyn o dorri corneli'n arwain at ganlyniad siomedig. Os bydd masnachwr yn cytuno i wneud gwaith ar y sail hon, dylid gwneud cofnod ysgrifenedig o'r hyn y cytunwyd arno, a risgiau canlyniadau gwael.

Ni all defnyddiwr hawlio am ddifrod a achosir ganddo. Ni all hawlio ychwaith os bydd yn newid ei feddwl yn syml ynglyn ag eisiau'r nwyddau neu'r gwasanaethau oni bai bod y contract yn caniatáu iddo wneud hynny trwy gyfnod ailfeddwl neu'r hawl i ganslo.

Ni chaiff defnyddiwr hawlio am ddiffygion sy'n ymddangos o ganlyniad i draul arferol.

Ymdrin â chwynion

O dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009, mae gan fasnachwyr ddyletswydd gyfreithiol i ymateb i gwynion gan ddefnyddwyr cyn gynted â phosibl, a gwneud pob ymdrech i ddatrys y cwynion hynny. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i fasnachwyr ymateb i negeseuon e-bost a llythyrau cwyno, a bod yn rhaid iddynt ddychwelyd galwadau ffôn. Pan fydd cwyn yn ymddangos yn ddilys, dylai'r masnachwr unioni'r sefyllfa'n gyflym. Os bydd y masnachwr yn herio atebolrwydd, dylai roi esboniad eglur o'i resymau.

Telerau contract annheg

Bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ymdrin â defnyddio telerau annheg mewn contractau defnyddwyr hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Telerau contract annheg'.

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn â'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. (Mae'r Rheoliadau hyn yn ymdrin â dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol - gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.)

Rheolau eraill sy'n effeithio ar gontractau defnyddwyr

RHEOLIADAU CONTRACTAU DEFNYDDWYR (GWYBODAETH, CANSLO A THALIADAU YCHWANEGOL) 2013

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi cyfnod ailfeddwl 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o 'gontractau o bell' (y rhai hynny a wneir trwy'r rhyngrwyd ac ati) a 'chontractau oddi ar y safle' (y rhai hynny a wneir yng nghartref defnyddiwr, er enghraifft). Maent hefyd yn mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr, o ran contractau oddi ar y safle a lle mae defnyddwyr yn gwneud cytundeb ar safle busnes masnachwr. Ni chaiff masnachwyr godi taliadau cudd, a cheir codi taliadau ychwanegol gyda chytundeb penodol y defnyddiwr yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell'
 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu oddi ar y safle'
 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu ar y safle'

ESGEULUSTOD

Pan fydd masnachwr yn cyflenwi gwasanaeth, bydd ganddo ddyletswydd gofal i'r defnyddiwr ac eraill y gallai ei waith effeithio arnynt. Os yw ei waith islaw'r safon, mae'n bosibl y bydd hynny'n torri'r ddyletswydd gofal ac fe allai'r sawl sy'n dioddef colled wneud hawliad. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed lle nad oes contract uniongyrchol rhwng y partïon - er enghraifft, lle y gwneir yr hawliad gan un o ffrindiau neu berthnasau'r defnyddiwr, neu lle mae'r masnachwr yn is-gontractiwr nad yw'n gweithio'n uniongyrchol i'r defnyddiwr. Mae'r ddyletswydd gofal yn debyg i'r safon 'gofal a sgìl rhesymol' (gweler 'Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl' uchod), ac mae'n berthnasol i safon y gwaith yn hytrach na gwarantu canlyniad penodol.

CAMGYFLEU

Camgyflead yw datganiad anwir o ffaith a wneir gan unigolyn neu ei asiant sy'n cymell rhywun arall i lunio contract gydag ef.

Gan ddibynnu ar ba un oedd y camgyflead wedi'i wneud yn dwyllodrus, yn esgeulus neu'n ddiniwed, bydd gan y sawl a ddibynnodd ar y camgyflead yr hawl i gam unioni a allai gynnwys diddymiad (sy'n golygu dirwyn y contract i ben neu ei ganslo), ad-daliad a/neu iawndal.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Ers 1 Hydref 2014, mae'r Rheoliadau hyn wedi darparu hawl unioni camwedd ychwanegol ac amgen i ddefnyddwyr. Pan fydd masnachwr wedi defnyddio arferion gwerthu camarweiniol neu ymosodol, mae'n bosibl y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu ganslo'r contract yn llwyr.

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd ar hawl defnyddwyr i unioni camwedd o dan y Rheoliadau: Arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol - Hawliau preifat newydd i ddefnyddwyr.

DEDDF CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTïON) 1999

Mae'r ddeddf hon yn rhoi hawliau i unrhyw un y bwriadwyd iddo elwa ar y trafodyn. Er enghraifft, os bydd rhywun yn prynu gwasanaeth yn anrheg i ffrind a bod y gwasanaeth yn cael ei gynnal i safon wael, gall derbynnydd neu brynwr yr anrheg gymryd camau ar gyfer tor-contract (cyn belled ag yr eglurwyd mai anrheg oedd y gwasanaeth). Gall masnachwyr ddefnyddio telerau contract i eithrio hawliau trydydd partïon, ond, yn ymarferol, bydd yn aml yn symlach (a darparu gwell profiad cwsmer) i'r masnachwr ymdrin yn uniongyrchol â derbynnydd anrheg.

MANYLION ADNABOD Y MASNACHWR

Mae angen i'r defnyddiwr wybod, neu allu darganfod, pwy y mae'n ymdrin ag ef. Mae'n rhaid i fanylion adnabod a chyfeiriad masnachwr gael eu harddangos yn ei fan busnes, ar ddogfennau busnes allweddol ac ar wefannau. Mae'n rhaid sicrhau hefyd bod y wybodaeth hon ar gael i ddefnyddwyr cyn i gontract gael ei lunio a phryd bynnag y bydd defnyddiwr yn gofyn amdani. Gweler 'Enwau cwmni a busnes'.

Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gwmni cyfyngedig a bod achos o dor-contract yn digwydd, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr hawlio yn erbyn cyfarwyddwyr y busnes fel unigolion. Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gweithredu fel asiant ar gyfer rhywun arall, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr wneud unrhyw hawliad yn uniongyrchol yn erbyn y masnachwr hwnnw.

NWYDDAU HEB EU CASGLU

Weithiau, ni fydd defnyddwyr yn casglu eu nwyddau ar ôl trefnu iddynt gael eu hatgyweirio neu'n anghofio codi eitemau a sychlanhawyd.

Mae Adran 12 Deddf Camweddau (Camymyrraeth â Nwyddau) 1977 yn amlinellu'r camau y dylai masnachwr eu cymryd i drefnu bod y nwyddau'n cael eu casglu ac yn egluro'r hyn y gall ei wneud os na chânt eu casglu.

Mae hysbysiad yn ddigonol, y gellir ei weld yn rhwydd gan ddefnyddwyr, sy'n datgan pa mor hir y bydd y masnachwr yn cadw'r nwyddau ar ôl eu hatgyweirio a bwriad i'w gwaredu ar ôl y dyddiad hwn. Byddai angen i'r cyfnod fod yn rhesymol.

Os na arddangosir hysbysiad, mae'n bosibl y bydd angen i'r masnachwr anfon llythyr at y defnyddiwr trwy ddanfoniad cofnodedig yn datgan bod y nwyddau'n barod i'w casglu ac o ble. Dylai'r llythyr nodi'r swm sy'n ddyledus hefyd. Mae'n rhaid rhoi hysbysiad ychwanegol os yw'r masnachwr yn bwriadu gwerthu neu waredu'r nwyddau ar ôl dyddiad penodol a sut y gellir casglu elw ychwanegol o'r gwerthiant.

Cwestiynau cyffredin

C. Os wyf yn darparu gwasanaeth i ddefnyddiwr, a oes rhaid i mi ddarparu gwarant?
A.
Nid oes gofyniad cyfreithiol i ddarparu gwarant ysgrifenedig am wasanaeth nac am unrhyw nwyddau a gyflenwir. Fodd bynnag, ni allwch ddileu hawliau cyfreithiol y defnyddiwr, a allai fod yn berthnasol hyd yn oed os daw diffyg i'r golwg beth amser ar ôl i'r gwaith gael ei wneud neu'r nwyddau gael eu cyflenwi. Os ydych yn darparu gwarant, dylai ei thelerau ychwanegu at hawliau cyfreithiol y defnyddiwr a dylent gael eu datgan yn eglur.

C. Rwy'n gwneud gwaith cynnal a chadw a gwella cartrefi ac yn cynnig gwarant 10 mlynedd. A oes rhaid i'r warant fod yn drosglwyddadwy i berchenogion dilynol yr eiddo?
A. Rhan o werth gwarantau yw'r ffaith bod y defnyddiwr yn gallu eu trosglwyddo i berchenogion dilynol. Mae amod sy'n gwneud y warant yn anhrosglwyddadwy yn debygol o fod yn annheg.

C. Os byddaf yn darparu gwasanaeth a bod rhywbeth yn mynd o'i le, a oes rhaid i'r defnyddiwr roi cyfle i mi ei gywiro?
A. Yn y rhan fwyaf o achosion, dylai'r defnyddiwr roi cyfle i'r masnachwr gwreiddiol gywiro ei waith ei hun. Fodd bynnag, ceir achosion lle na fyddai'n rhesymol disgwyl i ddefnyddiwr wneud hyn. Er enghraifft, ni allech ddisgwyl i fasnachwr gael ail gyfle os yw'r gwaith mor wael fel y byddai unrhyw ddefnyddiwr rhesymol wedi colli ffydd yn ei allu i wneud y gwaith yn iawn.

C. Gosodais ffenestri i ddefnyddiwr saith mlynedd yn ôl, ond nawr mae'n dweud bod yr unedau seliedig yn ddiffygiol. A oes rhaid i mi wneud unrhyw beth?
A. O ran tor-contract, ni all defnyddiwr ddwyn hawliad gerbron llys mwy na chwe blynedd ar ôl y tor-contract (yn yr achos hwn, y dyddiad gosod). Fodd bynnag, os ydych wedi cynnig gwarant ar gyfer y gwaith, bydd yn rhaid i chi gadw at hynny (ac os na fyddwch yn cadw at y warant, gall y defnyddiwr wneud hawliad hyd at chwe blynedd o'r dyddiad hwnnw yn lle hynny). Mewn achosion lle mae masnachwr wedi bod yn esgeulus, mae terfynau amser hwy yn berthnasol weithiau.

C. Mae rhywun yn gofyn i fasnachwr am ddyfynbris - sut mae hyn yn wahanol i amcanbris?
A. Fel arfer, mae dyfynbris yn bris sefydlog tra bod amcanbris, yn gyffredinol, yn ddyfaliad bras o'r hyn y byddai'r gwaith yn ei gostio.

C. Tra bod masnachwr yn gwneud gwaith i ddefnyddiwr, mae'r defnyddiwr yn gofyn am rai newidiadau i'r gwaith. Os yw'r masnachwr wedi rhoi dyfynbris, a oes modd newid y pris yn awr?
A. Oes, caiff y defnyddiwr a'r masnachwr newid y contract trwy gytundeb. Mae dadleuon yn codi'n aml pan geir camddealltwriaeth ynglyn â'r hyn y cytunwyd arno. Am y rheswm hwn, dylid cofnodi pob newid yn ysgrifenedig.

C. Trefnodd ddefnyddiwr apwyntiad ar gyfer triniaeth harddwch ond ni chadwodd yr apwyntiad. A all y masnachwr godi tâl am yr apwyntiad?
A. Gall y masnachwr godi tâl am ei golledion yn unig. Os llwyddodd i roi'r apwyntiad i gwsmer arall, gan olygu na wastraffwyd amser yr apwyntiad, mae'n bosibl na fydd colled. Os gwastraffwyd yr amser, gellir codi tâl, ond dylai'r masnachwr ystyried unrhyw arbedion a wnaed (er enghraifft, cost deunyddiau na ddefnyddiwyd).

C. Mae defnyddiwr yn cwyno bod gwasanaeth wedi'i wneud i safon wael, ond mae'r masnachwr yn dweud bod y safon yn dderbyniol. Beth ddylen nhw ei wneud?
A. Er mwyn datrys anghytundeb ynglyn â safon gwaith, fe allai fod angen ceisio barn trydydd parti annibynnol. Gallai hwn fod yn dirfesurydd neu aseswr, neu'n weithiwr proffesiynol neu arbenigwr arall yn y gwasanaeth dan sylw. Pan ddefnyddir arbenigwr annibynnol, yn ddelfrydol, dylai'r defnyddiwr a'r masnachwr gytuno ar hyn yn ysgrifenedig.

C. Mae masnachwr yn amcangyfrif y bydd ystafell wydr yn cael ei gosod ymhen pedair i chwe wythnos. Ar ôl chwe wythnos, nid yw'r gwaith wedi'i gwblhau. A oes gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract?
A. Os yw'r masnachwr wedi rhoi dyddiad cwblhau bras, yn hytrach nag ymrwymiad penodol, mae'n rhaid i'r gwaith gael ei wneud o fewn amser rhesymol. Dylai'r defnyddiwr roi terfyn amser olaf i'r masnachwr gwblhau'r gwaith, ac wedi hynny bydd yn gallu trin unrhyw oedi ychwanegol fel tor-contract a chanslo'r contract.

Geiriad awgrymedig ar gyfer pwynt gwerthu

PRYNU GWASANAETHAU

Yn ôl Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015:

 • gallwch ofyn i'r masnachwr ailgyflawni neu atgyweirio gwasanaeth os nad yw wedi'i gynnal gyda gofal a sgìl rhesymol, neu gael rhywfaint o arian yn ôl os na all ei atgyweirio
 • os nad ydych wedi cytuno ar bris o flaen llaw, mae'n rhaid i'r hyn y gofynnir i chi ei dalu fod yn rhesymol
 • os nad ydych wedi cytuno ar amser o flaen llaw, mae'n rhaid iddo gael ei wneud o fewn amser rhesymol

Crynodeb o'ch hawliau allweddol yw hyn. I gael gwybodaeth fanylach, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth www.adviceguide.org.uk neu ffoniwch 03454 04 05 06.

PRYNU GWASANAETHAU O BELL

Yn ôl Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013, yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch ganslo o fewn 14 diwrnod. Os ydych yn cytuno i'r gwasanaeth ddechrau o fewn y cyfnod hwn, mae'n bosibl y codir tâl arnoch am yr hyn rydych wedi'i ddefnyddio.

Yn ôl Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015:

 • gallwch ofyn i'r masnachwr ailgyflawni neu atgyweirio gwasanaeth os nad yw wedi'i gynnal gyda gofal a sgìl rhesymol, neu gael rhywfaint o arian yn ôl os na all ei atgyweirio
 • os nad ydych wedi cytuno ar bris o flaen llaw, mae'n rhaid i'r hyn y gofynnir i chi ei dalu fod yn rhesymol
 • os nad ydych wedi cytuno ar amser o flaen llaw, mae'n rhaid iddo gael ei wneud o fewn amser rhesymol

Crynodeb o'ch hawliau allweddol yw hyn. I gael gwybodaeth fanylach, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth www.adviceguide.org.uk neu ffoniwch 03454 04 05 06.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, geisio gorchymyn llys sy'n atal methiant i gydymffurfio â darpariaethau sifil a throseddol darnau amrywiol o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Gall methiant i gydymffurfio â gorchymyn llys o'r fath arwain at gosb uchaf o ddirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar, o'ch cael yn euog.

Darllen ychwanegol

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd manylach i helpu busnesau i ddeall goblygiadau'r Ddeddf: Y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr: Canllaw ar wasanaethau i fusnesau (PDF 413KB).

Gwerthu nwyddau

Os yw'ch busnes yn gwerthu nwyddau hefyd, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau - o 1 Hydref 2015 ymlaen'.

Cynnwys digidol

Am y tro cyntaf, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd yn ymdrin â chontractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas â chynnwys digidol, ar wahân i nwyddau a gwasanaethau. Gweler 'Cynnwys digidol - o 1 Hydref 2015 ymlaen' i gael rhagor o wybodaeth.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Camweddau (Camymyrraeth â Nwyddau) 1977

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Darparu Gwasanaethau 2009

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw