Masnachu Teg

Gwerthu o bell (drwy'r rhyngrwyd, ffôn ac ati) - o 13 Mehefin 2014 ymlaen

Gwybodaeth allweddol ar gyfer gwerthwyr o bell ar gyfer contractau a wneir wedi 13eg Mehefin 2014 gan gynnwys gofynion gwybodaeth ar hawliau canslo

Mae'r Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 yn disodli'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000 cyfredol a'r Rheoliadau Canslo Contractau a wneir yng Nghartref neu Weithle Defnyddiwr 2008 ar gyfer pob contract a wneir o 13 Mehefin 2014 ymlaen. Er bod llawer o bethau tebyg, hefyd mae gwahaniaethau pwysig yn y Rheoliadau newydd, a fydd yn perthyn i gontractau a wneir ar safleoedd busnes ac i ffwrdd o safleoedd busnes, ac sy'n cyflwyno rheolau newydd ar gyfer busnesau sy'n darparu cynnwys digidol. Bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio ar y mwyafrif o fusnesau sy'n gwneud contractau gyda defnyddwyr, heb ystyried ble a sut y gwneir y contract.

Mae'r cyfarwyddyd ar y Rheoliadau wedi'i rannu'n dair rhan, yn cwmpasu contractau a wneir ar safleoedd busnes, i ffwrdd o safleoedd busnes ac o bell. Yn ddibynnol ar y math o fusnes rydych yn ei weithredu, mae'n bosibl y byddwch angen cyfeirio at y canllawiau eraill hefyd (gweler y dolenni isod). Mae pob un yn dechrau gyda diffiniad o'r mathau o gontract a gwmpasir a rhestr o'r rhai hynny nas cwmpasir.

Mae'r canllaw hwn ar gyfer busnesau sy'n gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol i ddefnyddwyr trwy gontractau o bell. Ni fydd y Rheoliadau newydd yn anghyfarwydd i fusnesau sydd wedi bod yn gorfod cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000 (y cyfeirir atynt yn aml fel y Rheoliadau Gwerthu o Bell) ond maent yn cynnwys gwahaniaethau pwysig y mae'n rhaid eu hystyried. Mae'r Rheoliadau'n mynnu bod gwybodaeth fanwl yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr ac maent yn cyflwyno cyfnod canslo o 14 diwrnod. Ar ben hynny mae'r Rheoliadau'n gwahardd y defnydd o linellau cymorth ffôn â chyfradd bremiwm (ar gyfer cwsmeriaid sy'n cysylltu â chi mewn cysylltiad â chontract sydd rhyngddynt a chi) a'r defnydd o opsiynau negyddol bondigrybwyll i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr sy'n atodol i'r prif gontract. Hefyd mae'r Rheoliadau'n delio â'r amser rydych yn ei gymryd i ddanfon nwyddau a phwy sy'n cymryd y risg pan yw nwyddau'n cael eu hanfon i ddefnyddiwr.

Yn y canllaw

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?

Beth nad yw'r Rheoliadau yn ei gwmpasu?

Contractau gwerthiannau, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Gofynion gwybodaeth

Yr hawl i ganslo

Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol

Ffioedd llinell gymorth ffôn ar y gyfradd sylfaenol

Amser ar gyfer danfon nwyddau

Trosglwyddo risg

Gwerthu trwy oddefiad

Methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau

Cyfnodau amser

Darllen ychwanegol

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?

Cwmpasir y mwyafrif o gontractau sy'n cael eu gwneud a'u negodi rhwng masnachwyr a defnyddwyr, ac mae'r Rheoliadau'n rhannu'r contractau hyn yn dri math:

 • contractau oddi ar y safle. Mae pedwar math o'r contractau hyn:
  - 1. Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd ac yn cytuno'r contract mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr - er enghraifft, mewn cartref neu weithle defnyddiwr
  - 2. Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd a gwneir cynnig gan y defnyddiwr mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr - er enghraifft, lle mae defnyddiwr yn llofnodi ffurflen archebu yn ystod ymweliad i'w gartref ac mae'r masnachwr yn cytuno i'r contract nes ymlaen
  - 3. Contract a gytunir ar safle busnes y masnachwr neu drwy unrhyw fath o gyfathrebu o bellter yn uniongyrchol wedi cwrdd â defnyddiwr mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr. Er enghraifft, mae gwerthwr yn cwrdd â defnyddiwr ar y stryd fawr ac yn ei berswadio ynghylch buddion prynu hidlydd dwr; yna eir â'r defnyddiwr i swyddfa leol y masnachwr er mwyn llofnodi'r contract am y cyfarpar. Enghraifft o'r senario hwn, yn defnyddio cyfathrebu o bellter, fyddai pe byddai'r gwerthwr ar y stryd fawr yn cymryd cyfeiriad e-bost y defnyddiwr ac yn e-bostio'r contract iddo, yr hyn y mae'r defnyddiwr yn ei brintio ac yn ei ddychwelyd trwy'r post
  - 4. Contract a wneir gyda'r defnyddiwr yn ystod taith a drefnir gan y masnachwr â'r nod o werthu neu hyrwyddo eu nwyddau neu wasanaethau i'r defnyddiwr. Nid yw'r Rheoliadau'n diffinio 'taith'; fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd hwn yn cwmpasu sefyllfa lle mae masnachwr yn cwrdd â defnyddiwr sydd ar ei wyliau ac yn ei wahodd i deithio gyda'r masnachwr i leoliad gwahanol lle gwerthir nwyddau neu wasanaethu iddo.
 • contractau o bell. Contract rhwng masnachwr a defnyddiwr lle nad ydynt gyda'i gilydd, sy'n cael ei negodi a'i gytuno trwy un math o gyfathrebu o bell neu fwy - er enghraifft, ar y ffôn, trwy'r post neu ar y rhyngrwyd. Mae'n rhaid bod cynllun pellter trefnus ar gyfer gwerthu nwyddau ac/neu wasanaethau felly mae'n anhebygol y bydd y Rheoliadau'n effeithio ar fusnes sy'n gwerthu cynnyrch o bellter fel rhywbeth un-tro. Er enghraifft, ni fyddai siop gwlân gwau nad yw'n gwerthu o bell fel arfer yn dod o fewn y diffiniad o gontract o bellter pan yw cwsmer yn ffonio i ofyn i bêl o wlân gael ei phostio iddo gan nad yw'n gallu galw i'r siop - mae'n annhebygol y byddai hyn yn cael ei ddosbarthu fel cynllun 'trefnus' gwerthu o bell
 • contractau oddi ar y safle. Mae'r Rheoliadau'n diffinio contract ar y safle fel: 'contract nad yw'n un oddi ar y safle nag yn gontract o bell', sydd mewn gwirionedd yn golygu contract a wneir ar safle busnes, beth bynnag yw ef

Bydd 'safle busnes' yn cynnwys safle parhaol busnes yn ogystal â safle dros dro (fel stondin farchnad) lle maent yn gweithredu fel arfer. Mae hwn yn ddiffiniad allweddol ynghylch y mathau o gontract uchod ond nis diffinir yn glir gan y Rheoliadau.

Bydd y nodiadau hyn yn cwmpasu gofynion y Rheoliadau pan ydych yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol trwy gontractau o bell. Os ydych hefyd yn gwerthu ar neu oddi ar eich safle busnes gweler ein dau ganllaw arall:

 • 'Gwerthu ar safle busnes - o 13 Fehefin 2014 ymlaen'
 • 'Gwerthu oddi ar safle busnes - o 13 Fehefin 2014 ymlaen'

Ar gyfer contractau a wnaed cyn 13 Mehefin, bydd angen ichi gyfeirio at ein canllawiau ar y rheoliadau cynharach:

 • 'Gwerthu oddi ar safle busnes - cyn 13 Fehefin 2014'
 • Gwerthu o bell (drwy'r rhyngrwyd, ffôn ac ati) - cyn 13 Mehefin 2014' 

Beth nad yw'r Rheoliadau yn ei gwmpasu?

Nid yw'r Rheoliadau'n cwmpasu contractau ar gyfer:

 • gamblo (a gwmpasir gan ddeddfwriaeth gamblo)
 • gwasanaethau ariannol fel bancio, credyd, yswiriant neu bensiynau personol. Fodd bynnag, bydd cyfleusterau credyd ac yswiriant yn cael eu heffeithio os ydynt yn cael eu cyflenwi gyda chontractau ar gyfer nwyddau neu wasanaethau pan y'i cynigir fel ychwanegiad opsiynol mae'n rhaid i'r defnyddiwr optio allan ohonynt (gweler 'Effeithiau tynnu'n ôl neu ganslo ar gontractau atodol' ac 'Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol' nes ymlaen)
 • adeiladu adeiladau newydd (neu adeiladau sylweddol o newydd trwy drosi adeiladau presennol - fel trosi ysgubor) a gwerthu eiddo sefydlog. Fodd bynnag, cwmpasir adeiladu estyniadau i adeiladau presennol
 • contractau gosod preswyl, ond cwmpasir contractau asiantaeth dai am eu gwaith mewn cysylltiad â gwerthu neu osod eiddo
 • y cyflenwad o ddefnyddiau traul gan bobl ar rowndiau rheolaidd, fel dynion llaeth - mae'n rhaid i'r ymweliadau hyn fod yn aml a rheolaidd â chartref, preswylfa neu weithle defnyddiwr
 • contractau teithio pecyn
 • cyfrannau cyfnodol a chynhyrchion gwyliau hirdymor, gan gynnwys contractau ailwerthu a chyfnewid
 • pryniadau gan beiriannau gwerthu
 • cysylltiadau telathrebu sengl - fel ffonau talu a chysylltiadau caffi rhyngrwyd

Contractau gwerthiannau, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Mae'r Rheoliadau'n rhannu cynnwys y contract yn dri math:

 • contractau gwerthu. Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwerthu nwyddau a hefyd ar gyfer cyflenwi nwyddau a gwasanaethau gyda'i gilydd. Felly bydd hyn yn cynnwys gwerthu llyfr, ffilm ar DVD, cyflenwi meddalwedd ar ddisg, a chyflenwi a ffitio patio
 • contractau gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwasanaethau yn unig - er enghraifft, gwasanaethau hyfforddwr personol neu gyfreithiwr. Hefyd cwmpasir cyflenwad o nwy a thrydan gan y cyflenwyr cyfleustodau gan y diffiniad hwn, tra bydd nwy a thrydan yn cael eu hystyried fel nwyddau pan ydynt yn cael eu gwerthu mewn meintiau cyfyngedig - er enghraifft, batris a nwy mewn cynhwyswyr
 • cynnwys digidol. Cyflenwi data trwy gyfrwng anniriaethol - er enghraifft - lawrlwythiadau cerddoriaeth a meddalwedd neu ffilmiau a ffrydir 

Gofynion gwybodaeth

CYFFREDINOL

Mae'r Rheoliadau'n mynnu eich bod yn rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gennych o bellter. Fodd bynnag, mae rhai mathau o gontract sy'n esempt rhag y gofyniad hwn:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol a ddosbarthir ar bresgripsiwn neu sydd ar gael am ddim dan drefniad gyda'r GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau cludo teithwyr - fel tocynnau bws, rheilffordd neu hediad. Fodd bynnag, mae'n rhaid ichi ddarparu'r wybodaeth briodol os yw'ch contract yn terfynu trwy fodd electronig fel botwm 'talu nawr'

Mae'n rhaid ichi roi'r wybodaeth a restrir isod i ddefnyddwyr mewn ffordd sy'n glir, dealladwy a phriodol i'r modd cyfathrebu o bell cyn iddynt wneud contract gyda chi. Ar ben hynny, os darparwch yr wybodaeth hon ar gyfrwng parhaol mae'n rhaid ichi sicrhau ei bod yn ddarllenadwy.

Diffinir cyfrwng parhaol fel papur, e-bost neu gyfrwng arall sy'n:

 • caniatáu i'r wybodaeth gael ei chyfeirio'n bersonol at y derbynnydd
 • galluogi'r derbynnydd i gadw'r wybodaeth a'i chyrchu er mwyn cyfeirio ati yn y dyfodol (bydd hyn yn golygu eich bod yn rhoi'r wybodaeth yn eich maes cyfrif personol cwsmer ar eich gwefan, yr hyn y gall ei gyrchu trwy fewngofnodi)
 • caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei hatgynhyrchu heb ei newid

Mae angen ichi roi'r wybodaeth ganlynol:

a)     prif nodweddion y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol - rhaid ichi roi cymaint o wybodaeth â bod y modd cyfathrebu'n ei chaniatáu

b)     eich hunaniaeth - fel eich enw masnachu

c)     y cyfeiriad daearyddol ble rydych wedi'ch sefydlu a, lle mae'n gymwys, rhif ffôn, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost er mwyn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â chi yn gyflym ac yn effeithlon*

d)     os ydych yn gweithredu ar ran masnachwr arall, eu hunaniaeth a'u cyfeiriad daearyddol*

e)     os oes gennych chi, neu'r masnachwr rydych yn gweithredu ar ei ran, wahanol gyfeiriad ar gyfer cwynion defnyddwyr mae'n rhaid rhoi hwn hefyd*

f)      pris llawn y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol yn cynnwys treth (fel TAW). Os na ellir cyfrifo hwn o flaen llaw mae'n rhaid ichi ddweud sut y caiff hwn ei gyfrifo

g)     yr holl ffioedd am ddanfon neu unrhyw gostau eraill - os na ellir cyfrifo hwn o flaen llaw mae'n rhaid ichi ddatgan eu bod yn daladwy

h)     y cyfnod misol, neu gyfnod bilio, costau contractau neu danysgrifiadau penagored

i)       unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer defnyddio modd penodol o gyfathrebu o bell er mwyn gwneud y contract - er enghraifft, os codwch ffi ychwanegol ar gyfer prynu ar y ffôn yn hytrach nag ar-lein*

j)       y trefniadau ynghylch talu, danfon neu berfformiad a'r amser y byddwch yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau, berfformio'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol

k)     os oes gennych un, eich polisi ar gyfer trafod cwynion. Dylai darparwyr o wasanaethau sicrhau bod polisi ar gyfer trafod cwynion yn ei le fel sy'n ofynnol dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009. Ar ben hynny, bydd codau ymarfer cymeradwy TSI a rhai cymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol hefyd angen i bolisi fod yn ei le, yr hyn y mae'n rhaid trefnu ei fod ar gael i ddefnyddwyr *

l)       yr amodau, terfynau amser a gweithdrefn ar gyfer ymarfer hawl i ganslo, os oes un (mae'r adran nesaf yn cwmpasu canslo yn fanwl). Gellir darparu'r wybodaeth hon trwy lenwi'n gywir a darparu'r 'Model o gyfarwyddiadau ar gyfer canslo' a ddarperir gan y Rheoliadau

m)  os ydych yn disgwyl i ddefnyddwyr dalu'r costau o ddychwelyd y nwyddau wedi eu canslo mae'n rhaid ichi roi gwybod iddynt, neu os na ellir dychwelyd y nwyddau trwy'r post fel arfer (os ydynt yn rhy fawr, er enghraifft) mae'n rhaid ichi roi gwybod i ddefnyddwyr am y gost o'u dychwelyd. Gellir darparu'r wybodaeth hon trwy lenwi'n gywir a darparu'r 'Model o gyfarwyddiadau ar gyfer canslo'(gweler y ddolen uchod *

n)     os ydych yn cynnig contract gwasanaeth y gall defnyddiwr ofyn yn bendant ichi ei gychwyn o fewn y cyfnod canslo, mae'n rhaid ichi roi gwybod iddo y bydd angen iddo dalu'r costau rhesymol ichi am y gwasanaeth rydych wedi'i gyflenwi hyd at yr amser mae wedi canslo o fewn y cyfnod canslo. Gellir darparu'r wybodaeth hon trwy lenwi'n gywir a darparu'r 'Model o gyfarwyddiadau ar gyfer canslo'(gweler y ddolen uchod *

o)     os nad oes hawliau canslo ar gyfer nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol penodol rydych yn eu cynnig neu os oes amgylchiadau lle bydd defnyddwyr yn colli eu hawl i ganslo mae'n rhaid ichi roi gwybod iddynt am hyn*

p)     os ydych yn gwerthu nwyddau dylech atgoffa defnyddwyr bod rhaid i'r nwyddau rydych yn eu gwerthu gydymffurfio â'r contract - er enghraifft, gallech ddweud: 'Ein cyfrifoldeb ni yw eich cyflenwi â nwyddau sy'n cwrdd â'ch hawliau fel defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw bryderon nad ydym wedi cwrdd â'n rhwymedigaethau cyfreithiol byddwch cystal â chysylltu â ni' *

q)     os ydych yn cynnig unrhyw gymorth ôl-werthu, gwasanaethau neu warantau i ddefnyddwyr mae'n rhaid ichi drefnu bod defnyddwyr yn ymwybodol o hyn ac unrhyw amodau sy'n perthyn*

r)      os ydych yn aelod o god ymarfer mae'n rhaid ichi roi gwybod i ddefnyddwyr am sut y gallant gael copi o'r cod - er enghraifft, trwy ddarparu dolen i wefan noddwr y cod *

s)      os bydd y defnyddiwr yn gwneud contract sydd o hyd sefydlog, mae'n rhaid ei hysbysu o hwn. Os nad oes gan y contract hyd sefydlog, neu os gellir ei ymestyn fel mater o drefn, mae'n rhaid ei hysbysu o'r amodau y gall roi terfyn arno oddi danynt

t)      mae'n rhaid hysbysu defnyddwyr os oes isafswm hyd o dan gontract - er enghraifft, isafswm cyfnod ar gyfer contract ffôn symudol *

u)     os yw'n ofynnol i ddefnyddwyr roi blaendaliadau neu warantau ariannol eraill mae'n rhaid ichi eu hysbysu o'r rhwymedigaeth hon ac unrhyw amodau sy'n perthyn *

v)     ymarferoldeb cynnwys digidol - bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch ei iaith, hyd, math o ffeil, mynediad, diweddariadau, olrhain, cysylltiad rhyngrwyd, cyfyngiadau daearyddol ac unrhyw bryniadau ychwanegol sydd eu hangen *

w)    cydweddoldeb cynnwys digidol - gwybodaeth ynghylch caledwedd a meddalwedd fel ei gilydd *

x)     presenoldeb unrhyw gynlluniau eraill ar gyfer datrys anghydfod rydych yn amodol arnynt a sut mae eu cyrchu *

[* Os yw'r modd cyfathrebu o bellter rydych yn ei ddefnyddio'n cyfyngu ar y gofod neu'r amser sydd ar gael i ddarparu'r wybodaeth, gellir darparu'r eitemau hyn mewn ffordd wahanol neu briodol.]

Os na rowch yr eitemau gwybodaeth 'g', 'h' neu 'm' i'r defnyddiwr ni fydd yn ofynnol iddo dalu'r ffioedd hyn

Yn achos arwerthiant cyhoeddus (gweler y diffiniad isod), gellir disodli eitemau 'b' i 'e' gyda manylion cyfwerth yr arwerthwyr.

Os oes angen ichi newid unrhyw ran o'r wybodaeth hon cyn gwneud contract, neu ar unrhyw gam diweddarach, mae'n rhaid ichi gytuno hyn gyda'r defnyddiwr. Bydd methu â gwneud hyn yn golygu nad yw'r defnyddiwr wedi'i rwymo gan y newid gwybodaeth.

Os yw hawl i ganslo'n bodoli mae'n rhaid i'r defnyddiwr dderbyn, neu gael mynediad i, ffurflen ganslo, y mae'n rhaid iddi fod ar y ffurf ddilynol (sylwer bod hon wedi'i rhoi mewn blwch at ddibenion enghreifftiol):

Model o Ffurflen Ganslo

I [yma dylai'r masnachwr fewnosod enw, cyfeiriad daearyddol a, lle mae ar gael, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost y masnachwr]:

Rwyf/Rydym [*] trwy hyn yn rhoi rhybudd ichi fy mod i/ein bod ni [*] yn canslo fy nghontract/ein contract ar gyfer gwerthiant y nwyddau dilynol [*] / ar gyfer cyflenwad o'r gwasanaeth dilynol [*],

Archebwyd ar [*] / derbyniwyd ar [*],

Enw'r defnyddiwr(wyr),

Cyfeiriad y defnyddiwr(wyr),

Llofnod y defnyddiwr(wyr) (dim ond os cyflwynir y ffurflen hon ar bapur),

Dyddiad

[*] Dileu fel sy'n briodol

Byddai methu â darparu'r wybodaeth a gyflwynir uchod yn caniatáu i ddefnyddiwr honni eich bod wedi torri ar eich contract gyda hi a cheisio ateb priodol. Hefyd byddai'r defnyddiwr yn gallu honni eich bod wedi torri ar eich contract pe byddai'n canfod bod unrhyw ran o'r wybodaeth uchod rydych wedi'i darparu'n anghywir

CONTRACTAU A WNEIR TRWY FODD ELECTRONIG

Lle gwneir eich contract trwy fodd electronig, a rhoddir y defnyddiwr dan rwymedigaeth i dalu, mae'n rhaid ichi sicrhau bod eitemau gwybodaeth 'a', 'f', 'g', 'h', 's' a 't' uchod yn cael eu dwyn i sylw'r defnyddiwr yn glir ac yn amlwg ar unwaith, cyn ei bod yn gosod ei harcheb.

Hefyd mae'n rhaid ichi sicrhau bod defnyddwyr yn cydnabod yn bendant eu bod dan rwymedigaeth i dalu pan ydynt yn gosod eu harcheb. Os ydych yn defnyddio botwm neu rywbeth tebyg i alluogi'r defnyddiwr i osod eu harcheb mae'n rhaid labelu hwn mewn modd hawdd ei ddarllen gyda'r geiriau dilynol yn unig, 'archebu â rhwymedigaeth i dalu'. Gallwch ddefnyddio ymadrodd gwahanol, fel 'talu nawr', cyhyd ag ei fod yn cael effaith debyg. Os na chwrddwch â'r gofyniad hwn ni fydd y defnyddiwr wedi'i rwymo gan y contract.

Os ydych yn gwneud contract trwy wefan mae'n rhaid ichi ddangos mewn modd clir a darllenadwy, ar yr hwyraf un ar ddechrau'r broses archebu, a oes unrhyw gyfyngiadau danfon yn perthyn a'r modd talu y byddwch yn ei dderbyn.

DEFNYDDIO GALWADAU FFôN I WNEUD CONTRACT O BELLTER

Mae'n rhaid ichi ddechrau'r sgwrs gyda'r wybodaeth ddilynol os ydych yn ffonio defnyddwyr â'r nod o wneud contractau o bellter:

 • eich modd adnabod
 • hunaniaeth y person rydych yn ffonio ar ei ran, os ydych yn ffonio ar ran busnes arall
 • pwrpas masnachol y galwad

CADARNHAU CONTRACTAU O BELL

Unwaith eich bod wedi gwneud contract o bell mae'n rhaid ichi roi cadarnhad o'r contract i'r defnyddiwr ar gyfrwng parhaol. Mae'n rhaid i'ch cadarnhad gynnwys eitemau gwybodaeth 'a' i 'x' uchod. Ni fydd angen ichi wneud hyn os ydych eisoes wedi rhoi'r wybodaeth hon ar gyfrwng parhaol cyn gwneud y contract.

Mae'n rhaid ichi roi'r wybodaeth hon i'r defnyddiwr heb fod yn hwyrach na phryd mae'r nwyddau'n cael eu danfon (felly gallech ei chynnwys yn y pecyn gyda'r nwyddau), cyn bod cyflawniad y gwasanaeth yn dechrau neu, ar gyfer cynnwys digidol nad yw ar gyfrwng diriaethol, o fewn amser rhesymol (a allai fod wedi i'r lawrlwythiad gychwyn).

ANGHYDFODAU

Os oes anghydfod ynghylch eich cydymffurfiad â'r gofynion gwybodaeth hyn, rhoddir y baich arnoch chi i brofi eich bod wedi gwneud felly. Felly mae'n bwysig eich bod yn cadw cofnodion busnes da.

Yr hawl i ganslo

CONTRACTAU HEB YR HAWL I GANSLO

Nid oes gan y contractau dilynol yr hawl i ganslo:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol a ddosbarthir ar bresgripsiwn neu sydd ar gael am ddim dan drefniad gyda'r GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau cludo teithwyr - fel tocynnau bws, rheilffordd neu hediad.
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaeth lle bydd y prisiau yn dibynnu ar amrywiadau'r marchnadoedd ariannol, sydd y tu hwnt i reolaeth y masnachwr. Eithrir cyflenwadau cyfleustod o ddwr, nwy a thrydan a gwresogi ardal o'r esemptiad hwn (felly mae'r hawl i ganslo'n aros )
 • cyflenwi nwyddau a wneir yn ôl manyleb y cwsmer neu sydd wedi'u personoli - er enghraifft, siwt neu bâr o lenni a wneir i fesur, neu anrheg sydd ag enw'r derbynnydd wedi'i ysgythru arni. Fodd bynnag, ni fydd yr esemptiad hwn yn perthyn i eitemau a wneir yn ôl manyleb y cwsmer dim ond trwy gyfuno eitemau stoc - fel cyfrifiadur a roddir ynghyd o gydrannau mewn stoc neu gar a archebir oddi ar ddewislen sefydlog o eitemau
 • cyflenwi nwyddau sy'n debygol o waethygu neu ddod i ben yn gyflym - fel danfon blodau neu gig ffres
 • cyflenwi diodydd alcoholig (fel hen winau a brynir at ddibenion buddsoddi) lle mae'r dilynol yn perthyn:
  - mae'r pris wedi'i sefydlu gan y contract
  - gall danfoniad ddigwydd dim ond wedi 30 niwrnod
  - mae'r gwerth yn amodol ar amrywiadau'r farchnad y tu hwnt i reolaeth y gwerthwr
 • contractau lle mae'r defnyddiwr wedi gofyn yn arbennig i'r masnachwr alw er mwyn cynnal trwsiadau neu gynhaliaeth brys. Fodd bynnag, ni fydd yr esemptiad hwn yn perthyn i nwyddau eraill neu wasanaethau eraill a ddarperir ar yr un pryd. Enghraifft o hyn fyddai plymer sy'n derbyn galwad i amnewid twymwr tanddwr sydd wedi torri, gyda phris yn cael ei gytuno dros y ffôn, a thra'i fod yn y ty mae'r plymer hefyd yn cynnig trwsio tap sy'n diferu - byddai'r gwaith ychwanegol hwn, os yw'n cael ei wneud yn ystod yr ymweliad, yn cadw hawl i ganslo
 • cyflenwi papurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau Fodd bynnag, bydd contractau tanysgrifio’n cadw'r hawl i ganslo
 • contractau a wneir mewn arwerthiant cyhoeddus - nid yw'r esemptiad hwn, a oedd yn y Rheoliadau Gwerthu o Bell o'r blaen, yn perthyn i eBay ac arwerthiannau ar-lein eraill bellach. Felly bydd rhaid i fasnachwyr sy'n gwerthu trwy safleoedd arwerthiant ar-lein bondigrybwyll roi'r hawl i ddefnyddwyr ganslo a chydymffurfio â holl agweddau'r Rheoliadau hyn heb ystyried a ydynt yn gwerthu'r nwyddau trwy arwerthiant neu drwy gynigion 'prynwch e nawr'. Diffinir 'arwerthiant cyhoeddus' yn y Rheoliadau fel: 'dull gwerthu lle:
  - cynigir nwyddau neu wasanaethau gan fasnachwr i ddefnyddiwr trwy weithdrefn gynnig dryloyw, gystadleuol a redir gan arwerthwr
  - mae'r defnyddwyr yn mynychu neu'n derbyn y posibilrwydd i fynychu'n bersonol
  - mae'r cynigiwr llwyddiannus yn rhwym wrth brynu'r nwyddau neu wasanaethau
  '
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, gwasanaethau rhentu cerbydau, arlwyo neu wasanaethau yn gysylltiedig â gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn darparu am ddyddiad neu gyfnod penodol o gyflawniad - er enghraifft, archebion gwestai, gwasanaethau cludwr, llogi ceir, archebion tai bwyta a thocynnau theatr ar gyfer dyddiadau penodol
 • Ar ben hynny bydd defnyddwyr yn colli eu hawl i ganslo os byddant yn:
 • datselio nwyddau nad ydynt yn addas i'w dychwelyd os ydynt wedi'u datselio, oherwydd rhesymau ynghylch diogelu iechyd neu hylendid
 • datselio recordiadau sain, fideo neu feddalwedd cyfrifiadur a seliwyd ar amser y danfoniad
 • cyfuno nwyddau gyda nwyddau eraill wedi'u danfon fel na ellir eu gwahanu

CYFNOD CANSLO

Mae dwy hawl i ddefnyddwyr sy'n penderfynu nad ydynt yn dymuno symud ymlaen gyda chontract. Gallant:

 • dynnu eu cynnig yn ôl os nad yw wedi'i dderbyn gan y masnachwr - er enghraifft, trwy osod archeb am nwyddau ar-lein lle mae'r telerau'n ei wneud yn glir na wneir contract tan fod y nwyddau wedi'u hanfon. Mae hon yn hawl benagored, a fydd yn dod i ben pan wneir y contract, ac wedi hynny gallant symud at eu hawl i ganslo os yw hyn yn briodol
 • canslo contract. O fewn cyfnod penodol o amser, mae'r Rheoliadau'n rhoi'r hawl i ddefnyddwyr i dynnu'n ôl o gontract y byddent yn rhwym wrtho fel arall cyhyd â nad yw'r contract yn un lle nad oes hawl i ganslo (gweler uchod)

Cyflwynir cyfnodau canslo yn y tabl isod. Mae'r cyfnodau'n dechrau o'r amser y gwnaed y contract tan ddiwedd y cyfnod a ddangosir yn y tabl. Cyfeirir at gontractau gwerthu, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol a dylech gyfeirio yn ôl at y diffiniadau a ddarparwyd yn gynharach.

Math o gontractCyfnod canslo'n dod i ben
Contract gwasanaeth14 diwrnod wedi'r diwrnod y gwnaed y contract arno
Cyflenwi cynnwys digidol nas cyflenwir ar gyfrwng diriaethol14 diwrnod wedi'r diwrnod y gwnaed y contract arno *
Contract gwerthu (nwyddau neu nwyddau a gwasanaethau) ond gweler isod14 diwrnod wedi'r diwrnod mae'r nwyddau'n dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person mae hi'n gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo
Contract gwerthu yn cynnwys archeb am nwyddau lluosog, a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol14 diwrnod wedi'r diwrnod mae'r olaf o'r nwyddau'n dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person mae hi'n gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo
Contract gwerthu yn cynnwys archeb am lotiau neu ddarnau lluosog a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol14 diwrnod wedi'r diwrnod mae'r olaf o'r lotiau neu ddarnau'n dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person mae hi'n gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo
Contract gwerthu am ddanfoniad rheolaidd o nwyddau yn ystod cyfnod gosod sy'n hwy nag un diwrnod14 diwrnod wedi'r diwrnod mae'r cyntaf o'r nwyddau'n dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person mae hi'n gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo

[* Ni fydd y cyfnod hwn yn perthyn os yw'r defnyddiwr wedi gofyn yn bendant i'r lawrlwythiad gael ei gychwyn o fewn y cyfnod canslo, wedi cydnabod y golled o'u hawl i ganslo ac wedi derbyn yr wybodaeth ofynnol. Gweler 'Cyflenwi cynnwys digidol yn y cyfnod canslo' isod.]

Os na ddarparwch wybodaeth i ddefnyddwyr am eu hawl i ganslo (eitem wybodaeth 'l' uchod), ymestynnir eu cyfnod canslo hyd at 14 diwrnod wedi'r diwrnod y rhowch yr wybodaeth hon iddynt. Yr hwyaf y gellir ymestyn y cyfnod hwn yw 12 mis o'r diwrnod wedi'r diwrnod y byddai'r cyfnod canslo arferol wedi dod i ben.

Gall defnyddiwr dynnu'n ôl o'r contract, neu ganslo o fewn y cyfnod canslo, trwy eich hysbysu ei fod yn dymuno gwneud felly. Nid oes unrhyw ofyniad ynghylch sut y dylid gwneud hyn ond os digwydd anghydfod mae'r baich yn syrthio ar y defnyddiwr i brofi ei fod wedi canslo o fewn y cyfnod canslo. Felly byddai'n ddoeth i'r defnyddiwr sicrhau bod ganddo dystiolaeth barhaol o'i gansliad, yr hyn y gallech ofyn amdani os oedd anghydfod ynghylch a oedd wedi'ch hysbysu neu bryd yr oedd wedi'ch hysbysu o'i benderfyniad i ganslo.

Mae'r Rheoliadau'n cynnig rhywfaint o gyfarwyddyd ynghylch sut y gall defnyddwyr ymarfer eu hawl i ganslo contract:

 • gallant ddefnyddio'r model o ffurflen ganslo (a ddangosir uchod), ond nid oes rhaid iddynt
 • gallant ddefnyddio unrhyw ddatganiad clir arall i'ch hysbysu
 • os ydych yn cynnig opsiwn canslo ar-lein ar eich gwefan nid oes angen i ddefnyddwyr ei ddefnyddio
 • os yw defnyddwyr yn defnyddio'ch opsiwn canslo ar-lein ar eich gwefan mae'n rhaid ichi gydnabod derbyn eu cansliad, gan ddefnyddio cyfrwng parhaol, heb oedi
 • mae canslo'n effeithiol dim ond os anfonir y cyfathrebiad ichi cyn diwedd y cyfnod canslo - yr amser allweddol yw pan anfonwyd y cyfathrebiad, nid pan ydych wedi'i dderbyn

EFFEITHIAU TYNNU'N ôL NEU GANSLO

Os yw defnyddiwr yn tynnu'n ôl o gontract neu'n ymarfer eu hawl i ganslo, mae'ch rhwymedigaethau chi a'u rhwymedigaethau nhw dan y contract yn dod i ben. Ar ben hynny mae'n rhaid ichi ad-dalu i'r defnyddiwr bopeth mae wedi'i dalu ichi, gan gynnwys unrhyw gostau danfon gwreiddiol (ni allwch codi unrhyw ffioedd canslo). Fodd bynnag, os yw defnyddiwr wedi gofyn yn bendant am ddull danfon sy'n ddrutach na'r gost sylfaenol, rydych yn rhwym wrth ad-dalu'ch cost ddanfon sylfaenol yn unig - er enghraifft, os yw defnyddiwr wedi dewis eich gwasanaeth danfon diwrnod nesaf yn hytrach na'ch dull safonol trwy'r post ail ddosbarth. Hefyd mae'n bosibl y gallech dynnu allan gwerth y gwasanaethau rydych wedi'u darparu, ar gais pendant y defnyddiwr, yn ystod y cyfnod canslo (gweler 'Cyflenwi gwasanaeth yn y cyfnod canslo' isod).

Mae'n rhaid ichi ad-dalu i'r defnyddiwr heb oedi gormodol ac o fewn 14 diwrnod o'r diwrnod ar ôl i'r defnyddiwr eich hysbysu o'i benderfyniad. Os yw'r defnyddiwr yn anfon nwyddau yn ôl ichi, mae angen ichi ad-dalu o fewn 14 diwrnod o'r diwrnod y cewch y nwyddau yn ôl neu, os yn gynharach, 14 diwrnod o'r diwrnod y derbyniwch tystiolaeth gan y defnyddiwr ei fod wedi anfon y nwyddau yn ôl. Mae'n rhaid ichi ad-dalu i'r defnyddiwr gan ddefnyddio'r un dull talu a ddefnyddiwyd ganddo yn y lle cyntaf ond gallwch gyrraedd cytundeb pendant gyda'r defnyddiwr i ddefnyddio dull arall.

Yn olaf, mae gennych hawl i dynnu swm o'r ad-daliad allan (neu godi tâl ar gwsmer) os yw ef wedi lleihau gwerth y nwyddau trwy eu trafod y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen er mwyn sefydlu eu natur, nodweddion a swyddogaeth. Mae'r Rheoliadau'n sefydlu prawf i benderfynu a yw defnyddwyr wedi trafod y nwyddau mewn ffordd y tu hwnt i'r hyn y byddid yn caniatáu yn rhesymol iddo ei wneud mewn siop. Mae'n debygol y bydd hwn yn faes dadleuol o'r Rheoliadau, i ddefnyddwyr a masnachwyr fel ei gilydd, ac yn y pen draw bydd yn rhaid i'r llysoedd ei benderfynu. Fodd bynnag, bydd yr enghreifftiau dilynol yn ceisio arddangos y cysyniad hwn:

 • mae defnyddiwr yn dychwelyd crys sy'n dod mewn blwch cyflwyno, yr oedd wedi'i agor a thynnu'r holl binnau a deunydd pacio er mwyn ei drio arno. Mae'n rhesymol disgwyl i ddefnyddiwr dynnu deunydd pacio er mwyn trio neu archwilio eitem, felly ni ddylech dynnu arian am hyn
 • mae defnyddiwr yn dychwelyd dillad isaf ond mae wedi tynnu'r gorchudd glanwaith ac ymddengys ei fod wedi trio'r eitem arno heb y gorchudd. Nid yw'r defnyddiwr wedi ymddwyn yn rhesymol trwy dynnu'r gorchudd er mwyn trio'r dillad isaf a gallwch dynnu arian am leihau'r gwerth
 • mae defnyddiwr yn dychwelyd crys, a gallwch weld yn glir ei fod wedi'i wisgo. Nid yw'r defnyddiwr wedi ymddwyn yn rhesymol a gallwch dynnu arian am leihau'r gwerth
 • mae defnyddiwr yn dychwelyd dodrefn pecyn gwastad, y mae'n amlwg ei fod wedi geisio ei hel at ei gilydd trwy agor pecynnau o sgriwiau a cheisio rhoi cydrannau at ei gilydd. Nid yw'r defnyddiwr wedi ymddwyn yn rhesymol a gallwch dynnu arian am leihau'r gwerth

Ni fyddwch yn gallu tynnu unrhyw arian allan am leihau gwerth y nwyddau os nad ydych wedi darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr am eu hawl i ganslo - eitem wybodaeth 'l' uchod.

DYCHWELYD Y NWYDDAU YN DILYN CANSLO

Mae'n rhaid ichi gasglu nwyddau gan ddefnyddiwr, yn dilyn cansliad, os ydych wedi cynnig gwneud hynny. Ym mhob achos arall cyfrifoldeb y defnyddiwr yw dychwelyd y nwyddau ichi neu eu rhoi i rywun rydych wedi ei awdurdodi i'w casglu. Mae'n rhaid i ddefnyddwyr ddychwelyd y nwyddau i gyfeiriad rydych wedi'i bennu. Os nad ydych wedi rhoi cyfeiriad gallant eu hanfon at unrhyw gyfeiriad rydych wedi'i bennu i ddefnyddwyr ei ddefnyddio i gysylltu â chi. Os nad yw hynny'n bosibl, gall defnyddwyr anfon y nwyddau yn ôl i unrhyw fan ble rydych yn cynnal eich busnes.

Mae'n rhaid i'r defnyddiwr beidio ag oedi wrth ddychwelyd y nwyddau a dylai eu hanfon yn ôl o fewn 14 diwrnod o'r diwrnod mae hi wedi'ch hysbysu o'i phenderfyniad i ganslo.

Oni bai eich bod wedi cytuno talu'r costau dychwelyd, mae'n rhaid i'r defnyddiwr wneud hyn. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu arnoch chi'n rhoi'r wybodaeth iddi ynghylch hyn - eitem wybodaeth 'm' uchod. Os nad ydych wedi rhoi'r wybodaeth hon, mae'n rhaid i chi dalu'r costau hyn

Mae'n rhaid eich bod wedi cytuno gyda'r defnyddiwr os oes rhaid iddi hi dalu am ddychwelyd y nwyddau y byddwch yn eu casglu - os ydynt, er enghraifft, yn rhy fawr i'w dychwelyd trwy'r post. Mae'n rhaid ichi wneud hyn yn glir yn eich contract.

CYFLENWI GWASANAETH YN Y CYFNOD CANSLO

Mae'r Rheoliadau'n caniatáu i gontractau gwasanaeth - ac elfen wasanaeth contract gwerthu (os oes un) - gael eu cychwyn o fewn y cyfnod canslo (ac ichi godi tâl am y gwasanaethau a ddarparwyd yn ystod y cyfnod hwnnw os yw'r cwsmer yn canslo wedyn) cyhyd â bod y defnyddiwr wedi gofyn yn bendant am hyn.

Mae defnyddiwr yn colli ei hawl i ganslo contract gwasanaeth a gyflawnwyd yn llawn o fewn y cyfnod canslo, cyhyd ag ei bod wedi gofyn am hyn ac wedi cydnabod y byddai'n colli ei hawl i ganslo wedi i'r contract gael ei gyflawni'n llawn. Ni fydd hyn yn perthyn i gontractau cyfleustod nwy neu drydan.

Yn achos contract gwerthu sy'n cynnwys gwasanaethau a gwblhawyd, mae'r defnyddiwr yn cadw'r hawl i ganslo a dychwelyd y nwyddau (fel a ddisgrifir uchod) ond bydd rhaid iddi dalu am, neu dderbyn dim ad-daliad am, elfen wasanaeth y contract. Er enghraifft, yn achos derbynnydd lloeren (a archebwyd ar-lein) a gafodd ei ddanfon a'i ffitio ar yr un diwrnod, mae'n rhaid i'r cwsmer dalu am gostau llafur ond gall dynnu a dychwelyd y derbynnydd i'r masnachwr o hyd.

Lle mae gwasanaeth wedi'i gychwyn o fewn y cyfnod canslo ar gais pendant y defnyddiwr, ond nas cwblhawyd, mae gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo o hyd. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i'r defnyddiwr dalu am y gwasanaeth a ddefnyddiwyd yn ystod yr amser hyd at y pwynt y bu iddi eich hysbysu o'i phenderfyniad i ganslo. Bydd yr hyn y dylai ei dalu yn gymesur â'r hyn sydd wedi'i gyflenwi o gymharu â phris llawn y contract. Caiff y swm ei gyfrifo naill ai:

 • ar sail y pris llawn - neu
 • os yw'r pris llawn yn ormodol, yn seiliedig ar bris marchnad yr hyn a gyflenwyd, wedi'i gyfrifo trwy gymharu'r prisiau ar gyfer gwasanaethau tebyg gan fasnachwyr eraill

Ni fydd rhaid i ddefnyddiwr eich talu am wasanaethau a gyflenwir yn y cyfnod canslo os nad ydych wedi darparu eitemau gwybodaeth 'l' ac 'n' uchod iddi. Ni fydd rhaid i ddefnyddiwr dalu ychwaith os nad oedd wedi gofyn yn bendant ichi gychwyn o fewn y cyfnod canslo. Felly os dechreuwch gyflenwi gwasanaeth ar eich menter eich hunan yn ystod y cyfnod canslo ni fydd rhaid i'r defnyddiwr eich talu os yw hi'n penderfynu canslo.

CYFLENWI CYNNWYS DIGIDOL YN Y CYFNOD CANSLO

Gallwch gyflenwi cynnwys digidol nad yw ar gyfrwng diriaethol (mewn geiriau eraill, mae'n cael ei lawrlwytho, ffrydio, ac ati) o fewn y cyfnod canslo cyhyd â bod y defnyddiwr wedi gofyn yn bendant am hyn ac wedi cydnabod ei bod wedi colli ei hawl i ganslo trwy wneud hyn.

Fodd bynnag, os nad ydych wedi cwrdd â'r meini prawf dilynol, bydd y defnyddiwr yn dal i allu canslo o fewn y cyfnod canslo ac ni fydd rhaid iddi eich talu am unrhyw gynnwys digidol a gyflenwyd:

 • mae'n rhaid ei bod wedi gofyn yn bendant ichi gychwyn cyflenwi cynnwys digidol yn ystod y cyfnod canslo
 • mae'n rhaid ei bod wedi cydnabod y byddai ei hawl i ganslo'n cael ei cholli
 • mae'n rhaid eich bod wedi cadarnhau ei chais pendant a'i chydnabyddiaeth o golli ei hawl i ganslo fel rhan o'ch cadarnhad o'i chontract

EFFEITHIAU TYNNU'N ôL NEU GANSLO AR GONTRACTAU ATEGOL

Mae contract ategol yn un sy'n perthyn i'r prif gontract ac a ellir ei darparu gennych chi neu drydydd parti mae gennych drefniad gydag ef. Cwmpasir gwasanaethau ariannol (sydd fel arfer wedi'u hesemptio rhag y Rheoliadau hyn) os ydynt yn gontract ategol.

Lle mae defnyddiwr yn tynnu cynnig yn ôl neu'n canslo contract, bydd unrhyw gontract ategol hefyd yn cael ei derfynu heb gost bellach, yn amodol ar y darpariaethau amrywiol uchod. Mae'n rhaid ichi hysbysu unrhyw fasnachwr mae gan y defnyddiwr gontract ategol gydag ef bod eu contract wedi'i derfynu.

Er enghraifft, os ydych wedi gwerthu car gyda chontract yswiriant ar wahân ac mae'r defnyddiwr yn canslo o fewn y cyfnod canslo, ni fydd rhaid iddynt dalu am yr yswiriant (neu bydd rhaid ad-dalu'r gost iddynt). Os yw'r defnyddiwr wedi cytuno i'r yswiriant ddechrau o fewn y cyfnod canslo bydd rhaid iddynt dalu cyfran y gost hyd at yr amser canslo fel a ddisgrifir uchod.

Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol

Lle mae eitemau ychwanegol a gysylltir i'r prif gontract (er enghraifft, yswiriant ac/neu llogi car gyda chontract ar gyfer gwyliau, neu ddeunydd lapio anrheg wrth brynu anrheg) mae'n rhaid nad yw talu am yr eitemau hyn hefyd yn opsiwn rhagosod. Dylid gofyn i ddefnyddwyr bob tro i gytuno'n bendant i daliadau ychwanegol. Er enghraifft, ni ddylai defnyddwyr orfod dat-dicio blwch i ddangos nad ydynt eisiau yswiriant opsiynol yn erbyn niwed i'w nwyddau tra'n cael eu danfon.

Ni fydd defnyddwyr yn atebol am unrhyw daliadau ychwanegol nad ydynt wedi cytuno'n weithredol iddynt ac mae ganddynt yr hawl i ofyn eu bod yn derbyn ad-daliad ar gyfer y taliadau hyn.

Ffioedd llinell gymorth ffôn ar y gyfradd sylfaenol

Os ydych yn darparu llinell ffôn i ddefnyddwyr gysylltu â chi mewn cysylltiad â chontract maent wedi'i wneud gyda chi, ni allwch godi tâl sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol am y gwasanaeth hwn. Felly gallwch godi tâl ar gyfraddau daearyddol neu symudol arferol yn unig. Ni ddylai defnyddiwr orfod talu mwy i gysylltu â chi ynghylch ei phryniad nag y byddai i ffonio ffrind neu berthynas.

Mae hawl gan defnyddwyr y codir tâl arnynt sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol hawlio unrhyw ordaliad yn ôl gennych.

Dylech wirio'n ofalus a yw eich llinell ffôn yn costio mwy na'r cyfraddau sylfaenol i ddefnyddwyr. Ar ben rhifau sy'n cychwyn gydag 09, ni fyddai rhifau eraill sy'n rhannu refeniw fel 084, 0871, 0872 neu 0873 yn cydymffurfio. Ni fyddai rhifau 0870 ychwaith, a fyddai'n amrywio yn ôl tariff ffôn y cwsmer ei hunan.

Bydd y rhifau dilynol yn cydymffurfio â'r Rheoliadau:

 • rhifau daearyddol - yn cychwyn gyda 01, 02 neu 03
 • 0800 a 0808 - er y gall y rhain dynnu ffi am y rhai hynny sy'n ffonio o ffôn symudol ar hyn o bryd, yn fuan bydd diwygiadau a gynigir gan Ofcom yn golygu y bydd y rhain am ddim dan yr holl amgylchiadau
 • rhifau symudol - yn cychwyn gyda 07 (ac eithrio rhifau sy'n cychwyn gyda 070, nad ydynt yn rhifau symudol)

Amser ar gyfer danfon nwyddau

Oni bai eich bod yn cytuno fel arall, eich cyfrifoldeb chi yw danfon y nwyddau rydych wedi'u gwerthu i ddefnyddiwr. Os nad ydych yn cytuno ar amser danfon mae'n rhaid ichi ddanfon y nwyddau heb oedi gormodol ac yn sicr heb fod yn hwyrach na 30 niwrnod o'r diwrnod wedi i'r contract gael ei wneud.

Gall defnyddiwr drin contract fel un sydd wedi dod i ben a gofyn am ad-daliad llawn dan unrhyw rai o'r amgylchiadau dilynol:

 • rydych yn gwrthod danfon y nwyddau
 • rydych yn methu â danfon o fewn yr amser a gytunwyd ac mae'n glir o'r amgylchiadau, neu o'r hyn mae'r defnyddiwr wedi'i ddweud wrthych, bod yr amser hwn a gytunwyd yn hanfodol
 • mae'r defnyddiwr wedi pennu cyfnod danfon priodol, rydych yn methu â chwrdd ag ef

Os yw eich contract yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau, ac rydych yn methu â danfon rhai ohonynt yn brydlon, mae gan y defnyddiwr yr hawl, fel dewis arall yn lle rhoi terfyn ar y contract, i ganslo'r rhan honno o'r archeb neu i ddychwelyd y nwyddau sydd eisoes wedi'u danfon. Yna mae'n rhaid ichi ei ad-dalu heb oedi gormodol am y nwyddau sydd wedi'u canslo neu wedi'u gwrthod. Os yw'r nwyddau'n ffurfio rhan o uned fasnachol a fyddai'n cael eu dibrisio neu y byddai ei gymeriad yn cael ei newid pe byddent yn cael eu gwahanu, gall y defnyddiwr ganslo'r archeb am y nwyddau neu eu gwrthod fel cyfanwaith yn unig.

Nid yw'r Rheoliadau'n atal defnyddwyr rhag ceisio atebion eraill mae ganddynt hawl iddynt am ddanfoniadau hwyr. Fel enghraifft, mae'n bosibl y bydd defnyddiwr sy'n dioddef oedi o ganlyniad i ddanfoniad hwyr o gydrannau cegin osod yn gallu hawlio costau gwastraff am lafur eu gosodwyr os gallant gyfrif am hyn.

Trosglwyddo risg

Oni bai fod defnyddiwr yn trefnu eu cludydd eu hunain, mae'r nwyddau rydych yn eu danfon iddo'n aros ar eich risg chi tan eu bod yn dod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person maent yn gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo. Felly os yw eich cludydd yn methu â danfon y nwyddau, neu os yw'n eu danfon i'r cyfeiriad anghywir, dyma'ch cyfrifoldeb chi ac nid cyfrifoldeb y defnyddiwr. Os nad ydych yn unioni hyn efallai y byddwch yn atebol am hawliad oherwydd danfoniad hwyr (gweler uchod).

Os yw'r defnyddiwr yn defnyddio eu cludydd eu hunain, rydych yn peidio â bod yn gyfrifol am y nwyddau unwaith bod y cludydd yn eu derbyn.

Gwerthu trwy oddefiad

Yn olaf, mae'r Rheoliadau'n ailadrodd mesur pwysig ynghylch diogelu defnyddwyr. Os anfonwch nwyddau nas archebwyd i ddefnyddwyr nid oes rhaid iddynt dalu amdanynt a gallant eu cadw fel rhodd ddiamod. Nid oes rhaid i ddefnyddwyr gymryd unrhyw gamau gweithredu, fel eich hysbysu, os derbyniant nwyddau nas archebwyd, gallant ond eu cadw.

Mae anfon nwyddau nas archebwyd a mynnu tâl amdanynt yn arfer gwaharddedig, ac yn dramgwydd troseddol, dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.                                                                                                      

Methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau

Os ydych yn methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau, ar ben atebion sydd ar gael i ddefnyddwyr am dorri ar gontract, mae'n bosibl y bydd gwasanaethau safonau masnach yn gallu ceisio gwaharddeb gan lys i sicrhau cydymffurfiad.

Cyfnodau amser

Ymestynnir yr holl gyfnodau amser a ddyfynnir yn y cyfarwyddyd hwn i'r diwrnod gwaith nesaf os ydynt yn dod i ben ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Wyl y Banc. Mae hyn yn cynnwys pob cyfnod canslo a'r terfynau amser ar gyfer dychwelyd nwyddau, darparu ad-daliadau, ac ati.

Darllen ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Cyfarwyddyd Gweithredu a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau.

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Hefyd yn perthyn i werthu o bell mae'r Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb y Gymuned Ewropeaidd) 2002. Mae'r Rheoliadau hyn yn perthyn yn bennaf i fasnachwyr sy'n gwerthu/hysbysebu nwyddau neu wasanaethau i fusnesau neu ddefnyddwyr ar y rhyngrwyd neu drwy e-bost. Mae'n rhaid i fasnachwyr ddarparu'r wybodaeth ddilynol (nid yw hon yn rhestr lawn), ac y mae rhai ohonynt yn gorgyffwrdd â'r Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013:

 • enw llawn eich busnes. Os ydych yn gwmni cyfyngedig bydd angen ichi ddatgan hyn neu os ydych yn unigolyn/partneriaeth bydd angen ichi ddatgan enw'r unigolyn/partner(iaid)
 • y cyfeiriad daearyddol lle sefydlir eich busnes
 • eich manylion cyswllt, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost
 • manylion ynghylch unrhyw gofrestr fasnach neu gofrestr debyg rydych wedi'ch cofrestru ganddi
 • os yw eich gwasanaeth yn amodol ar unrhyw gynllun awdurdodi neu os ydych yn aelod o gorff proffesiynol, manylion ynghylch yr awdurdod neu gorff goruchwylio perthnasol
 • manylion unrhyw god ymarfer rydych yn aelod ohono
 • eich rhif cofrestru TAW
 • lle rydych yn cyfeirio at brisiau, dangosiad clir a diamwys o'r prisiau hynny ac a yw'r prisiau'n cynnwys trethi a chostau danfon
 • manylion ynghylch camau'r broses archebu, yn cynnwys unrhyw gostau cysylltiedig wrth gyfathrebu o bell os yw'r gost yn rhywbeth gwahanol i'r raddfa safonol mewn unrhyw ffordd

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw