Masnachu Teg

Contractau defnyddwyr - gwerthiannau ar y safle

Y rheolau pan rydych yn llunio contractau ar safle eich busnes, gan gynnwys gofynion gwybodaeth

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 yn disodli Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bellt) 2000 blaenorol - y cyfeirir atynt yn aml fel y Rheoliadau Gwerthu o Bell - a Rheoliadau Canslo Contractau a wneir yng Nghartref neu Weithle Defnyddiwr 2008 ar gyfer pob contract a wneir er 13 Mehefin 2014.

Er bod llawer o bethau tebyg, hefyd mae gwahaniaethau pwysig yn y Rheoliadau newydd, a fydd yn berthnasol i gontractau a wneir ar safleoedd busnes ac i ffwrdd o safleoedd busnes, ac sy'n cyflwyno rheolau newydd ar gyfer busnesau sy'n darparu cynnwys digidol. Bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio ar y mwyafrif o fusnesau sy'n gwneud contractau gyda defnyddwyr, heb ystyried ble a sut y gwneir y contract. Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i gontractau lle mae masnachwyr yn prynu nwyddau neu wasanaethau gan ddefnyddwyr, nac yn berthnasol i gontractau rhwng defnyddwyr.

Er nad oes hawliau canslo statudol ar gyfer defnyddwyr wrth brynu ar safle busnes (ac eithrio o dan unrhyw bolisïau ynghylch ad-daliadau efallai eich bod yn eu darparu eich hunan), mae rhestr o wybodaeth mae'n rhaid ei darparu i ddefnyddwyr cyn iddynt wneud contract gyda chi. Ar ben hynny, mae'r Rheoliadau'n gwahardd y defnydd o linellau cymorth ffôn â chyfradd bremiwm (ar gyfer cwsmeriaid sy'n cysylltu â chi mewn cysylltiad â chontract sydd rhyngddynt a chi) a'r defnydd o opsiynau negyddol bondigrybwyll i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr sy'n atodol i'r prif gontract. Hefyd, mae'r Rheoliadau'n delio â'r amser rydych yn ei gymryd i ddanfon nwyddau a phwy sy'n cymryd y risg pan yw nwyddau'n cael eu hanfon i ddefnyddiwr.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y rheoliadau?

Cwmpasir y mwyafrif o gontractau sy'n cael eu gwneud a'u trafod rhwng masnachwyr a defnyddwyr, ac mae'r Rheoliadau'n rhannu'r contractau hyn yn dri math:

 • contractau oddi ar y safle.Mae pedwar math o'r contractau hyn:
  1. Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd ac yn cytuno'r contract mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr - er enghraifft, mewn cartref neu weithle defnyddiwr
  2. Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd a gwneir cynnig gan y defnyddiwr mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr - er enghraifft, lle mae defnyddiwr yn llofnodi ffurflen archebu yn ystod ymweliad i'w gartref ac mae'r masnachwr yn cytuno i'r contract nes ymlaen
  3. Contract a gytunir ar safle busnes y masnachwr neu drwy unrhyw fath o gyfathrebu o bell yn uniongyrchol ar ôl cyfarfod â defnyddiwr mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr. Er enghraifft, mae gwerthwr yn cwrdd â defnyddiwr ar y stryd fawr ac yn ei berswadio ynghylch buddion prynu hidlydd dwr; yna eir â'r defnyddiwr i swyddfa leol y masnachwr er mwyn llofnodi'r contract am y cyfarpar. Enghraifft o'r senario hwn, yn defnyddio cyfathrebu o bell, fyddai pe byddai'r gwerthwr ar y stryd fawr yn cymryd cyfeiriad e-bost y defnyddiwr ac yn e-bostio'r contract iddo, y mae'r defnyddiwr yn ei argraffu ac yn ei ddychwelyd trwy'r post
  4. Contract a wneir gyda'r defnyddiwr yn ystod taith a drefnir gan y masnachwr â'r nod o werthu neu hyrwyddo ei nwyddau neu wasanaethau i'r defnyddiwr. Nid yw'r Rheoliadau'n diffinio 'taith'; fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd hwn yn cwmpasu sefyllfa lle mae masnachwr yn cwrdd â defnyddiwr sydd ar ei wyliau ac yn ei wahodd i deithio gyda'r masnachwr i leoliad gwahanol lle gwerthir nwyddau neu wasanaethu iddo.
 • contractau o bell. Contract rhwng masnachwr a defnyddiwr lle nad ydynt gyda'i gilydd, sy'n cael ei drafod a'i gytuno trwy un math trefnedig o gyfathrebu o bell neu fwy - er enghraifft, ar y ffôn, trwy'r post neu ar y rhyngrwyd. Mae'n rhaid bod cynllun trefnedig o bell ar gyfer gwerthu nwyddau ac/neu wasanaethau, felly mae'n annhebygol y bydd y Rheoliadau'n effeithio ar fusnes sy'n gwerthu cynnyrch o bell fel rhywbeth un-tro. Er enghraifft, ni fyddai siop gwlân gwau nad yw'n gwerthu o bell fel arfer yn dod o fewn y diffiniad o gontract o bell pan fydd cwsmer yn ffonio i ofyn i bêl o wlân gael ei phostio iddo gan nad yw'n gallu galw i'r siop - mae'n annhebygol y byddai hyn yn cael ei ystyried yn gynllun 'trefnus' gwerthu o bell
 • contractau oddi ar y safle.Mae'r Rheoliadau'n diffinio 'contract ar y safle' fel: 'contract nad yw'n un oddi ar y safle nag yn gontract o bell', sydd mewn gwirionedd yn golygu contract a wneir ar safle busnes, beth bynnag yw ef

Bydd masnachwyr sy'n ymweld â defnyddiwr yn ei gartref ac yn gadael dyfynbris (neu'n anfon un atynt nes ymlaen), gan ganiatáu iddo benderfynu a gwneud contract pan yw'n barod i wneud hynny, yn gwneud 'contract ar y safle''. Mae hyn oherwydd nad yw'r trafodyn hwn yn syrthio o fewn y diffiniad o 'gontract oddi ar y safle' oni bai fod y defnyddiwr yn cytuno i'r contract ar unwaith wedi i'r masnachwr adael ei gartref, ac nid yw'n 'gontract o bell' ychwaith. Mae hyn yn bwysig ar gyfer llawer o fusnesau gwelliannau cartref sy'n gweithio fel hyn a bydd, felly, yn syrthio dan y gofynion ar gyfer contractau ar y safle. Mae hyn yn golygu y bod rhaid i fusnesau sy'n gwerthu dan yr amgylchiadau hyn ddarparu'r wybodaeth a restrir yn y canllaw hwn yn unig (yn hytrach na'r rhestr fwy ar gyfer contractau oddi ar y safle) ac nid oes rhaid rhoi hawliau canslo. Fodd bynnag, os yw eich busnes yn defnyddio'r ymagwedd hon, mae'n rhaid i chi gofio y byddwch yn gwneud contractau oddi ar y safle yn y sefyllfaoedd hynny pan ydych yn cytuno ar gontract ar yr amser rydych yn ymweld â'ch cwsmer ac yn cytuno ar gontract yn y man a'r lle.

Mae 'safle busnes' yn cynnwys safle parhaol busnes yn ogystal â safle dros dro (fel stondin farchnad) lle maent yn gweithredu fel arfer. Mae hwn yn ddiffiniad allweddol ynghylch y mathau o gontract uchod ond nis diffinir yn glir gan y Rheoliadau.

Mae'r nodiadau hyn yn cwmpasu gofynion y Rheoliadau pan werthwch nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ar eich safle, neu mewn sefyllfaoedd eraill sy'n syrthio o fewn y diffiniad o 'gontract ar y safle' (gweler uchod). Os ydych hefyd yn gwerthu oddi ar eich safle busnes neu o bellter, gweler ein dau ganllaw arall:

 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthiannau oddi ar y safle'
 • 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell'

Beth nad yw'r Rheoliadau'n ei gwmpasu?

Nid yw'r Rheoliadau'n cwmpasu contractau ar gyfer:

 • gamblo (a gwmpasir gan ddeddfwriaeth gamblo)
 • gwasanaethau ariannol fel bancio, credyd, yswiriant neu bensiynau personol. Fodd bynnag, caiff cyfleusterau credyd ac yswiriant eu heffeithio os ydynt yn cael eu cyflenwi gyda chontractau ar gyfer nwyddau neu wasanaethau neu pan y'i cynigir fel ychwanegiad opsiynol mae'n rhaid i'r defnyddiwr optio allan ohonynt (gweler 'Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol' nes ymlaen)
 • adeiladu adeiladau newydd (neu adeiladau sylweddol o newydd trwy drosi adeiladau presennol - fel trosi ysgubor) a gwerthu eiddo sefydlog. Fodd bynnag, cwmpasir adeiladu estyniadau i adeiladau presennol
 • contractau gosod preswyl, ond cwmpasir contractau asiantaeth dai am eu gwaith mewn cysylltiad â gwerthu neu osod eiddo
 • y cyflenwad o ddefnyddiau traul gan bobl ar rowndiau rheolaidd, fel dynion llaeth - mae'n rhaid i'r ymweliadau hyn fod yn aml a rheolaidd â chartref, preswylfa neu weithle defnyddiwr
 • contractau teithio pecyn
 • cyfrannau cyfnodol a chynhyrchion gwyliau hirdymor, gan gynnwys contractau ailwerthu a chyfnewid
 • pryniadau gan beiriannau gwerthu
 • cysylltiadau telathrebu sengl - fel ffonau talu a chysylltiadau caffi rhyngrwyd

Contractau gwasanaeth, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Mae'r Rheoliadau'n rhannu cynnwys y contract yn dri math:

 • contractau gwerthu. Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwerthu nwyddau a hefyd ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gyda'i gilydd. Felly, mae hyn yn cynnwys gwerthu llyfr, ffilm ar DVD, cyflenwi meddalwedd ar ddisg, a chyflenwi a ffitio patio
 • contractau gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwasanaethauyn unig - er enghraifft, gwasanaethau hyfforddwr personol neu gyfreithiwr. Hefyd, cwmpasir cyflenwad o nwy a thrydan gan y cyflenwyr cyfleustodau gan y diffiniad hwn, tra caiff nwy a thrydan yn cael eu hystyried fel nwyddau pan ydynt yn cael eu gwerthu mewn meintiau cyfyngedig - er enghraifft, batris a nwy mewn cynhwyswyr
 • cynnwys digidol. Cyflenwi data trwy gyfrwng anniriaethol - er enghraifft - lawrlwythiadau cerddoriaeth a meddalwedd neu ffilmiau a ffrydir

Gofynion gwybodaeth

Mae'r Rheoliadau'n mynnu eich bod yn rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gennych ar eich safle busnes. Fodd bynnag, mae rhai mathau o gontract sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad hwn:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol a ddosbarthir ar bresgripsiwn neu sydd ar gael am ddim dan drefniad gyda'r GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau cludo teithwyr - fel tocynnau bws, rheilffordd neu hediad.

Ar ben hynny, nid yw'r gofynion gwybodaeth hyn yn berthnasol i drafodion dydd-i-ddydd a gyflawnir ar unwaith pan wneir y contract (mae'r defnyddiwr yn talu ac yn cael y nwyddau/gwasanaethau yn syth bin) - er enghraifft, ar gyfer pryniadau dyddiol fel bwydydd, papurau newydd, prynu coffi i fynd, glanhau eich esgidiau ac ati. Fodd bynnag, bydd deddfwriaeth safonau masnach arall yn dal i fynnu eich bod yn arddangos gwybodaeth ynghylch beth yw'r cynnyrch a'i bris ac, mewn rhai achosion, ei bris uned. Mae'n debygol y bydd yr eithriad hwn yn perthyn i eitemau â chost isel.

Ym mhob achos arall, os ydych yn cynnig gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ar eich safle, mae angen i chi roi'r wybodaeth a restrir isod, neu sicrhau ei bod ar gael, i ddefnyddwyr cyn iddynt gytuno i unrhyw gontract:

 • prif nodweddion y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol. Mewn llawer o achosion, bydd hyn yn amlwg o arddangosiad y nwyddau neu eu deunydd pacio ac ni fyddai angen ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach
 • eich modd adnabod (fel eich enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffôn. Efallai y bydd eich enw a chyfeiriad yn amlwg i gwsmeriaid ar eich safle ond hefyd dylid eu hysbysu o rif ffôn ar gyfer cyswllt pellach
 • pris llawn y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol, gan gynnwys yr holl drethi - er enghraifft, TAW, neu, os nad yw'r pris yn hysbys, sut y cyfrifir y pris
 • manylion ynghylch unrhyw ffioedd ychwanegol ar gyfer danfon neu, lle na ellir cyfrifo hyn o flaen llaw, arwydd y bydd ffi ar gyfer danfon yn daladwy
 • ble mae'n berthnasol, y trefniadau ynghylch talu, danfon neu gyflawniad a'r amser y byddwch yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau, gyflawni'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol (gweler 'Amser ar gyfer danfon nwyddau' isod)
 • os oes gennych un, eich polisi ar gyfer trafod cwynion. Dylai darparwyr gwasanaethau sicrhau bod polisi ar gyfer trafod cwynion yn ei le fel sy'n ofynnol dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009. Ar ben hynny, bydd codau ymarfer cymeradwy TSI a rhai cymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol hefyd angen i bolisi fod yn ei le, yr hyn y mae'n rhaid trefnu ei fod ar gael i ddefnyddwyr
 • os ydych yn gwerthu nwyddau, dylech atgoffa defnyddwyr bod rhaid i'r nwyddau rydych yn eu gwerthu gydymffurfio â'r contract - er enghraifft, gallech ddweud: 'Ein cyfrifoldeb ni yw eich cyflenwi â nwyddau sy'n cwrdd â'ch hawliau fel defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw bryderon nad ydym wedi cwrdd â'n rhwymedigaethau cyfreithiol byddwch cystal â chysylltu â ni'
 • os oes unrhyw wasanaethau neu warantau ôl-werthu ar gael, mae'n rhaid i chi drefnu bod defnyddwyr yn ymwybodol o hyn ac unrhyw amodau sy'n perthyn. Mewn llawer o achosion bydd hyn yn amlwg o arddangosiad y nwyddau neu eu deunydd pacio ac ni fyddai angen ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach
 • os bydd y defnyddiwr yn gwneud contract sydd o hyd sefydlog, mae'n rhaid ei hysbysu o hwn. Os nad oes gan y contract hyd sefydlog, neu os gellir ei ymestyn fel mater o drefn, mae'n rhaid ei hysbysu o'r amodau y gall roi terfyn arno oddi danynt
 • ymarferoldeb cynnwys digidol - mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch ei iaith, hyd, math o ffeil, mynediad, diweddariadau, olrhain, cysylltiad rhyngrwyd, cyfyngiadau daearyddol ac unrhyw bryniadau ychwanegol sydd eu hangen
 • cydweddoldeb cynnwys digidol - gwybodaeth ynghylch caledwedd a meddalwedd fel ei gilydd

Nid yw'r Rheoliadau'n pennu sut mae'n rhaid trefnu bod y wybodaeth hon ar gael, y peth pwysig yw y rhoddir y wybodaeth hon i ddefnyddwyr neu y trefnir ei bod ar gael iddynt. Mae'n debygol y cyflawnir hyn trwy amrywiaeth o ffyrdd, fel y nwyddau eu hunain, hysbysiadau neu restrau prisiau a arddangosir, neu drefnu bod contract ar gael i ddefnyddiwr ei ddarllen cyn iddynt gytuno cael eu rhwymo iddo. Y prawf allweddol yw bod rhaid i'r wybodaeth hon fod yn glir a dealladwy i'r defnyddiwr cyn iddo gytuno i'r contract.

Os oes angen i chi newid unrhyw ran o'r wybodaeth hon cyn gwneud contract, neu ar gam diweddarach, mae'n rhaid i chi gytuno hyn gyda'r defnyddiwr. Bydd methu â gwneud hyn yn golygu nad yw'r defnyddiwr wedi'i rwymo gan y newid gwybodaeth.

Byddai methu â darparu'r wybodaeth a gyflwynir uchod yn caniatáu i ddefnyddiwr honni eich bod wedi torri ar eich contract gydag ef a cheisio ateb priodol. Hefyd, byddai'r defnyddiwr yn gallu honni eich bod wedi torri ar eich contract pe byddai'n canfod bod unrhyw ran o'r wybodaeth uchod rydych wedi'i darparu'n anghywir.

Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol

Lle mae eitemau ychwanegol a gysylltir i'r prif gontract (er enghraifft, yswiriant ac/neu llogi car gyda chontract ar gyfer gwyliau, neu ddeunydd lapio anrheg wrth brynu anrheg) mae'n rhaid nad yw talu am yr eitemau hyn hefyd yn opsiwn diofyn. Dylid gofyn i ddefnyddwyr bob tro i gytuno'n bendant i daliadau ychwanegol. Er enghraifft, mae manwerthwr trydanol yn ychwanegu gwarantiad opsiynol fel mater o drefn at y pris prynu terfynol, mae manwerthwr ceir yn ychwanegu yswiriant blwch opsiynol fel mater o drefn at y pris terfynol neu mae siop dodrefn yn ychwanegu yswiriant diogelu ffabrig at bris set dridarn.

Ni fydd defnyddwyr yn atebol am unrhyw daliadau ychwanegol nad ydynt wedi cytuno'n weithredol iddynt ac mae ganddynt yr hawl i ofyn eu bod yn derbyn ad-daliad ar gyfer y taliadau hyn.

Ffioedd llinell gymorth ffôn ar y gyfradd sylfaenol

Os ydych yn darparu llinell ffôn i ddefnyddwyr gysylltu â chi mewn cysylltiad â chontract maent wedi'i wneud gyda chi, ni allwch godi tâl sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol am y gwasanaeth hwn. Felly, gallwch godi tâl ar gyfraddau daearyddol neu symudol arferol yn unig. Ni ddylai defnyddiwr orfod talu mwy i gysylltu â chi ynghylch ei bryniad nag y byddai i ffonio ffrind neu berthynas.

Mae hawl gan defnyddwyr y codir tâl arnynt sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol hawlio unrhyw ordaliad yn ôl gennych.

Dylech wirio'n ofalus a yw eich llinell ffôn yn costio mwy na'r cyfraddau sylfaenol i ddefnyddwyr. Ar ben rhifau sy'n cychwyn gydag 09, ni fyddai rhifau eraill sy'n rhannu refeniw fel 084, 0871, 0872 neu 0873 yn cydymffurfio. Ni fyddai rhifau 0870 ychwaith, a fyddai'n amrywio yn ôl tariff ffôn y cwsmer ei hunan.

Mae'r rhifau dilynol yn cydymffurfio â'r Rheoliadau:

 • rhifau daearyddol - yn cychwyn gyda 01 neu 02
 • rhifau nad ydynt yn ddaearyddol - yn cychwyn gyda 03
 • rhifau rhadffôn - yn cychwyn gyda 0800 neu 0808
 • rhifau symudol - yn cychwyn gyda 07 (ac eithrio rhifau sy'n cychwyn gyda 070, nad ydynt yn rhifau symudol)

Amser ar gyfer danfon nwyddau

Oni bai eich bod yn cytuno fel arall, eich cyfrifoldeb chi yw danfon y nwyddau rydych wedi'u gwerthu i ddefnyddiwr. Os nad ydych yn cytuno ar amser danfon, mae'n rhaid i chi ddanfon y nwyddau heb oedi gormodol ac yn sicr heb fod yn hwyrach na 30 niwrnod o'r diwrnod wedi i'r contract gael ei wneud.

Gall defnyddiwr drin contract fel un sydd wedi dod i ben a gofyn am ad-daliad llawn dan unrhyw rai o'r amgylchiadau dilynol:

 • rydych yn gwrthod danfon y nwyddau
 • rydych yn methu â danfon o fewn yr amser a gytunwyd ac mae'n glir o'r amgylchiadau, neu o'r hyn mae'r defnyddiwr wedi'i ddweud wrthych, bod yr amser hwn a gytunwyd yn hanfodol
 • mae'r defnyddiwr wedi pennu cyfnod danfon priodol, rydych yn methu â chwrdd ag ef

Os yw eich contract yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau, ac rydych yn methu â danfon rhai ohonynt yn brydlon, mae gan y defnyddiwr yr hawl, fel dewis arall yn lle rhoi terfyn ar y contract, i ganslo'r rhan honno o'r archeb neu ddychwelyd y nwyddau sydd eisoes wedi'u danfon. Yna, mae'n rhaid i chi ei ad-dalu heb oedi gormodol am y nwyddau sydd wedi'u canslo neu wedi'u gwrthod. Os yw'r nwyddau'n ffurfio rhan o uned fasnachol a fyddai'n cael eu dibrisio neu y byddai ei gymeriad yn cael ei newid pe byddent yn cael eu gwahanu, gall y defnyddiwr ganslo'r archeb am y nwyddau neu eu gwrthod fel cyfanwaith yn unig.

Nid yw'r Rheoliadau'n atal defnyddwyr rhag ceisio atebion eraill mae ganddynt hawl iddynt am ddanfoniadau hwyr. Fel enghraifft, mae'n bosibl y bydd defnyddiwr sy'n dioddef oedi o ganlyniad i ddanfoniad hwyr o gydrannau cegin osod yn gallu hawlio costau gwastraff am lafur eu gosodwyr os gallant gyfrif am hyn.

Trosglwyddo risg

Oni bai fod defnyddiwr yn trefnu ei gludydd ei hun, mae'r nwyddau rydych yn eu danfon iddo'n aros ar eich risg chi tan eu bod yn dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r unigolyn y mae'n gofyn i chi ddanfon y nwyddau iddo. Felly, os yw eich cludydd yn methu â danfon y nwyddau, neu os yw'n eu danfon i'r cyfeiriad anghywir, dyma'ch cyfrifoldeb chi ac nid cyfrifoldeb y defnyddiwr. Os nad ydych yn unioni hyn, efallai y byddwch yn atebol am hawliad oherwydd danfoniad hwyr (gweler uchod).

Cosbau

Os ydych yn methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau, ar ben atebion sydd ar gael i ddefnyddwyr am dorri ar gontract, gall gwasanaethau safonau masnach wneud cais am orchymyn llys sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi gydymffurfio. Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r gorchymyn, y gosb fwyaf yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Darllen ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Cyfarwyddyd Gweithredu a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygiad) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw