Masnachu Teg

Cynnwys digidol

Deall eich rhwymedigaethau – o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 – pan fyddwch yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

O 1 Hydref 2015 ymlaen, am y tro cyntaf, bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr newydd 2015 yn ymdrin â chontractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas â chynnwys digidol, ar wahân i nwyddau a gwasanaethau, ar yr un pryd â chadarnhau y bydd unrhyw nwyddau sydd â chynnwys digidol diffygiol yn cael eu hamddiffyn gan y camau unioni a ddarperir ar gyfer nwyddau diffygiol. Yn flaenorol, roedd yn rhaid i fasnachwyr a defnyddwyr geisio cymhwyso'r hawliau statudol ar gyfer nwyddau a gwasanaethau i gynhyrchion cynnwys digidol a oedd yn dod i'r amlwg. Creodd hyn ansicrwydd ynglyn â pha hawliau oedd yn gymwys.

Data a gynhyrchir ac a gyflenwir ar ffurf ddigidol yw cynnwys digidol – er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadurol, ffilmiau, cerddoriaeth a lawrlwythwyd neu feddalwedd cymhwysiad ffôn symudol (ap).

Er bod y Ddeddf yn amlinellu'r hawliau penodol sydd gan ddefnyddwyr wrth brynu cynnwys digidol, mae'n cydnabod bod masnachwyr yn cyflenwi cymysgedd o nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol mewn gwirionedd – er enghraifft, danfon (gwasanaeth) cryno ddisg (nwyddau) sy'n cynnwys cerddoriaeth (cynnwys digidol) i gartref defnyddiwr. Mae'r Ddeddf yn cadarnhau'r hyn y mae angen i fasnachwyr ei wneud pan fydd 'contractau cymysg' yn digwydd, yn enwedig ar gyfer cymysgedd o nwyddau a chynnwys digidol. Yn yr achos hwn (pan fydd cynnwys digidol wedi'i gynnwys mewn nwyddau), bydd y camau unioni ar gyfer nwyddau'n gymwys.

Cyfraith contract

Er mwyn deall y diffiniadau allweddol yn well, mae'n ddefnyddiol bod â dealltwriaeth sylfaenol o leiaf o gyfraith contract fel y bo'n berthnasol i rannau amrywiol y Deyrnas Unedig. Felly, awgrymir eich bod yn darllen yr adran Ffurfio contract yn 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau – o 1 Hydref 2015 ymlaen'cyn parhau i ddarllen y canllaw hwn.

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud â'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn – er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus hefyd.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatáu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny – er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer cynnwys digidol gyda'ch cwsmeriaid neu os ydych chi'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi'r holl gynnwys digidol neu ran ohono.

Os ydych chi'n fasnachwr sydd wedi'i leoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig ond yn marchnata eich cynnwys digidol i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig, bydd y Ddeddf yn berthnasol i chi o hyd a dylech geisio cyngor arbenigol.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn nad yw'n gweithredu at ddibenion busnes wrth ymwneud â masnachwr. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy brynu nwyddau at ddefnydd personol o safle masnachol ar gyfrif masnachol), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Os yw'r masnachwr yn honni nad defnyddiwr yw'r prynwr a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, y masnachwr sydd â'r baich o brofi hyn.

Mathau o 'gynnwys digidol

Mae'r Ddeddf yn diffinio 'cynnwys digidol' fel 'data a gynhyrchir ac a gyflenwir ar ffurf ddigidol'. Felly, mae amrywiaeth enfawr o gynhyrchion fformat digidol yn dod o fewn y diffiniad hwn – er enghraifft:

 • gemau cyfrifiadur
 • eitemau rhithwir a brynir o fewn gemau cyfrifiadur
 • rhaglenni teledu
 • ffilmiau
 • llyfrau
 • meddalwedd gyfrifiadur
 • apiau ffôn symudol
 • meddalwedd systemau ar gyfer gweithredu nwyddau – er enghraifft, dyfeisiau domestig, teganau, cerbydau modur, ac ati

Mewn llawer o achosion, cyflenwir cynnwys digidol mewn fformat cyffyrddadwy, fel disg Blu-ray sy'n cynnwys ffilm. Yn gynyddol, fodd bynnag, nid oes ffurf ddiriaethol i gynnwys digidol – er enghraifft, ffilm a lawrlwythwyd i gyfrifiadur neu gar rhithwir a brynwyd wrth chwarae gêm gyfrifiadur.

Ni ddylid cymysgu cynnwys digidol â'r ffyrdd y caiff cynnwys digidol neu nwyddau a gwasanaethau eu dewis, eu prynu, eu cyflenwi neu eu trosglwyddo. Os bydd masnachwr yn gwerthu cynhyrchion ar-lein gan ddefnyddio gwefan, nid cynnwys digidol yw defnyddio'r wefan i werthu'r cynhyrchion hynny; man siopa rhithwir ydyw yn unig. Nid cynnwys digidol yw cyflenwi contract ffôn symudol (galwadau, negeseuon testun a data), er enghraifft. Gwasanaeth ydyw i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

Wrth gwrs, gellir gwerthu cynnwys digidol, fel tôn ffôn symudol, ar wefan; pan fydd wedi'i brynu, bydd y cynnyrch tôn digidol hwnnw'n cael ei drosglwyddo a'i lawrlwytho i ffôn symudol y defnyddiwr.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae safonau penodol yn berthnasol i bob trafodyn ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol. Mae'n rhaid i'r cynnwys digidol:

 • fod o ansawdd boddhaol
 • bod yn addas i ddiben penodol
 • bod fel y'i disgrifiwyd

Wrth gwrs, ceir amodau lle y bydd cymhwyso un neu fwy o ofynion ansawdd yn gyfyngedig neu'n amherthnasol. Bydd angen ystyried pob un o'r hawliau'n unigol i weld a ydynt yn berthnasol i gontract penodol.

O ANSAWDD BODDHAOL

Wrth farnu a yw ansawdd cynnyrch digidol yn 'foddhaol', bydd angen ei ystyried o safbwynt disgwyliadau unigolyn rhesymol. Mae'n dilyn nad yw disgwyliadau afresymol defnyddiwr yn farn dderbyniol.

Wrth benderfynu, fel unigolyn rhesymol, a yw'r cynnwys digidol yn 'foddhaol' ai peidio, bydd angen ystyried tri ffactor gyda'i gilydd:

 • unrhyw ddisgrifiad o'r cynnwys digidol
 • y pris a dalwyd
 • yr holl amgylchiadau eraill perthnasol, ond yn enwedig datganiadau cyhoeddus mewn deunydd hysbysebu a labelu

Os gall masnachwr ddangos bod unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn berthnasol, ni ddylid ystyried y datganiadau cyhoeddus mwyach:

 • ni allasai'r masnachwr wedi bod yn ymwybodol o'r datganiad yn rhesymol cyn i unrhyw gontract gael ei lunio
 • tynnwyd y datganiad yn ôl yn gyhoeddus cyn i'r contract gael ei lunio
 • fe'i cywirwyd yn gyhoeddus os oedd yn cynnwys unrhyw beth a oedd yn anghywir neu'n gamarweiniol
 • ni allasai'r datganiad fod wedi dylanwadu ar benderfyniad y defnyddiwr i lunio contract ar gyfer y cynnwys digidol

Term cyffredinol yw ansawdd sy'n gallu cynnwys llawer o wahanol agweddau yn ymwneud â chyflwr y cynnwys digidol ond a allai, lle y bo'n briodol, gael ei ystyried o ran:

 • addasrwydd i'r holl ddibenion y caiff cynnwys digidol o'r math hwnnw ei gyflenwi fel arfer
 • rhydd o fân ddiffygion
 • diogelwch
 • gwydnwch

Nid yw ansawdd yn cynnwys barn oddrychol y defnyddiwr, megis a oedd yn hoffi darn o gerddoriaeth a lawrlwythwyd ai peidio.

Mae meddalwedd, gemau ac apiau'r rhan fwyaf o systemau cyfrifiadur yn cynnwys mân ddiffygion sy'n cael eu cywiro dros amser gyda phatsys neu uwchraddiadau. Felly, gallai 'unigolyn rhesymol' ddisgwyl i'r diffygion fod yn bresennol a barnu bod unrhyw eitemau sy'n eu cynnwys o ansawdd boddhaol.

Nid fydd masnachwr yn atebol am ansawdd anfoddhaol cynnyrch os yw unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn berthnasol:

 • tynnwyd sylw'r cwsmer at agwedd anfoddhaol ar y cynnwys digidol cyn llunio contract
 • lle mae'r defnyddiwr yn archwilio'r cynnwys digidol cyn llunio'r contract ac y dylai'r archwiliad hwnnw ddatgelu'r agwedd anfoddhaol
 • lle mae'r defnyddiwr yn archwilio fersiwn brawf cyn llunio'r contract ac y dylai archwiliad rhesymol o'r cynnyrch prawf amlygu'r agwedd anfoddhaol

ADDAS I DDIBEN PENODOL

Pan fydd defnyddiwr yn rhoi gwybod i'r masnachwr am ddiben penodol y mae'n bwriadu defnyddio'r cynnwys digidol ar ei gyfer, cyn llunio contract, bydd hyn yn dod yn un o delerau'r contract. Gall y defnyddiwr roi gwybod i'r masnachwr am y diben penodol hwn yn uniongyrchol neu drwy oblygiad. Yr addasrwydd hwn i'r diben yw pa un a yw'r diben hwnnw'n un y caiff y cynnwys digidol hwnnw ei gyflenwi ar ei gyfer fel arfer ai peidio. Pan fydd cynnwys digidol yn cael ei hurio neu ei brynu ar gredyd, mae gofynion tebyg yn sicrhau bod y credydwr neu'r huriwr yn atebol am addasrwydd i'r diben.

Ceir eithriad i'r gofyniad hwn os gellir dangos nad oedd y defnyddiwr wedi dibynnu ar fedrusrwydd neu farn y masnachwr, neu os oedd yn afresymol iddo wneud hynny – er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn anfon neges e-bost at y masnachwr ac yna'n lawrlwytho'r ap ar unwaith cyn i'r masnachwr gael cyfle i ymateb iddo.

FEL Y'I DISGRIFIWYD

Mae'n rhaid i gynnwys digidol gyfateb i unrhyw ddisgrifiad y mae'r masnachwr yn ei roi i'r defnyddiwr ynglyn ag ef. Mae pob contract i gyflenwi cynnwys digidol yn cynnwys 'fel y'i disgrifiwyd' fel un o delerau'r contract.

Nid yw'n bwysig a yw'r defnyddiwr yn archwilio fersiwn brawf o'r cynnyrch cyn i'r contract gael ei lunio a bod y cynnyrch terfynol yn cyfateb i'r cynnyrch prawf neu hyd yn oed yn well nag ef – y disgrifiad a roddir i'r cynnwys digidol gwreiddiol sy'n bwysig.

Caiff rhai cynhyrchion digidol eu huwchraddio dros amser. Mae'n rhaid i'r cynnwys digidol barhau i gyfateb i'r disgrifiad, ond gall gynnwys nodweddion ychwanegol neu well nad ydynt yn rhan o'r disgrifiad hwnnw.

Mae'n rhaid rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr am brif nodweddion, gweithrediad a chydweddoldeb cynhyrchion digidol cyn iddynt brynu. Pan fydd angen darparu gwybodaeth, dylid ei thrin fel un o delerau'r contract ac fe ddaw'n rhan o'r disgrifiad o'r cynnyrch i bob pwrpas. Gweler Gwybodaeth gyn-gytundebol isod am ragor o wybodaeth.

Sut yr ymdrinnir â chynnwys digidol 'rhad ac am ddim'

Mae'r holl hawliau statudol ar gyfer cyflenwi neu fwriadu cyflenwi cynnwys digidol yn gymwys dim ond os oes rhaid i'r defnyddiwr dalu pris ariannol yn rhan o'r contract.

Gellir talu'n uniongyrchol gan ddefnyddio arian neu'n anuniongyrchol trwy gyfleuster arall y talwyd arian amdano – er enghraifft, taleb rodd, tocyn neu arian rhithwir mewn gêm. Gellir gwerthu cynnwys digidol fel eitem y mae angen un taliad amdani neu drwy gyfrwng tanysgrifiad parhaus sy'n caniatáu mynediad at y cynnwys digidol dros gyfnod o amser.

Os rhoddir cynnwys digidol yn rhad ac am ddim (er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadur rad ac am ddim), nid yw'r hawliau statudol yn gymwys. Nid yw hyn yn golygu nad yw'r masnachwr yn atebol os bydd y cynnwys digidol yn achosi difrod – gweler Atebolrwydd am gynnwys digidol a roddir yn rhad ac am ddim isod.

Gall y disgrifiad o rai mathau o gynnwys digidol ddatgan eu bod yn 'rhad ac am ddim', ond bydd y ffordd y'u cyflenwir yn golygu y bydd yr hawliau statudol yn parhau i fod yn gymwys iddynt. Diben hyn yw ymdrin â sefyllfaoedd lle mae cyfrifiadur £500 yn cael ei gyflenwi sy'n cynnwys meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim o ansawdd gwael, er enghraifft.

Os bydd masnachwr yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr a bod y ddau amod canlynol yn cael eu bodloni, ni fydd y cynnwys digidol yn 'rhad ac am ddim' a bydd yn rhan o'r contract:

 • cyflenwir y cynnwys digidol rhad ac am ddim gyda nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall y mae'r defnyddiwr yn talu pris amdanynt
 • nid yw'r cynnwys digidol rhad ac am ddim ar gael yn gyffredinol i ddefnyddwyr oni bai eu bod wedi talu pris amdano neu am nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall

Yn yr enghraifft a roddwyd ynglyn â'r cyfrifiadur £500 gyda meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim wedi'i chynnwys, cyflenwir y feddalwedd (cynnwys digidol) gyda'r cyfrifiadur (nwyddau). I gael y feddalwedd ar wahân, yn gyffredinol, byddai angen i chi ei phrynu neu brynu nwyddau neu wasanaethau eraill neu feddalwedd arall y'i cyflenwyd yn 'rhad ac am ddim' gyda hwy. At ddibenion y Ddeddf, fe'i cyflenwir yn rhan o gontract sy'n costio £500.

Addasiadau a diweddariadau

Os yw'r contract gwreiddiol ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol yn caniatáu i'r masnachwr neu drydydd parti addasu'r cynnwys hwnnw (er enghraifft, uwchraddiadau meddalwedd, cywiro mân ddiffygion, ac ati), bydd telerau'r contract sy'n ymwneud ag ansawdd, addasrwydd i ddiben penodol a disgrifiad yr un mor gymwys i'r cynnwys digidol addasedig ag yr oeddent i'r cynnwys digidol a gyflenwyd ar ôl y contract gwreiddiol.

Mae'n bwysig nodi y byddai unrhyw hawliad ynglyn â pheidio â bodloni gofynion statudol (er enghraifft, uwchraddiad nad oedd o ansawdd boddhaol), yn cael ei drin fel petai wedi digwydd ar ddyddiad y contract cyflenwi gwreiddiol ac nid y dyddiad addasu. Mae hyn yn bwysig o ran y terfyn amser chwe blynedd sy'n gymwys ar gyfer gwneud hawliadau ynghylch torri contract.

Ystyr 'hawl i gyflenwi'

O ran y rhan fwyaf o gynnwys digidol, ni fydd defnyddiwr a masnachwr yn berchen ar y cynnyrch yn llwyr. Bydd yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer y cynnwys digidol yn aros gyda dechreuwr y cynnyrch, neu rywun arall sydd wedi prynu rhai o'r hawliau hynny neu'r holl hawliau hynny. Felly, os ydych yn fasnachwr sydd heb ganiatâd gan berchennog yr hawliau eiddo deallusol, nid oes gennych yr 'hawl i'w gyflenwi'. Mae'r Ddeddf yn creu amod contract sy'n nodi pan fydd cynnwys digidol yn cael ei gyflenwi o dan gontract, a bod y defnyddiwr yn talu amdano, ei fod fel petai gan y masnachwr yr 'hawl i'w gyflenwi', hyd yn oed os nad oes ganddo'r hawl honno.

Ceir cosbau troseddol a sifil difrifol ar gyfer torri hawliau eiddo deallusol, felly dylech sicrhau bod gennych yr hawl i gyflenwi pob darn penodol o gynnwys digidol cyn i chi wneud hynny.

Telerau contract annheg

Bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr newydd 2015 hefyd yn ymdrin â defnyddio telerau annheg mewn contractau defnyddwyr. Gweler 'Telerau contract annheg' am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn â'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. (Mae'r Rheoliadau hyn yn ymdrin â dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol – gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.)

Camau unioni yn achos torri contract

Gan ddibynnu ar natur y broblem, y camau unioni lleiaf, i ddechrau, yw'r hawl i gael yr eitem wedi'i hatgyweirio neu gael un arall yn ei lle ac, yn ail, yr hawl i gael gostyngiad yn y pris.

ATGYWEIRIO NEU AMNEWID

Cam cyntaf y defnyddiwr yw hwn; os bydd yn penderfynu ei fod am i'r diffyg o ran ansawdd gael ei unioni trwy gyfrwng atgyweirio neu amnewid, mae'n rhaid i'r masnachwr:

 • wneud hynny o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr
 • talu am unrhyw gostau angenrheidiol a geir wrth wneud hynny, gan gynnwys, yn enwedig, cost unrhyw lafur, deunyddiau neu dâl post

Fodd bynnag, nid oes gan y defnyddiwr yr hawl i gamau unioni ar gyfer diffyg o ran ansawdd trwy gyfrwng atgyweirio neu amnewid:

 • os yw'n amhosibl gwneud hynny
  ...neu
 • os yw'n anghymesur o gymharu â cham unioni arall sydd ar gael

Er enghraifft, mae defnyddiwr yn lawrlwytho ffilm ar ei ddyfais, ond nid oes sain iddi, ac mae'r masnachwr yn cytuno ei fod yn gyfrifol am y diffyg o ran ansawdd. Byddai'n anghymesur i'r defnyddiwr ofyn am gael y cynnwys digidol wedi'i atgyweirio ar ei ddyfais o gymharu â bod y masnachwr yn darparu lawrlwythiad arall yn ei le i ddatrys y broblem.

Bydd natur y cynnwys digidol a'r diben y'i cafwyd neu y'i cyrchwyd gan y defnyddiwr yn pennu'r hyn sy'n 'gyfnod rhesymol' ac yn 'anghyfleustra sylweddol'.

Os yw defnyddiwr wedi gofyn am gael atgyweiriad neu wedi cytuno iddo, ni all ofyn am gael eitem arall yn lle'r un wreiddiol hyd nes y bydd cyfnod rhesymol wedi'i roi i'r atgyweiriad gael ei wneud, cyn belled ag na achosir anghyfleustra sylweddol. Bydd yr un rhesymeg yn berthnasol os yw'r defnyddiwr wedi gofyn am gael eitem arall yn lle'r un wreiddiol neu wedi cytuno i hynny, ac yna'n gofyn am atgyweiriad.

Os yw'r defnyddiwr yn dangos bod y cynnwys digidol yn ddiffygiol o fewn chwe mis o'i gyflenwi, ystyrir ei fod yn ddiffygiol ar y diwrnod y'i cyflenwyd.

GOSTYNGIAD YN Y PRIS

Bydd gan ddefnyddiwr yr hawl i ofyn am ostyngiad yn y pris dim ond:

 • os nad yw'r camau unioni atgyweirio ac amnewid yn bosibl
  ...neu
 • os yw'r defnyddiwr wedi gofyn am y cam unioni atgyweirio neu amnewid ond nid yw hyn wedi'i gynnal o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol iddo

Lle y bydd yr hawl i gael gostyngiad yn y pris yn gymwys, mae'n rhaid i'r ad-daliad gael ei wneud heb oedi diangen, a ph'un bynnag o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad pan fo'r masnachwr yn cytuno bod gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad.

Mae'n rhaid i'r cam unioni fod yn ostyngiad priodol yn y pris a chaiff fod yn gost lawn y cynnwys digidol mewn amgylchiadau priodol. Os yw'r defnyddiwr wedi talu rhan o'r pris llawn yn unig, byddai'r ad-daliad ar gyfer unrhyw arian a dalwyd eisoes uwchben y pris gostyngol.

CAMAU UNIONI ERAILL Y GALL DEFNYDDIWR EU CYMRYD

Cyn belled ag nad yw'r defnyddiwr yn hawlio dwywaith am yr un golled, gall gymryd unrhyw un o'r camau unioni canlynol yn ychwanegol at y camau unioni ar gyfer torri contract o ran ansawdd boddhaol a hawl i gyflenwi, neu yn eu lle:

 • hawliad am iawndal
 • derbyn ad-daliad ar gyfer arian a dalwyd os nad yw wedi derbyn y cynnyrch
 • ceisio gorfodi'r masnachwr i gyflawni'r contract
 • peidio â thalu am y cynnyrch

Fodd bynnag, ni all defnyddiwr ystyried bod contract wedi dod i ben dim ond ar sail torri'r amod statudol ynghylch ansawdd neu hawl i gyflenwi mewn contract.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gan y defnyddiwr yr hawl i gael ad-daliad llawn ar gyfer yr holl arian a dalwyd am y cynnwys digidol lle y ceir methiant o ran yr 'hawl i gyflenwi'. Mae'r gofynion ar gyfer yr ad-daliad hwn yr un fath â'r rhai hynny ar gyfer sefyllfa lle y ceir hawl i gael gostyngiad yn y pris, fel y manylir uchod.

Yr unig eithriad i'r cam unioni uchod ar gyfer ad-daliad llawn yw os yw'r methiant o ran hawl i gyflenwi yn effeithio ar rywfaint o'r cynnwys digidol a brynwyd yn unig. Er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn prynu mynediad at 'gerddoriaeth lif' a bod y masnachwr yn colli'r hawl i gyflenwi cerddoriaeth gan label recordio penodol. Byddai gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad sy'n gymesur â faint o gerddoriaeth gan y label recordio hwnnw oedd yn rhan o gyfanswm y gerddoriaeth lif a ddarparwyd yn wreiddiol yn unig.

Cyflenwi nwyddau a chynnwys digidol gyda'i gilydd

O ran y mwyafrif helaeth o drafodion manwerthu ar y stryd fawr, mae'r cynnwys digidol a gyflenwir yn cael ei gynnwys gyda nwyddau y gellir eu trafod yn ffisegol – er enghraifft car, peiriant golchi, cryno ddisg cerddoriaeth, ac ati. Mae'r nwyddau a'r cynnwys digidol wedi'u cymysgu â'i gilydd fel 'contract cymysg'.

Yn yr achos hwn, y prawf i'w ddefnyddio yw a yw'r cynnwys digidol yn methu â bodloni'r hawliau statudol sy'n berthnasol i gynnwys digidol fel y manylir uchod.

Os nad yw'r cynnwys digidol yn bodloni'r gofynion ansawdd, ymdrinnir â'r nwyddau a'r cynnwys digidol fel eitem gyfan nad yw'n cydymffurfio â'r contract. Yna, y camau unioni y dylai'r masnachwr eu cynnig, ac y gall y defnyddiwr ofyn amdanynt, yw'r camau unioni y darperir ar eu cyfer yn achos nwyddau. Mae hyn yn wahaniaeth pwysig gan fod y camau unioni ar gyfer torri gofynion ansawdd mewn perthynas â nwyddau yn cynnwys yr hawl i wrthod, nad yw'n gam unioni sydd ar gael ar gyfer cynnwys digidol diffygiol ar ei ben ei hun. Gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau – o 1 Hydref 2015 ymlaen'am ragor o fanylion.

Atebolrwydd am gynnwys digidol a roddir yn rhad ac am ddim

Mae atebolrwydd bob amser wedi bodoli ar gyfer cynnwys digidol sy'n cael ei roi'n rhad ac am ddim neu y telir amdano os yw'r cynnwys digidol hwnnw'n achosi niwed oherwydd esgeuluster.

Mae'r dewis hwnnw'n parhau i fodoli os dymuna defnyddiwr ei ddefnyddio. Er enghraifft, gall ap ffôn symudol rhad ac am ddim sy'n cynnwys feirws sy'n niweidio ffôn symudol y defnyddiwr arwain at honiad o esgeuluster yn erbyn y masnachwr a gyflenwodd yr ap.

Fodd bynnag, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn galluogi defnyddiwr i ddibynnu'n uniongyrchol ar y camau unioni a ddarperir ganddi ar gyfer cynnwys digidol 'rhad ac am ddim' sy'n ddiffygiol neu'n niweidiol heb orfod dibynnu ar gynseiliau cyfraith sifil. Er mwyn i'r defnyddiwr allu gwneud hyn, mae'n rhaid i'r cynnwys digidol gael ei gyflenwi o dan gontract lle mae'n rhaid i'r defnyddiwr dalu am nwyddau neu wasanaethau eraill neu gynnwys digidol arall i gael yr eitem 'rad ac am ddim' – er enghraifft, cylchgrawn cyfrifiadur sy'n dod gyda meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim.

Difrod a achoswyd i ddyfeisiau neu gynnwys digidol arall

Lle y cyflenwir cynnwys digidol a bod pob un o'r canlynol yn berthnasol:

 • mae'r cynnwys digidol yn achosi difrod i ddyfais neu gynnwys digidol arall
 • mae'r ddyfais neu'r cynnwys digidol a ddifrodwyd yn eiddo i'r defnyddiwr
 • mae'r difrod o fath na fyddai wedi digwydd petai'r masnachwr wedi arfer gofal a medrusrwydd rhesymol

...mae'n rhaid i'r masnachwr gynnig y naill neu'r llall o'r camau unioni canlynol, a gall y defnyddiwr ofyn amdanynt:

 • atgyweirio'r difrod, y mae'n rhaid ei wneud o fewn cyfnod rhesymol, heb anghyfleustra sylweddol na chost i'r defnyddiwr
 • talu iawndal, y mae'n rhaid ei roi heb oedi diangen, a ph'un bynnag o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad pan fo'r masnachwr yn cytuno i dalu'r iawndal. Ni all y masnachwr godi ffi ar y defnyddiwr ar gyfer hyn

Os oes angen, mae'r Ddeddf yn rhoi'r gallu i'r defnyddiwr gymryd camau sifil i orfodi'r hawliau hyn ar y masnachwr.

Gwybodaeth gyn-gytundebol

Mae'r Ddeddf yn darparu amod ym mhob contract ar gyfer cynnwys digidol bod y wybodaeth gyn-gytundebol sy'n ofynnol gan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr. Os na ddarperir y wybodaeth hon cyn i'r defnyddiwr lunio'r contract, bydd ganddo'r hawl i adennill unrhyw gostau a gafodd o ganlyniad i'r methiant i ddarparu'r wybodaeth. I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi, gweler:

Y costau y gellir eu hadennill yw gwerth sterling y pris a dalwyd am y cynnwys digidol ni waeth pa un a dalwyd amdano mewn arian go iawn neu drwy ryw gyfleuster talu y talwyd arian ar ei gyfer - er enghraifft, tocyn, tlysau rhithwir, ac ati mewn gêm gyfrifiadur. Mae'n rhaid i'r ad-daliad fod mewn arian go iawn.

Geiriad pwynt gwerthu awgrymedig

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn datgan bod yn rhaid i gynnwys digidol fod fel y'i disgrifiwyd, yn addas i'r diben ac o ansawdd boddhaol:

 • os yw eich cynnwys digidol yn ddiffygiol, mae gennych yr hawl i fynnu ei fod yn cael ei atgyweirio neu gael un arall yn ei le
 • os na ellir cywiro'r diffyg o fewn cyfnod rhesymol, neu heb achosi anghyfleustra sylweddol i chi, gallwch gael rhywfaint o'ch arian neu eich holl arian yn ôl
 • os gallwch ddangos bod y diffyg wedi difrodi eich dyfais ac nad yw'r gwerthwr wedi defnyddio gofal a medrusrwydd rhesymol, mae'n bosibl y bydd gennych yr hawl i gael atgyweiriad neu iawndal

Crynodeb o'ch hawliau allweddol yw hwn. I gael gwybodaeth fanwl, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth www.adviceguide.org.uk neu ffoniwch 03454 04 05 06.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, geisio gorchymyn llys i atal methiant i gydymffurfio â darpariaethau sifil a throseddol darnau amrywiol o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Diogelu Defnyddwyr 2015. Os na fyddwch yn cydymffurfio â gorchymyn llys o'r fath, o'ch cael yn euog, y gosb uchaf yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Darllen ychwanegol

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd manylach i helpu busnesau i ddeall goblygiadau'r Ddeddf: Y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr: Canllaw cynnwys digidol i fusnesau(PDF 717KB).

Gwerthu nwyddau

Os yw eich busnes yn gwerthu nwyddau hefyd, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau – o 1 Hydref 2015 ymlaen'.

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw eich busnes yn cyflenwi gwasanaethau hefyd, gweler 'Cyflenwi gwasanaethau – o 1 Hydref 2015 ymlaen'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw