Masnachu Teg

Gordaliadau talu

Os gofynnwch am daliad ar gyfer cyfleuster talu - fel cardiau credyd - mae gennych rwymedigaethau penodol yn ôl y gyfraith

Yn y canllaw

 • Cyfyngiadau ar ffioedd talu
 • Diffiniadau o fusnesau a defnyddwyr
 • Gweithredu'r Rheoliadau
 • Sectorau busnes sydd wedi'u heithrio
 • Microfusnesau a busnesau newydd
 • Contractau wedi'u heithrio
 • Gorfodi
 • Hawliau defnyddwyr i dderbyn iawndal
 • Darllen ychwanegol
 • Deddfwriaeth allweddol

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os caniatewch i gwsmeriaid dalu am eich nwyddau a gwasanaethau gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd, a chodwch ffi am gynnig y cyfleuster talu hwn, yna mae'n bosibl y'ch llywodraethir gan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012. Mae'r Rheoliadau'n anelu at egluro hawliau defnyddwyr mewn cysylltiad â dulliau talu a ddefnyddir wrth brynu nwyddau a gwasanaethau. Mae'r cyfarwyddyd hwn yn ceisio esbonio'r Rheoliadau hyn a sut y gallwch godi ffi ar gwsmeriaid am gynnig y cyfleusterau talu hyn.

Pwrpas y Rheoliadau yw:

 • cynyddu tryloywder ynghylch prisiau, a fydd yn galluogi cwsmeriaid i ddewis yn effeithiol rhwng gwahanol nwyddau a gwasanaethau.
 • sicrhau bod y ffioedd yn adlewyrchu'r gost wirioneddol i'ch busnes
 • annog cystadleuaeth deg

Cyfyngiadau ar ffioedd talu

Daeth y Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012 i rym ar 6 Ebrill 2013 a maent yn perthyn i gontractau y cytunwyd iddynt ar neu wedi'r dyddiad hwnnw. Bydd y Rheoliadau'n dal i ganiatáu i fusnes godi ffi am daliadau gyda cherdyn credyd neu gerdyn debyd. Fodd bynnag, os oes rhaid i gwsmer dalu gordaliad am ddefnyddio'r cerdyn credyd neu gerdyn debyd yna mae'n rhaid nad yw'r gordaliad hwnnw'n uwch na'r gost mae'n rhaid i'r busnes ei thalu am brosesu'r dull talu hwnnw. Nid yw'r Rheoliadau'n pennu unrhyw uchafswm symiau gan y dylai'r costau adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r busnes unigol am brosesu'r taliad.

Mae dulliau talu'n ymestyn y tu hwnt i gardiau credyd a debyd a maent yn cynnwys (ond nis cyfyngir i) arian parod, sieciau, cardiau rhagdaledig, cardiau gwystl, trosglwyddiadau credyd a debydau uniongyrchol. Wrth i'r dechnoleg ynghylch taliadau ddatblygu, bydd unrhyw ddulliau talu newydd hefyd yn amodol ar y Rheoliadau.

Gall busnes weithredu'r ffi dalu ar sail y gost gyfartalog a dynnir wrth brosesu'r taliad trwy fodd neilltuol.

Hefyd gall busnesau godi ffioedd archebu a ffioedd gweinyddol cyhyd â bod y ffioedd hyn yn aros yn gyson beth bynnag yw'r dull talu. Er enghraifft, bydd y ffi archebu yn £10 os telir y taliad am archebu gydag arian parod neu gyda cherdyn debyd.

Diffiniadau o fusnesau a defnyddwyr

Mae'r Rheoliadau'n perthyn i gontractau a wneir rhwng busnesau a defnyddwyr yn unig.

Mae defnyddiwr yn berson sy'n cytuno i'r contract at ddibenion sy'n gyfangwbl neu'n bennaf y tu allan i fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn y person.

Mae busnes yn berson sy'n gweithredu at ddibenion sy'n perthyn i fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn y person p'un ai ydynt yn unigolyn, partneriaeth neu sefydliad.

Nid yw contractau busnes i fusnes yn amodol ar y Rheoliadau.

Gweithredu'r Rheoliadau

Mae'r Rheoliadau'n perthyn i gontractau pa ffordd bynnag y'i gwneir. Felly byddant yn perthyn heb ystyried y dull gwerthu. Maent yn cwmpasu contractau a wneir ar safleoedd busnes, contractau a wneir i ffwrdd o safleoedd busnes, a'r rhai hynny a wneir o bellter (er enghraifft, prynu ar y rhyngrwyd neu ar y ffôn).

Sectorau busnes sydd wedi'u heithrio

Eithriwyd rhai sectorau busnes penodol o'r Rheoliadau. Mae gwybodaeth bellach ar y mathau hyn o fusnes yn y cyfarwyddyd BIS (gweler isod).

Microfusnesau a busnesau newydd

Ni fydd y Rheoliadau yn perthyn i ficro-fusnesau nag i fusnesau newydd i gyd tan 12 Mehefin 2014.

Diffiniad symlach o ficro-fusnes yw busnes â llai na 10 cyflogai (a gyfrifir ar sylfaen hafal i lawn-amser) o 6 Ebrill 2013 ac ymlaen. Diffinir busnes newydd fel un mae person, neu nifer o bersonau, neu gymdeithas nad yw'n gorfforedig, yn dechrau ei gynnal rhwng yr amser hwnnw a 12 Mehefin 2014. Nid yw'r darpariaethau busnes newydd yn perthyn i gyrff corfforedig - hynny yw, cwmnïau cyfyngedig neu bartneriaethau ag atebolrwydd cyfyngedig.

Mae'r diffiniadau penodol o ficro-fusnes a busnes newydd o fewn y Rheoliadau'n eithaf cymhleth a dylid ceisio cyngor cyfreithiol os credwch y gallech fod wedi'ch eithrio rhag y Rheoliadau tan 12 Mehefin 2014.

Wedi 12 Mehefin 2014 bydd y Rheoliadau'n perthyn i bob busnes (heblaw am y rhai hynny a gategoreiddir fel rhai wedi'u heithrio).

Contractau wedi'u heithrio

Nid yw'r Rheoliadau yn perthyn i gontractau penodol wedi'u heithrio, a restrir isod:

 • contractau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys tai cymdeithasol, gofal plant a chymorth i deuluoedd a phersonau sydd mewn angen yn barhaol neu dros dro, gan gynnwys gofal hirdymor
 • contractau ar gyfer gwasanaethau iechyd a ddarperir, ai trwy gyfleusterau gofal iechyd neu beidio, trwy weithwyr iechyd proffesiynol i gleifion er mwyn asesu, cynnal neu adfer cyflwr eu hiechyd, gan gynnwys rhagnodi, dosbarthu a darparu cynhyrchion meddyginiaethol a dyfeisiau meddygol
 • contractau ar gyfer gamblo o fewn ystyr Deddf Gamblo 2005
 • contractau ar gyfer gwasanaethau o natur bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddi neu dalu
 • contractau ar gyfer creu eiddo sefydlog neu ynghylch hawliau mewn eiddo sefydlog
 • contractau ar gyfer rhentu llety at ddibenion preswyl
 • contractau ar gyfer adeiladu adeiladau newydd neu adeiladu adeiladau sylweddol o newydd trwy drosi adeiladau presennol
 • contractau sy'n syrthio o fewn cwmpas cyfraith Ewropeaidd ynghylch diogelu defnyddwyr o ran agweddau penodol cyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, contractau ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • contractau ar gyfer cyflenwi bwydydd, diodydd neu nwyddau eraill a fwriedir i'w defnyddio'n gyfredol yn y cartref, ac a gyflenwir gan fasnachwr ar rowndiau aml neu reolaidd i gartref, preswylfa neu weithle'r defnyddiwr
 • contractau a wneir gyda pheiriannau gwerthu awtomatig neu safleoedd masnachol awtomatig
 • contractau a wneir gyda gweithredwr telathrebu trwy ffôn cyhoeddus ar gyfer defnyddio'r ffôn
 • contractau a wneir ar gyfer defnyddio un cysylltiad sengl, ar y ffôn, rhyngrwyd neu ffacs, a sefydlir gan y defnyddiwr
 • contractau trwy gyflawni neu fel arall gydag awdurdod y gyfraith

Mae cyfarwyddyd pellach ar y contractau wedi'u heithrio hyn ar gael yn y cyfarwyddyd BIS (gweler isod).

Gorfodi

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn bwysig o ran tryloywder a chyflwyniad gordaliadau talu. Er nad yw'r CPRs yn effeithio ar gost unrhyw ordaliad talu, maent yn gwahardd unrhyw arferion masnachol annheg a allai effeithio ar y ffordd mae defnyddiwr yn gwneud penderfyniad ynghylch trafodion. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth gamarweiniol neu hepgoriadau camarweiniol.

Mae darpariaethau ar gyfer gorfodi'r Rheoliadau yng Ngorchymyn Deddf Fenter 2002 (Rhan 8 Tramgwyddau Domestig) 2013 heblaw am yn y Rheoliadau eu hunain.

Os gall corff gorfodi sefydlu bod tramgwydd wedi digwydd ynghylch y ddarpariaeth ar gyfer gordaliadau talu ac arddangos niwed ar y cyd gallant ofyn i'r llys roi gorchymyn gorfodi. Gall hwn fynnu nad yw'r masnachwr yn parhau â'r ymddygiad nag yn ei ailadrodd. Bwriedir y gorchmynion hyn i atal y defnydd o ffioedd talu afresymol ac i wahardd toriadau ar y Rheoliadau yn y dyfodol er mwyn gwarchod defnyddwyr.

Hawliau defnyddwyr i dderbyn iawndal

Hefyd mae'r Rheoliadau'n darparu i ddefnyddwyr allu ceisio iawndal heb ystyried unrhyw gamau gorfodi cyhoeddus os yw'r contract yn golygu eu bod yn destun gordaliad talu afresymol. Mae Rheoliad 10 yn datgan, lle mae busnes yn codi ffi trwy fynd yn groes i'r gwaharddiad yn erbyn gordaliadau talu gormodol, ni ellir gorfodi'r ffi neu, os yw wedi'i thalu eisoes, mae'r ffi yn ad-daladwy. Gall y defnyddiwr ddwyn achos llys i orfodi'r hawliau hyn a chael eu harian yn ôl.

Darllen ychwanegol

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar y Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Menter 2002

Deddf Gamblo 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Gorchymyn Deddf Fenter 2002 (Rhan 8 Tramgwyddau Domestig) 2013

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Hydref 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw